Aktualności

Aktualności ze zdjęciami

Uroczyste obchody Święta Konstytucji 3 Maja w Świebodzinie

24-04-2017
Starosta Świebodziński i Przewodniczący Rady Powiatu serdecznie zapraszają na uroczyste obchody Święta Konstytucji 3 Maja w Świebodzinie Program uroczystości: godz. 9.45 – Zbiórka...
czytaj dalej
Ilustracja do informacji: Uroczyste obchody Święta Konstytucji 3 Maja w Świebodzinie

Szerszy dostęp do bezpłatnego poradnictwa prawnego

21-04-2017
Już od kwietnia 2017r. dzięki współpracy Powiatu Świebodzińskiego ze Stowarzyszeniem CIVIS SUM z Zielonej Góry zostanie zorganizowany dodatkowy dyżur prawnika dla osób, które nie kwalifikują się do uzyskania...
czytaj dalej
Ilustracja do informacji: Szerszy dostęp do bezpłatnego poradnictwa prawnego

II Rokowania po trzecim przetargu ustnym nieograniczonym

14-03-2017
na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w jednostce ewidencyjnej: Świebodzin – miasto, obręb ewidencyjny: 3, przy ul.Łużyckiej 44, powiat świebodziński, województwo lubuskie, oznaczonej ewidencyjnie ...
czytaj dalej
Ilustracja do informacji: II Rokowania po trzecim przetargu ustnym nieograniczonym

Aktualności pozostałe

 • 26-04-2017
 • Autor: Cenin Leszek
 • drukuj

Obsługa w Wydziale Budownictwa i Ochrony Środowiska

Starostwo Powiatowe w Świebodzinie informuje, że od 11.04.2017 roku uległy zmianie godziny obsługi interesantów w Wydziale Budownictwa i Ochrony Środowiska, tj.:
- poniedziałek – 8.30 – 16.45
- wtorek  - nieczynny
- środa, czwartek – 8.30 – 15.15
- piątek  – 8.30 – 13.45
 
Za utrudnienia przepraszamy i prosimy o zrozumienie.

Uroczyste obchody Święta Konstytucji 3 Maja w Świebodzinie

Starosta Świebodziński
i Przewodniczący Rady Powiatu
serdecznie zapraszają na
uroczyste obchody
Święta Konstytucji 3 Maja w Świebodzinie
 
Program uroczystości:
godz. 9.45 – Zbiórka pocztów sztandarowych oraz uczestników uroczystości na placu Jana Pawła II w Świebodzinie – występ Świebodzińskiej Orkiestry Dętej.
godzi. 10.30 Uroczysta Msza Święta w intencji Ojczyzny w Kościele pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Świebodzinie. Po Mszy złożenie kwiatów ( w Kościele ) przed tablicą pamiątkową Związku Inwalidów Wojennych.
godz. 11.30 – Przemarsz ulicami miasta pod Pomnik Niepodległości w Parku Chopina.
godz. 12.00 – Uroczystości patriotyczne przy Pomniku Niepodległości z udziałem Kompanii Honorowej 17 Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej
z Międzyrzecza ( podniesienie flagi państwowej na maszt, okolicznościowe wystąpienia, apel pamięci, salwa honorowa, złożenie wiązanek kwiatów przez delegacje ).
godz. 13.00 – Zakończenie uroczystości  poczęstunek – grochówka wojskowa przygotowana przez  OSP Jordanowo.
 

Minister Środowiska ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Leśnych w Rogozińcu

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. Nr 184, poz. 1436 z późn. zm.).
Termin składania ofert upływa z dniem 3 maja 2017 r. (decyduje data wpływu).
Pełna treść ogłoszenia o konkursie znajduje się na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Środowiska: https://bip.mos.gov.pl
 

Ogłoszenie o naborze na członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Świebodzińskiego

 • 15-03-2017
 • Autor: Anita Molicka
 • drukuj

Projekt "NEED zamiast NEET- Lubuskie

Projekt „NEED zamiast NEET – Lubuskie!”, realizowany jest w ramach Priorytetu I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatyw na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 – na podstawie umowy nr POWR.01.02.02-08-0013/16 zawartej pomiędzy Centrum Innowacyjnego Biznesu a Wojewódzkim Urzędem Pracy w Zielonej Górze.
Projekt skierowany jest do 30 osób w wieku 18-29 lat zamieszkujących województwo lubuskie, które w ciągu ostatnich 4 tygodni nie uczestniczyły w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy (tzw. młodzież NEET), tj. spełniają łącznie poniższe warunki:
• nie pracują (tj. są bierni zawodowo lub długotrwale bezrobotni),
• nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym,
• nie szkolą się.
 
