Aktualności

Aktualności ze zdjęciami

XXV Sesja Rady Powiatu Świebodzińskiego

24-03-2017
Przewodniczący Rady zwołuje XXVI zwyczajną sesję Rady Powiatu Świebodzińskiego V kadencji. Sesja odbędzie się 29 marca 2017r. (środa) o godz. 10:00 w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Świebodzinie, ul. Kolejowa 2.
czytaj dalej
Świebodzin - rzut okiem

II Rokowania po trzecim przetargu ustnym nieograniczonym

14-03-2017
na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w jednostce ewidencyjnej: Świebodzin – miasto, obręb ewidencyjny: 3, przy ul.Łużyckiej 44, powiat świebodziński, województwo lubuskie, oznaczonej ewidencyjnie ...
czytaj dalej
Ilustracja do informacji: II Rokowania po trzecim przetargu ustnym nieograniczonym

II przetarg ustny nieograniczony

07-03-2017
na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w jednostce ewidencyjnej: Świebodzin – miasto, obręb ewidencyjny: 2, przy ul.Okrężnej 4, powiat świebodziński, województwo lubuskie, oznaczonej ewidencyjnie działką...
czytaj dalej
Ilustracja do informacji: II przetarg ustny nieograniczony

Aktualności

 • 24-03-2017
 • Autor: Bernarda Czajkowska
 • drukuj

XXV Sesja Rady Powiatu Świebodzińskiego

Przewodniczący Rady zwołuje XXVI zwyczajną sesję Rady Powiatu Świebodzińskiego V kadencji. Sesja odbędzie się 29 marca 2017r. (środa) o godz. 10:00 w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Świebodzinie, ul. Kolejowa 2.
Porządek obrad:
1.Otwarcie sesji.
2.Przyjęcie porządku obrad.
3.Informacja z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym (Druk Nr 289).
4.Wnioski, interpelacje i zapytania radnych.
5.Ocena stanu sanitarnego i sytuacji epidemiologicznej w Powiecie Świebodzińskim za rok 2016 (Druk Nr 282) wraz z oceną stanu sanitarnego obiektów nadzorowanych przez Lubuskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Gorzowie Wlkp. na terenie Powiatu Świebodzińskiego za 2016 rok (Druk Nr 278).
6.Informacja na temat bieżącego utrzymania dróg powiatowych w okresie zimowym, stanu dróg powiatowych, stanu bezpieczeństwa na drogach powiatu oraz plan realizacji zadań drogowych w 2017 roku (Druk Nr 283).
7.Podjęcie uchwał:
1/w sprawie określenia zadań i wysokości środków na te zadania z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do realizacji w 2017r. (Druk Nr 279);
2/w sprawie nadania Statutu Domu Pomocy Społecznej w Toporowie (Druk Nr 280);
3/w sprawie dostosowania sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych na terenie Powiatu Świebodzińskiego do nowego ustroju szkolnego (Druk Nr 284);
4/w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych „Moje Boisko – Orlik 2012” przy Powiatowym Zespole Szkół Technicznych i Zawodowych w Świebodzinie i Publicznej Szkole Podstawowej nr 7 im. Janusza Korczaka w Świebodzinie (Druk Nr 285);
5/w sprawie użyczenia pomieszczeń w budynku przy ul. Okrężnej 3 w Świebodzinie, stanowiącym własność Powiatu Świebodzińskiego (Druk Nr 286);
6/w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017 Powiatu Świebodzińskiego (Druk Nr 287);
7/w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Świebodzińskiego na lata 2017-2028 (Druk Nr 288).
8.Odpowiedzi na wnioski, interpelacje i zapytania radnych.
9.Przyjęcie protokołu obrad z sesji Rady Powiatu w dniu 28.02.2017r.
10.Oświadczenia radnych.
11.Sprawy różne.
12.Zamknięcie Sesji.

