Aktualności

Aktualności ze zdjęciami

Mikrodotacje dla młodych organizacji pozarządowych i grup nieformalnych

04-06-2019
Fundacja Rozwoju Holistycznego wraz ze Stowarzyszeniem LGD „Między Odrą a Bobrem” do 24.06.2019r. prowadzić będą nabór wniosków na mikrodotacje w ramach projektu pn. „Startuj z FIO – NOWY...
czytaj dalej
Ilustracja do informacji: Mikrodotacje dla młodych organizacji pozarządowych i grup nieformalnych

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Szkolnego Schroniska...

30-05-2019
Załącznik Nr 1 ...
czytaj dalej
Świebodzin - rzut okiem

PIKNIK dla ZDROWIA

28-05-2019
Starosta Świebodziński zaprasza mieszkańców Powiatu Świebodzińskiego na PIKNIK DLA ZDROWIA , który organizowany jest w dniu 1 czerwca 2019r. w godz. 10.00 ÷ 15.00 przy Liceum Ogólnokształcącym w Świebodzinie (ul....
czytaj dalej
Ilustracja do informacji: PIKNIK dla ZDROWIA

Aktualności news box

 • 30-05-2019
 • Autor: Anita Molicka
 • drukuj

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Świebodzinie

                                                                                                                                                              Załącznik Nr 1
                                                                                                                                                              Do Uchwały Nr 76/2019
                                                                                                                                                              Zarządu Powiatu Świebodzińskiego
                                                                                                                                                              z dnia 28 maja 2019r.
 
 
ZARZĄD POWIATU ŚWIEBODZIŃSKIEGO
ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora:
 Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Świebodzinie
w Świebodzinie
ul.  Żaków 3, 66-200 Świebodzin
 
1. Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. z 2017r.,poz. 1597).

2. Zgodnie z zapisami § 1 ust 2 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2017r.,poz. 1587) oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:
 
1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju  Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Świebodzinie;
2) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:
- stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela, albo
- stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego, albo
- stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym- w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;
3) Oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata:
- imię (imiona) i nazwisko,
- datę i miejsce urodzenia,
- obywatelstwo,
- miejsce zamieszkania ( adres korespondencji );
4) Poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w  pkt 2): świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia,
5) Poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplom ukończenia studiów wyższych lub świadectwo ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwo ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;
6) Poświadczona przez kandydata  za zgodność z oryginałem kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa  w ustawie  z dnia 7 października 1999r. o języku polskim (Dz. U. z  2018r., poz. 931 z późn.zm.)- w przypadku cudzoziemca.
7) Poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
8) Oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;
9) Oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
10)Oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy  z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych ( t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1458 z późn.zm.);
11) Oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów ( t.j. Dz. U. z 2019r.poz. 430 z późn.zm.)- w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972r.;
12) Poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela;
13) Poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;
14) oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela ( t.j.  Dz. U. z 2018r. poz. 967 z późn.zm.) lub w art. 276 ust 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce ( Dz. U. Z 2018r. poz. 1668z późn zm.)– w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;
15) Oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta  z pełni praw publicznych;
 
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym imieniem i nazwiskiem, adresem zwrotnym, numerem telefonu oraz napisem "Konkurs na stanowisko Dyrektora Szkolnego Schroniska Młodzieżowego  w Świebodziniew sekretariacie Starostwa  Powiatowego w Świebodzinie  w godz. poniedziałek (7.30-17.00), wtorek –- czwartek (7.30-15.30) , piątek (7.30-14.00), lub listem poleconym na adres: Starostwo Powiatowe w Świebodzinie ul. Kolejowa 2, 66-200 Świebodzin.
Termin składania  ofert  na  Konkurs na stanowisko Dyrektora Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w  Świebodzinie upływa dnia   13 czerwca 2019r.
W przypadku wysłania oferty pocztą , decyduje data  wpływu  oferty  do Starostwa Powiatowego w Świebodzinie.
Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Zarząd Powiatu  Świebodzińskiego.  O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.
Szczegółowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać pod numerem telefonu:
68 47 55334 lub 68 47 55336.


