Aktualności

Aktualności ze zdjęciami

Informacja

14-06-2018
Z przyjemnością informuję, że Stowarzyszenie ,,BONA FIDES" otrzymało dofinansowanie ze środków Województwa Lubuskiego do projektu skierowanego do osób w wieku 60+ z terenu Powiatu Świebodzińskiego i Powiatu...
czytaj dalej
Ilustracja do informacji: Informacja

Program Dobry Start.

13-06-2018
Program „Dobry Start” to inwestycja w edukację polskich dzieci. To 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Rodziny otrzymają świadczenie bez względu na dochód. Wiecej...
czytaj dalej
Ilustracja do informacji: Program Dobry Start.

Konsultacje społeczne

06-06-2018
Starosta Świebodziński informuje, że dnia 11 czerwca o godzinie 16:00 w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Świebodzinie (ul. Kolejowa 2) odbędą się konsultacje społeczne, na których przedstawimy wyniki Audytu Bezpieczeństwa...
czytaj dalej
Ilustracja do informacji: Konsultacje społeczne

Aktualności news box

 • 08-06-2017
 • Autor: Wesołowska J.
 • drukuj

Zarząd Powiatu Świebodzińskiego ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości zabudowanej  położonej w jednostce ewidencyjnej: Świebodzin – miasto, obręb ewidencyjny: 2,  przy ul.Okrężnej 4, powiat świebodziński, województwo lubuskie, oznaczonej ewidencyjnie działką nr 245 o powierzchni 0,3076 ha, objętej księgą wieczystą ZG1S/00004085/6 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Świebodzinie.
Nieruchomość położona jest w centralnej strefie miasta Świebodzin, na terenach przeznaczonych pod funkcję usługową i w strefie ścisłej ochrony konserwatorskiej, przy ważnych szlakach komunikacyjnych miasta – ul. Wałowej i  ul.Okrężnej, w niedalekiej odległości od rynku (ratusza) oraz centrum handlowo-usługowego, w bezpośrednim sąsiedztwie budynków mieszkalnych oraz budynków handlowo-usługowych. Teren nieruchomości uzbrojony jest w sieci infrastruktury technicznej i komunalnej:  wodną  i kanalizacyjną, energetyczną, gazową i telekomunikacyjną.
Zabudowę nieruchomości stanowi budynek byłej szkoły  o pow. użytkowej 1530,16 m2, pow. zabudowy 515,20 m2 (wg wyciągu z kartoteki budynków o pow. 517 m2),  kubaturze 9398,2 m3, rok budowy – przed 1939 r.  
 