LGD Brama Lubuska - III Nabór wniosków

STOWARZYSZENIE LGD BRAMA LUBUSKA
informuje, że w dniach 10-28.04.2017 r. będzie trwał nabór wniosków o udzielenie wsparcia na przedsiewziecie 1.2.1 "Budowa nowych obiektów infrastruktury rekreacyjnej", o które ubiegać się można ze środków EFRROW.
Ogłoszenie wraz z załącznikami.
czytaj dalej

II Rokowania po trzecim przetargu ustnym nieograniczonym

na sprzedaż nieruchomości zabudowanej  położonej w jednostce ewidencyjnej: Świebodzin – miasto, obręb ewidencyjny: 3,  przy ul.Łużyckiej 44, powiat świebodziński, województwo lubuskie, oznaczonej ewidencyjnie działkami nr 328/27 i nr 328/28 o łącznej powierzchni 0,7656 ha, objętej księgę wieczystą ZG1S/00004089/4 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Świebodzinie.
Nieruchomość położona w południowej części miasta u zbiegu ulic Łużyckiej i Pułaskiego, w odległości około 0,5 km od centrum miasta, około  2 km od drogi S-3 oraz 11 km od autostrady A-2.
Otoczenie nieruchomości stanowią: od strony północnej ul.Pułaskiego przy niej zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, od strony wschodniej ul.Łużycka, za nią sklep wielkopowierzchniowy i osiedle Łużyckie, od strony południowej i zachodniej działki niezabudowane przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne i zabudowa jednorodzinna. W otaczających ulicach sieci komunalne i techniczne.
czytaj dalej
 • 13-03-2017
 • Autor: Anita Molicka
 • drukuj

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Świebodzinie

ZARZĄD POWIATU ŚWIEBODZIŃSKIEGO
ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora:
Zespołu Szkół Ogólnokształcących
w Świebodzinie
ul.  Park Chopina 2 , 66-200 Świebodzin
 
1.    Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymagania określone  w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze,  w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. z 2009r.   Nr 184, poz. 1436 z późn. zm.)

2.     Zgodnie z zapisami  § 1 ust  2 pkt 4 Rozporządzenia  Ministra  Edukacji  Narodowej z dnia  8 kwietnia  2010r.  w sprawie  konkursu  na stanowisko dyrektora publicznej  szkoły  lub publicznej placówki  oraz trybu  pracy komisji  konkursowej  (Dz. U. z 2010r. Nr 60, poz. 373  z późn.zm.) oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:
 
1)   uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz  koncepcję  funkcjonowania i rozwoju Zespołu Szkół Ogólnokształcących  w Świebodzinie;
2)   poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata;
3)   życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:
- stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela, albo
- stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego, albo
- stażu pracy, w tym  stażu pracy na stanowisku kierowniczym- w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;
4) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w  pkt 3);
5) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplom ukończenia studiów wyższych lub świadectwo ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwo ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą; 
6) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
7) oświadczenie że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane           z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;
8) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
9) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych   z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy  z dnia   17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych ( t.j. Dz. U.  z 2013r. poz. 168 z późn.zm.);
10) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów ( t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 1721 z późn.zm.)- w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły;
11) oryginał lub poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela;
12) oryginał lub poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;
13) oświadczenie, że  kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust.  1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela ( t.j.  Dz. U. z 2016r.  poz. 1379 z późn.zm.)  lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym ( t.j. Dz. U z 2016r. poz. 1842 z późn.zm.)– w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;
14) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta  z pełni praw publicznych – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;
15) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie   z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 922)  w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym imieniem i nazwiskiem, adresem zwrotnym, numerem telefonu oraz napisem "Konkurs na stanowisko Dyrektora  Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Świebodziniew sekretariacie Starostwa  Powiatowego w Świebodzinie  w godz. poniedziałek (7.30-17.00), wtorek –- czwartek (7.30-15.30) , piątek (7.30-14.00), lub listem poleconym na adres: Starostwo Powiatowe w Świebodzinie ul. Kolejowa 2, 66-200 Świebodzin.
Termin składania  ofert  na  Konkurs na stanowisko Dyrektora  Zespołu  Szkół Ogólnokształcących    w  Świebodzinie upływa 28.03. 2017r.
Wszystkie sporządzone osobiście  przez kandydata dokumenty  powinny być własnoręcznie podpisane.
Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Zarząd Powiatu  Świebodzińskiego. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.
Szczegółowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać pod numerem  telefonu:
68 47 55 334 lub 68 47 55 336.

II przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości zabudowanej  położonej w jednostce ewidencyjnej: Świebodzin – miasto, obręb ewidencyjny: 2,  przy ul.Okrężnej 4, powiat świebodziński, województwo lubuskie, oznaczonej ewidencyjnie działką nr 245 o powierzchni 0,3076 ha, objętej księgę wieczystą ZG1S/00004085/6 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Świebodzinie.
czytaj dalej

Dzieci są naszą przyszłością i nadzieją na teraźniejszość.

ORGANIZATOR RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ W ŚWIEBODZINIE

ogłasza od lutego do końca grudnia 2017r. nabór kandydatów do pełnienia funkcji:
 • Niezawodowej rodziny zastępczej,
 • Zawodowej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego,
 • Zawodowej rodziny zastępczej,
 • Rodziny pomocowej.
Dobro dziecka jest priorytetem, którym powinny kierować się wszelkie instytucje i osoby. W naszym powiecie są dzieci, których rodzice nie potrafią otoczyć je właściwą opieką i wychowaniem. Zaniedbane, porzucone, nikomu niepotrzebne. Są smutne i nieufne. Marzą o rodzinie i własnym domu, w którym znajdą spokój, zrozumienie i akceptację.
W związku z powyższym apelujemy do wszystkich ludzi,
którzy są odpowiedzialni, potrafiący zrozumieć dziecko,
o rozważenie możliwości podjęcia się roli rodzica zastępczego.
Pełnienie tej funkcji - rodziny zastępczej może być powierzone małżonkom lub osobie niepozostającej w związku małżeńskim. Kandydaci do pełnienia funkcji rodziny zastępczej muszą spełniać warunki, o których mowa w art. 42 ust. 1 - 3 Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2016r., poz.575 z późn.zm.):
 1. dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej;
 2. nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona;
 3. wypełniają obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego;
 4. nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych;
 5. są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone:
  1. zaświadczeniem lekarskim o stanie zdrowia wystawionym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej oraz
  2. opinią o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka wystawiona przez psychologa, który posiada co najmniej wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku psychologia oraz 2-letnie doświadczenie w poradnictwie rodzinnym;
 6. przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. zapewnią odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb, w tym:
  1. rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego,
  2. właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań,
  3. wypoczynku i organizacji czasu wolnego.
UWAGA!
 • Pełnienie funkcji rodziny zastępczej niezawodowej lub zawodowej może być powierzone osobom, które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo.
 • W przypadku rodziny zastępczej niezawodowej co najmniej jedna osoba tworząca tę rodzinę musi posiadać stałe źródło dochodów.
Organizator zapewnia bezpłatne szkolenia dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, wsparcie i pomoc psychologiczno – pedagogiczną w trakcie trwania rodziny zastępczej.
Zainteresowane rodziny/osoby prosimy o bezpośredni kontakt z Organizatorem Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Świebodzinie lub wypełnienie i dostarczenie formularza zgłoszeniowego (dostępnego również w siedzibie Organizatora lub na stronie www.pcpr.swiebodzin.pl)

Nowe boisko w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym na Żaków

Wydział Zarządzania Projektami Europejskimi i Zamówień Publicznych w Starostwie Powiatowym w Świebodzinie przygotował i złożył wniosek wraz z dokumentacją konkursową na zadanie pn. „Przebudowa boiska wielofunkcyjnego i bieżni w Specjalnym Ośrodku Szkolono – Wychowawczym w Świebodzinie przy ul. Żaków 1”.
czytaj dalej

