Aktualności

Aktualności ze zdjęciami

Pojazdy na sprzedaż

26-06-2018
Na podstawie Zarządzenia Starosty Świebodzińskiego ogłasza się pisemny konkurs ofert na sprzedaż ruchomości będących własnością Powiatu Świebodzińskiego, tj. motoroweru MOTOBI i skutera KEEWAY.
czytaj dalej
Ilustracja do informacji: Pojazdy na sprzedaż

Informacja

14-06-2018
Z przyjemnością informuję, że Stowarzyszenie ,,BONA FIDES" otrzymało dofinansowanie ze środków Województwa Lubuskiego do projektu skierowanego do osób w wieku 60+ z terenu Powiatu Świebodzińskiego i Powiatu...
czytaj dalej
Ilustracja do informacji: Informacja

Program Dobry Start.

13-06-2018
Program „Dobry Start” to inwestycja w edukację polskich dzieci. To 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Rodziny otrzymają świadczenie bez względu na dochód. Wiecej...
czytaj dalej
Ilustracja do informacji: Program Dobry Start.

Aktualności

 • 04-07-2018
 • Autor: Wesołowska Jolanta
 • drukuj

OGŁOSZENIE Starosty Świebodzińskiego z dnia 04 lipca 2018r.

w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz współwłaściciela nieruchomości.

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 121, z późn. zm.) oraz Zarządzenia Wojewody Lubuskiego z dnia 01 czerwca 2018r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa udziału wynoszącego ¼ części w nieruchomości, Starosta Świebodziński ogłasza, co następuje: 
Z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczony został do sprzedaży udział wynoszący ¼ części w nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w jednostce ewidencyjnej 080805_5 Świebodzin – obszar wiejski, obręb 0018 Rusinów, powiat świebodziński, województwo lubuskie, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 193/3 o powierzchni 0,1795 ha, objętej księgą wieczystą nr ZG1S/00045099/6 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Świebodzinie.
Nieruchomość gruntowa zabudowana domem mieszkalnym oraz budynkami gospodarczymi, będąca przedmiotem sprzedaży położona jest we wsi Rusinów oddalonej na północ od miasta Świebodzin o ok. 4 km. Do nieruchomości jest bezpośredni dostęp od drogi publicznej o nawierzchni utwardzonej, która to łączy się z drogą relacji Świebodzin – Międzyrzecz. Obiekty podstawowej sieci usługowej oraz administracji publicznej znajdują się w mieście Świebodzin. Teren nieruchomości uzbrojony jest w sieci: energetyczną, wodociągową (z własnej studni głębinowej) i kanalizacyjną. Działka położona jest korzystnie, teren płaski, dostępność komunikacyjna dobra. Nieruchomość zagospodarowana i ogrodzona.  Ma regularny kształt, zbliżony do prostokąta.
Zabudowę nieruchomości stanowi jeden budynek mieszkalny jednorodzinny w zabudowie wolnostojącej, parterowy z częściowo użytkowym poddaszem, podpiwniczony, przedwojenny, o powierzchni użytkowej 150,00 m2 w stanie technicznym określanym jako przeciętny, w tym 25,00 m2 budynku jest w złym stanie technicznym i o bardzo niskim standardzie wykończenia. Budynki gospodarcze, w skład których wchodzi jeden budynek wolnostojący o powierzchni zabudowy 85,00m2 oraz 3 budynki w zabudowie zwartej o łącznej powierzchni zabudowy 560,00m2 oceniane są na stan zły, albo bardzo zły.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego utracił ważność, wobec powyższego brak jest ustaleń dla działki 193/3 obręb Rusinów, gmina Świebodzin.  
Zgodnie z załącznikiem graficznym pn. „Kierunki Zagospodarowania przestrzennego” do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Świebodzin uchwalonej Uchwałą nr XIII/135/2011 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 28 października 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Świebodzin, zmienionej uchwałą nr XXXVI/505/2013 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 30 września 2013r. oraz uchwałą nr XXVI/404/2016 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 29 grudnia 2016r. działka o nr ewid. 193/3 w obrębie Rusinów, Gmina Świebodzin położona jest na terenie opisanym symbolem MN/MR (teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i/lub zagrodowej z dopuszczeniem usług) i znajduje się na obszarach proponowanych do objęcia ochroną w planach miejscowych: B – strefa ochrony konserwatorskiej zachowanej wartości kulturowych; K – strefa ochrony krajobrazu kulturowego; E – strefa ochrony zespołu urbanistycznego i układów ruralistycznych.Według danych ewidencji gruntów działka nr 193/3 oznaczona jest jako: B-RIIIb.
Cena przeznaczonego do sprzedaży udziału Skarbu Państwa wynoszącego ¼ części nieruchomości została ustalona na kwotę równą wartości i wynosi 56.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych 00/100). Aktualna wartość rynkowa nieruchomości została określona na kwotę 224.200,00 zł (słownie: dwieście dwadzieścia cztery tysiące dwieście złotych 00/100).
Zbycie udziału w nieruchomości, nastąpi w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego współwłaściciela udziału ¾ części ww. nieruchomości z jednoczesnym udzieleniem bonifikaty w wysokości 60% od ceny nieruchomości z przeznaczeniem na cele mieszkaniowe.
Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 powołanej ustawy o gospodarce nieruchomościami winny składać wnioski o nabycie nieruchomości w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Świebodzinie przy ul. Kolejowej 2.
Termin składania wniosków kończy się z upływem dnia  14 sierpnia 2018 r.
Wykaz wywieszono na tablicach ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Świebodzinie,  ul. Kolejowa 2 i ul. Piłsudskiego 35 (parter) w okresie od 04.07.2018r. do 24.07.2018r.     
 • 26-06-2018
 • Autor: Joanna Rybczyńska
 • drukuj