1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Powiatu Świebodzińskiego. Siedziba Starostwa Powiatowego w Świebodzinie mieści się przy ul. Kolejowej 22, 66-200 Świebodzin. 

2. W sprawach związanych z danymi osobowymi można się kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Starostwie Powiatowym w  Świebodzinie  pod adresem e-mail:  e-mail lub listownie pod adresem CORE Consulting sp. z o.o., ul. Z. Krasińskiego 16, 60-830 Poznań.

3. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu  przeprowadzenia  postępowania konkursowego  na stanowisko  Dyrektora Szkolnego Schroniska Młodzieżowego  w Świebodzinie  na  podstawie art. 63 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.).
 
4. Odbiorcą Pana/Pani danych osobowych są wyłącznie podmioty uprawnione do ich dostępu na podstawie umów zawartych ze Starostwem, takie jak: firmy utrzymujące i serwisujące serwery informatyczne, kancelarie prawne wspierające Starostwo w bieżącej działalności, firmy obsługujące Starostwo w obszarze IT, jak również kurierzy i poczta polska w związku z przesyłaną korespondencją. Ponadto Pana/Pani dane osobowe w ramach wykonywanych przez Starostwo zadań w obszarze sprawowania władzy publicznej i realizacji interesu publicznego są również udostępniane innym jednostkom organizacyjnym w ramach  samorządu terytorialnego.
 
5. Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazywane do kraju trzeciego. Starostwo Powiatowe wykorzystuje rozwiązania informatyczne, które posiadają swoje serwery na terytorium USA – czyli poza terytorium Unii Europejskiej. Starostwo Powiatowe korzysta przy tym wyłącznie z rozwiązań tych podmiotów, które przynależą do systemu Tarczy Prywatności, czyli do systemu w ramach którego poszczególne podmioty są zobowiązane stosować analogiczne reguły bezpieczeństwa danych, jak te określone prze prawo unijne.
 
6. Pana/Pani dane osobowe  będą przechowywane   przez okres niezbędny do przeprowadzenia postępowania konkursowego, wyłonienia kandydata oraz mianowania na stanowisko dyrektora, a następnie przez okres wymagany  przez przepisy  powszechnie obowiązującego prawa.
  
7. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Panu/Pani prawo żądania od administratora: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia danych,  prawo przenoszenia danych, prawo  wniesienia sprzeciwu.

8. Ma Pan/Pani  prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości wzięcia udziału w konkursie na stanowisko dyrektora  Szkolnego Schroniska Młodzieżowego  w  Świebodzinie.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

 • Baner: Okolice Najbliższe
 • Baner: Dzień za dniem
 • Baner: Związek Powiatów Polskich
 • Baner: Lubuskie
 • Baner: Policja Świebodzin
 • Baner: burza
 • Baner: Lubuskiej Niebieskiej Tarczy Wobec Przemocy
 • Baner: siSMS
 • Baner: Lubuskie Bony Rozwojowe
 • Baner: Nieodpłatna pomoc prawna

Kontakt - stopka

Starostwo Powiatowe
Ulica Kolejowa 2
66-200 Świebodzin
 
Skrzynka EPUAP: /o4ij429fmn/SkrytkaESP
Godziny pracy Starostwa: 
Poniedziałek:         7:30-17:00
Wtorek-Czwartek:     7:30-15:30
Piątek:              7:30-14:00
Starosta Świebodziński
Zbigniew Szumski
przyjmuje mieszkańców we wszystkich sprawach, również skarg 
i wniosków w poniedziałki w godzinach 8:00 - 15:00
 
Starostwo Powiatowe
Ulica Kolejowa 2
66-200 Świebodzin
BUDYNEK "A"
Gabinet nr 6 (I piętro)
 
68 475 53 08