SPOTKANIE OPŁATKOWE ŚWIEBODZIŃSKIEGO KOŁA ZWIĄZKU SYBIRAKÓW

Dnia 19 stycznia 2017 r. w kawiarence przy parafii pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski odbyło się spotkanie opłatkowe Świebodzińskiego Koła Związku Sybiraków. Zgromadzonych członków Koła oraz zaproszonych gości przywitał Prezes
Pan Tadeusz Wiśniewski. W spotkaniu udział wzięli:
 • Pan Wacław Mandryk – Prezes Oddziału Zielonogórskiego Związku Sybiraków
 • Pan Zbigniew Szumski – Starosta Świebodziński
 • Pan Dariusz Bekisz – Burmistrz Świebodzina
 • ks.Dziekan Zbigniew Matwiejów- Proboszcz Parafii pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski
W trakcie spotkania Pan Wacław Mandryk Prezes Oddziału Zielonogórskiego Związku Sybiraków wręczył dyplomy oraz medale pamięci dla Pana Zbigniewa Szumskiego Starosty Świebodzińskiego oraz Pana Dariusza Bekisza Burmistrza Świebodzina. Wręczone medale były wyrazem uznania za aktywność i zaangażowanie w działalność na rzecz społeczności sybirackiej. Po części oficjalnej uczestnicy spotkania podzielili się opłatkiem i zasiedli do wspólnego poczęstunku przygotowanego przez panie ze Związku Sybiraków.
Uroczystość było też okazją do podkreślenia roli Związku w życiu społecznym, które ma istotne znaczenie szczególnie dla młodego pokolenia, dla którego spotkania z sybirakami są wyjątkową i cenną lekcją poznania historii narodu polskiego, co podkreśliła obecna na spotkaniu Pani Agnieszka Boruszewska nauczycielka historii z Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Świebodzinie.
Spotkanie zakończyło się zaśpiewaniem kolęd przy akompaniamencie akordeonowy w wykonaniu Pana Wacława Kondrakiewicza oraz wzajemnymi życzeniami spotkania się w dobrym zdrowiu i w tym samym miejscu za rok.
 

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

30Galeria zdjęć: Spotkanie opłatkowe Związku Sybiraków

 • 02-01-2017
 • Autor: Tomasz Olesiak
 • drukuj

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej

Informujemy, że punkt Nieodpłatnych Porad Prawnych mieści się w budynku "B" Starostwa Powiatowego, ulica Piłsudskiego 18, lokal nr 6 i jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8 - 16
 • 02-01-2017
 • Autor: Tomasz Olesiak
 • drukuj

LGD Brama Lubuska - Nabór wniosków

STOWARZYSZENIE LGD BRAMA LUBUSKA
informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020
 
Podejmowanie działalności gospodarczej w ramach rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym „Strategią Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność STOWARZYSZENIA LGD BRAMA LUBUSKA na lata 2014-2020” obejmuje zakres:
- handlu i usług konsumenckich, co odpowiada celowi ogólnemu 1.0 „Obszar STOWARZYSZENIA LGD BRAMA LUBUSKA przyjaznym do życia” lub
- pozyskiwania i/lub przetwarzania lokalnych surowców i/lub produktów, co odpowiada celowi ogólnemu 2.0 „Rozwinięta przedsiębiorczość na obszarze STOWARZYSZENIA LGD BRAMA LUBUSKA” lub
- usług turystycznych, co odpowiada celowi ogólnemu 3.0 „Turystyka źródłem dochodu dla mieszkańców obszaru STOWARZYSZENIA LGD BRAMA LUBUSKA”.

Załączniki

1 2 3 »
 • Baner: Okolice Najbliższe
 • Baner: Dzień za dniem
 • Baner: Związek Powiatów Polskich
 • Baner: Lubuskie
 • Baner: Policja Świebodzin
 • Baner: Komunikacja - umów wizytę
 • Baner: burza
 • Baner: Lubuskiej Niebieskiej Tarczy Wobec Przemocy
 • Baner: siSMS

Kontakt - stopka

Starostwo Powiatowe
Ulica Kolejowa 2
66-200 Świebodzin
 
Skrzynka EPUAP: /o4ij429fmn/SkrytkaESP
Godziny pracy Starostwa: 
Poniedziałek:         7:30-17:00
Wtorek-Czwartek:     7:30-15:30
Piątek:              7:30-14:00
Starosta Świebodziński
Zbigniew Szumski
przyjmuje mieszkańców we wszystkich sprawach, również skarg 
i wniosków w poniedziałki w godzinach 8:00 - 15:00
 
Starostwo Powiatowe
Ulica Kolejowa 2
66-200 Świebodzin
BUDYNEK "A"
Gabinet nr 6 (I piętro)
 
68 475 53 08,  68 475 53 05