Pojazdy na sprzedaż

Na podstawie Zarządzenia Starosty Świebodzińskiego ogłasza się pisemny konkurs ofert na sprzedaż ruchomości będących własnością Powiatu Świebodzińskiego, tj. motoroweru MOTOBI i skutera KEEWAY.

Załączniki

Zarząd Powiatu Świebodzińskiego ogłasza otwarty konkurs na realizację „Programu szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców Powiatu Świebodzińskiego po 65 roku życia” w 2018r.

Działając na podstawie art.48 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1938 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Świebodzińskiego ogłasza otwarty konkurs na realizację „Programu szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców Powiatu Świebodzińskiego po 65 roku życia” w 2018r.
czytaj dalej

Informacja

Z przyjemnością informuję, że Stowarzyszenie ,,BONA FIDES" otrzymało dofinansowanie ze środków Województwa Lubuskiego do projektu skierowanego do osób w wieku 60+ z terenu Powiatu Świebodzińskiego i Powiatu Międzyrzeckiego Międzyrzeckiego

Załączniki

 • 13-06-2018
 • Autor: Anna Iwachów
 • drukuj

Program Dobry Start.

Program „Dobry Start” to inwestycja w edukację polskich dzieci. To 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Rodziny otrzymają świadczenie bez względu na dochód. Wiecej informacji pod nr tel. infolinii 95 71 775 500 oraz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  https://www.mpips.gov.pl/DobryStart .

Konsultacje społeczne

Starosta Świebodziński informuje, że dnia 11 czerwca o godzinie 16:00 w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Świebodzinie (ul. Kolejowa 2) odbędą się konsultacje społeczne, na których przedstawimy wyniki Audytu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego na ul. Łużyckiej w Świebodzinie.
 • 24-05-2018
 • Autor: Krzywy Piotr
 • drukuj

LGD - ogłoszenie o naborze wniosków

STOWARZYSZENIE LGD BRAMA LUBUSKA informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020.
I. Zakres tematyczny operacji:    
Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej - budowa nowych obiektów w ramach rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej na obszarze wiejskim objętym „Strategią Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność STOWARZYSZENIA LGD BRAMA LUBUSKA na lata 2014-2020” w rozumieniu art. 2 pkt. 19 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczącego Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320)