Budynek położony jest u zbiegu ul.Okrężnej i ul.30 Stycznia, w obrębie starej  fosy miejskiej, na terenie której zlokalizowane jest boisko szkolne. Wejście główne do budynku od strony ul. Okrężnej na poziomie parteru, wejścia boczne: gospodarcze od strony boiska na poziomie piwnic oraz zapasowe od ul.30 Stycznia na poziomie parteru – obecnie nie używane.
Budynek składa się  z obiektu głównego dwukondygnacyjnego z poddaszem użytkowym, całkowicie podpiwniczonego, przeznaczonego na  sale lekcyjne, tylko kondygnacja piwniczna  zagospodarowana na kompleks żywieniowy, oraz połączonego z nim  budynku socjalnego,  piętrowego, z pomieszczeniami sanitarnymi na poziomie piwnic oraz na poziomie parteru.
Budynek murowany, w części głównej z  dachem konstrukcji drewnianej, dwuspadowym krytym dachówką ceramiczną, w części socjalnej – stropodach pełny ocieplony, jednospadowy, kryty papą na lepiku. Obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej.
Stropy – nad piwnicą strop odcinkowy tak w budynku głównym jak i socjalnym; strop nad parterem i piętrem  w budynku głównym  drewniany na belkach drewnianych, nad poddaszem oparty na jętce,
nad piętrem budynku socjalnego stropodach pełny z płyt WPS ocieplony. Posadzki i podłogi – betonowe, cementowe, lastryko, płytki ceramiczne, wykładzina PCW, wykładzina dywanowa. Schody – ognioodporne, betonowe. Stolarka okienna z profili PCV, stolarka drzwiowa drewniana płytowa.
Tynki wewnętrzne cementowo-wapienne, malowane farbą emulsyjna i olejną oraz wyłożone glazurą; tynk  zewnętrzny cementowo-wapienny malowany.
Budynek wyposażony jest w  instalacje: wodociągową, kanalizacyjną, elektryczną, CO z kotłowni lokalnej, gazową, odgromową, telefoniczną.
Stan techniczny średni.
Ww. obiekt nie jest indywidulanie wpisany do rejestru zabytków województwa lubuskiego. Budynek wraz z działką, na której jest położony zlokalizowany jest  na terenie zespołu urbanistyczno-krajobrazowego miasta Świebodzin, wpisanego do rejestru zabytków pod numerem rej.59 decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 19 lipca 1955r. oraz pod numerem rej. 2165 decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków  z dnia 31 stycznia 1975r. W związku z powyższym wykonywanie robót budowalnych przy zabytku – którym jest historyczny  zespół urbanistyczno-krajobrazowy miasta Świebodzin – wpisanym do rejestru zabytków oraz prowadzenie innych działań przy zabytku wymaga pozwolenia właściwego organu ochrony zabytków.
Budynek przy ul.Okrężnej 4 w Świebodzinie jest ujęty w Gminnej Ewidencji Zabytków oraz w wykazie obiektów ujętych w Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków.
 
Miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Świebodzin utracił ważność, wobec powyższego brak jest ustaleń dla działki nr 245  w  2 obrębie Świebodzina.
Zgodnie z załącznikiem graficznym pn. „Kierunki zagospodarowania przestrzennego” do zmiany  studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Świebodzin uchwalonej uchwałą Nr XIII/135/2011 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 28 października 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Świebodzin, zmienionej uchwałą Nr XXXVI/505/2013 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 30 września 2013r. część działki o nr ewid. 245 w 2 obrębie Świebodzina położona jest na terenie opisanym symbolem ZP (tereny zieleni urządzonej), pozostała jej część  na terenie opisanym symbolem UP (tereny zabudowy: usług publicznych). Ww. działka znajduje się na obszarze wpisanym do rejestru zabytków, dla zespołu urbanistyczno-krajobrazowego Świebodzina granica strefy tożsama jest ze strefą ścisłej ochrony konserwatorskiej „A” oraz  strefą obserwacji archeologicznych „OW”.
Według danych ewidencji gruntów działka nr  245 oznaczona jest jako:  inne tereny zabudowane (Bi)  o pow. 0,0722 ha  oraz  tereny rekreacyjno-wypoczynkowe  (Bz) o pow. 0,2354 ha.
Nieruchomość objęta jest trwałym zarządem i jest wolna od innych obciążeń i zobowiązań. Wygaśnięcie trwałego zarządu nastąpi z chwilą zawarcia umowy sprzedaży.
Na sprzedaż ww. nieruchomości przeprowadzono dwa przetargi ustne nieograniczone w dniu 28 listopada 2016r. i 10 maja 2017r.
Sprzedaż ww. nieruchomości odbędzie się w stanie istniejącego zainwestowania i istniejącej infrastruktury, w związku z czym nabywca przejmie nieruchomość w istniejącym stanie faktycznym i prawnym, jak również w dniu przetargu złoży oświadczenie o zapoznaniu się z przedmiotem przetargu i akceptacją jego stanu.
Cena wywoławcza –  1.300.000,00 zł  netto        wadium – 130.000,00 zł
Przetarg odbędzie się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Świebodzinie, ul. Piłsudskiego 35
 (II piętro, pokój nr 11) w dniu 11 sierpnia 2017r. o godz. 1000
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu, które należy wpłacać  na rachunek Powiatu Świebodzińskiego  Nr  71 9660 0007 0012 1196 2000 0070 w Banku Spółdzielczym w Siedlcu w takim terminie, aby najpóźniej w dniu  07 sierpnia 2017r. wymagana kwota znajdowała się na ww. koncie.
Osoba uczestnicząca w przetargu musi okazać  dowód tożsamości, nr NIP, pisemne oświadczenie, że zapoznała się ze stanem zagospodarowania i istniejącą infrastrukturą przedmiotu przetargu, do których nie wnosi żadnych zastrzeżeń.
Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego – z notarialnym poświadczeniem podpisu.
Osoba reprezentująca  w przetargu osobę prawną musi okazać się dodatkowo kompletem dokumentów do jej reprezentowania oraz przedłożyć aktualny odpis  z rejestru sądowego   lub ewidencji działalności gospodarczej.
W przypadku przystąpienia do przetargu jednego z małżonków konieczne jest przedłożenie pisemnego wyrażenia zgody współmałżonka – z notarialnym poświadczeniem podpisu – na przystąpienie do przetargu lub umowy o rozdzielności majątkowej współmałżonków.
Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca wymaga uzyskania zezwolenia  ministra właściwego do spraw wewnętrznych, wydanego w trybie  ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz.U. z 2016r. poz.1061 z późn.zm.) w sytuacjach w niej wskazanych. Nieuzyskanie zezwolenia  przed zawarciem aktu notarialnego  spowoduje przepadek wpłaconego wadium  na rzecz sprzedającego.
 