Załączniki

 • 22-05-2018
 • Autor: Tomasz Olesiak
 • drukuj

Teraz My 50+ projekt fundacji YOLO

      Fundacja „YOLO” rozpoczęła realizację projektu  „Teraz My 50+działania na rzecz Seniorów 50+ zamieszkałych na terenie Gminy Szczaniec.
Celem projektu jest aktywizacja społeczna i podniesienie jakości życia osób powyżej 50+ zamieszkałych w sołectwach Brudzewo, Smardzewo i Opalewo.
W ramach projektu przewidziane są spotkania z przedstawicielami służb społecznych i medycznych, szkolenia i warsztaty, koncert poświęcony obchodom 100 rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości, jarmark bożonarodzeniowy oraz spotkanie integracyjne wszystkich uczestników. 
Zajęcia odbywać się będą od maja do końca grudnia 2018 r. w świetlicach wiejskich sołectw Brudzewo, Smardzewo i Opalewo. 
Projekt realizowany jest we współpracy z księdzem Proboszczem Parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Opalewie oraz sołtysami sołectw Brudzewo, Smardzewo i Opalewo, współfinansowany ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w ramach działania na rzecz Seniorów wynikającego z „Wojewódzkiego Programu  na rzecz Osób Starszych" - Lubuskie Inicjatywy Senioralne

Zmarł Ś.P. Bolesław Lewandowski.

09 maja 2018 roku zmarł Ś.P. Bolesław Lewandowski Radny Rady Powiatu Świebodzińskiego w latach 1998 - 2014. Działacz społeczny, organizator wielu akcji wolontariatu w ramach których osoby ubogie mogły liczyć na pomoc żywnościową. Organizator pomocy dla najuboższych, wycieczek dla dzieci niepełnosprawnych, wielu imprez sportowo - rekreacyjnych na terenach wiejskich. To właśnie Ś.P. Bolesław Lewandowski organizował zbiórki żywności przed każdymi świętami w świebodzińskich marketach, to On był organizatorem zbiórki przyborów szkolnych przed rozpoczynającym się rokiem szkolnym. Wspaniały człowiek, życzliwy, niosący pomoc potrzebującym.
 
Rodzinie oraz wszystkim pogrążonym w smutku i żałobie składamy wyrazy współczucia. 
 
Uroczystości pogrzebowe Ś.P. Bolesława Lewandowskiego odbędą się w sobotę, 12 maja 2018 w Lubrzy. Rozpocznie je Msza święta w kościele pw. św. Jana Chrzciciela w Lubrzy.
 
 
Starosta Świebodziński Zbigniew Szumski
Radni Rady Powiatu Świebodzińskiego
Pracownicy Starostwa Powiatowego w Świebodzinie
 
 

Grand Prix 100 - lecia Niepodległości

XXVI Bieg Konstytucji w Zbąszynku już za nami. To pierwszy z cyklu biegów zaliczanych do Grand Prix 100 - lecia Niepodległości.
Trwają zapisy na trzy kolejne biegi w Łagowie, Niesulicach i Świebodzinie.
 
 
Przedstawiamy wyniki XXVI Biegu Konstytucji w Zbąszynku. Wszystkim uczestnikom gratulujemy.
1 2 3 4 5 6 ... 8 »
 • Baner: Okolice Najbliższe
 • Baner: Dzień za dniem
 • Baner: Związek Powiatów Polskich
 • Baner: Lubuskie
 • Baner: Policja Świebodzin
 • Baner: burza
 • Baner: Lubuskiej Niebieskiej Tarczy Wobec Przemocy
 • Baner: siSMS
 • Baner: Lubuskie Bony Rozwojowe
 • Baner: Nieodpłatna pomoc prawna

Kontakt - stopka

Starostwo Powiatowe
Ulica Kolejowa 2
66-200 Świebodzin
 
Skrzynka EPUAP: /o4ij429fmn/SkrytkaESP
Godziny pracy Starostwa: 
Poniedziałek:         7:30-17:00
Wtorek-Czwartek:     7:30-15:30
Piątek:              7:30-14:00
Starosta Świebodziński
Zbigniew Szumski
przyjmuje mieszkańców we wszystkich sprawach, również skarg 
i wniosków w poniedziałki w godzinach 8:00 - 15:00
 
Starostwo Powiatowe
Ulica Kolejowa 2
66-200 Świebodzin
BUDYNEK "A"
Gabinet nr 6 (I piętro)
 
68 475 53 08,  68 475 53 05