Na podstawie art.43 ust.1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2016r. poz.710 z późn.zm.) sprzedaż nieruchomości podlega zwolnieniu od podatku VAT.
Wadium zwraca się przed upływem 3 dni po odwołaniu lub zamknięciu przetargu a uczestnikowi, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. O terminie i miejscu zawarcia aktu notarialnego osoba ustalona jako nabywca  zostanie powiadomiona pisemnie najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
Uchylenie się kandydata na nabywcę od zawarcia umowy sprzedaży w wyznaczonym miejscu i terminie powoduje przepadek wadium na rzecz sprzedającego. Cena nieruchomości sprzedanej w drodze przetargu podlega zapłacie nie później  niż 3 dni przed zawarciem umowy przenoszącej własność. Koszty związane ze sporządzeniem umowy notarialnej i opłaty sądowe spoczywają na nabywcy.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Świebodzinie ul.Piłsudskiego 35 (pokój nr 10,12) tel. nr 68 47 55 330 do 331. Nieruchomość można oglądać po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu.
Ww. ogłoszenie zamieszczono na stronie internetowej www.swiebodzin.pl  oraz www.bip.wrota.lubuskie.pl/spswiebodzin
Właściciel nieruchomości zastrzega sobie prawo odwołania  trzeciego przetargu z uzasadnionych przyczyn.
 
    STAROSTA
/-/ Zbigniew Szumski
 

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

21Galeria zdjęć: Okrężna 4

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

 • Baner: Okolice Najbliższe
 • Baner: Dzień za dniem
 • Baner: Związek Powiatów Polskich
 • Baner: Lubuskie
 • Baner: Policja Świebodzin
 • Baner: burza
 • Baner: Lubuskiej Niebieskiej Tarczy Wobec Przemocy
 • Baner: siSMS
 • Baner: Lubuskie Bony Rozwojowe
 • Baner: Nieodpłatna pomoc prawna

Kontakt - stopka

Starostwo Powiatowe
Ulica Kolejowa 2
66-200 Świebodzin
 
Skrzynka EPUAP: /o4ij429fmn/SkrytkaESP
Godziny pracy Starostwa: 
Poniedziałek:         7:30-17:00
Wtorek-Czwartek:     7:30-15:30
Piątek:              7:30-14:00
Starosta Świebodziński
Zbigniew Szumski
przyjmuje mieszkańców we wszystkich sprawach, również skarg 
i wniosków w poniedziałki w godzinach 8:00 - 15:00
 
Starostwo Powiatowe
Ulica Kolejowa 2
66-200 Świebodzin
BUDYNEK "A"
Gabinet nr 6 (I piętro)
 
68 475 53 08,  68 475 53 05