Celem projektu jest podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zwiększenie możliwości zatrudnienia 30 młodych osób (18 kobiet i 12 mężczyzn) należących do grupy NEET, w wieku 18-29 lat, pozostających bez pracy, poprzez indywidualną i kompleksową aktywizację zawodowo-edukacyjną, prowadzącą do zdobycia nowych kompetencji i kwalifikacji oraz doświadczenia zawodowego.
Uczestnikom projektu oferujemy kompleksowe wsparcie w zakresie:
1. indywidualnego doradztwa zawodowego (Indywidualny Plan Działania),
2. indywidualnego wsparcia psychologa lub coaching’u kariery,
3. kursów kwalifikacyjnych i szkoleń kompetencyjnych,
4. 3-miesięcznych staży,
5. indywidualnego pośrednictwa pracy.
Dodatkowo uczestnikom zapewniamy:
• trenerów, doświadczonych specjalistów, praktyków, mentorów,
• jednorazowe stypendium szkoleniowe w wysokości ok. 6 zł netto/h.
• stypendium stażowe przez okres trwania stażu w wysokości co najmniej 1600zł netto za każdy miesiąc stażu,
• zwrot kosztów dojazdu na szkolenia lub staż,
• materiały szkoleniowe,
• wyżywienie,
• egzaminy kwalifikacyjne,
• pomoc w znalezieniu pracy.
SZKOLENIA/KURSY:
Szkolenia/kursy zostaną dobrane indywidualnie do każdego uczestnika, zgodnie ze zdiagnozowanymi w Indywidualnym Planie Działania (IPD) predyspozycjami uczestników oraz potrzebami lokalnych firm. Wszystkie szkolenia/kursy zakończą się egzaminem i uzyskaniem certyfikatu potwierdzającego nabycie, podwyższenie lub dostosowanie kompetencji niezbędnych na rynku pracy.
STAŻ:
Staż realizowany przez okres 3 miesięcy ma na celu nabycie umiejętności do samodzielnego wykonywania pracy, zwiększenie mobilności międzysektorowej oraz nabycie doświadczenia w środowisku pracy.
REKRUTACJA:
Rekrutacja prowadzona będzie w sposób ciągły na terenie województwa lubuskiego, aż do utworzenia podstawowych list obecności wraz listą osób rezerwowych.
Rekrutacja do projektu odbywać się będzie dwuetapowo:
- I etap: ocena formalna – złożenie poprawnie wypełnionego kompletu dokumentów rekrutacyjnych, przyznanie punktów rekrutacyjnych (obligatoryjnych i dodatkowych).
- II etap: rozmowa kwalifikacyjna z doradcą zawodowym – określenie motywacji oraz indywidualnych predyspozycji kandydata/tki.
Zachęcamy do kontaktu z nami. Z przyjemnością udzielimy szczegółowych informacji na temat projektu i zakresu wsparcia. Czekamy również na Państwa e-maile, telefony oraz zapraszamy do naszego biura.
Informacje i zapisy:
Centrum Innowacyjnego Biznesu Tomasz Osak
tel. 789 444 988
e-mail: rekrutacja~@~cib~.~com~.~pl
Udział w projekcie jest bezpłatny!

II Rokowania po trzecim przetargu ustnym nieograniczonym

na sprzedaż nieruchomości zabudowanej  położonej w jednostce ewidencyjnej: Świebodzin – miasto, obręb ewidencyjny: 3,  przy ul.Łużyckiej 44, powiat świebodziński, województwo lubuskie, oznaczonej ewidencyjnie działkami nr 328/27 i nr 328/28 o łącznej powierzchni 0,7656 ha, objętej księgę wieczystą ZG1S/00004089/4 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Świebodzinie.
Nieruchomość położona w południowej części miasta u zbiegu ulic Łużyckiej i Pułaskiego, w odległości około 0,5 km od centrum miasta, około  2 km od drogi S-3 oraz 11 km od autostrady A-2.
Otoczenie nieruchomości stanowią: od strony północnej ul.Pułaskiego przy niej zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, od strony wschodniej ul.Łużycka, za nią sklep wielkopowierzchniowy i osiedle Łużyckie, od strony południowej i zachodniej działki niezabudowane przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne i zabudowa jednorodzinna. W otaczających ulicach sieci komunalne i techniczne.
czytaj dalej
 • 13-03-2017
 • Autor: Anita Molicka
 • drukuj

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Świebodzinie

ZARZĄD POWIATU ŚWIEBODZIŃSKIEGO
ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora:
Zespołu Szkół Ogólnokształcących
w Świebodzinie
ul.  Park Chopina 2 , 66-200 Świebodzin
 
1.    Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymagania określone  w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze,  w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. z 2009r.   Nr 184, poz. 1436 z późn. zm.)

2.     Zgodnie z zapisami  § 1 ust  2 pkt 4 Rozporządzenia  Ministra  Edukacji  Narodowej z dnia  8 kwietnia  2010r.  w sprawie  konkursu  na stanowisko dyrektora publicznej  szkoły  lub publicznej placówki  oraz trybu  pracy komisji  konkursowej  (Dz. U. z 2010r. Nr 60, poz. 373  z późn.zm.) oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:
 
1)   uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz  koncepcję  funkcjonowania i rozwoju Zespołu Szkół Ogólnokształcących  w Świebodzinie;
2)   poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata;
3)   życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:
- stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela, albo
- stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego, albo
- stażu pracy, w tym  stażu pracy na stanowisku kierowniczym- w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;
4) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w  pkt 3);
5) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplom ukończenia studiów wyższych lub świadectwo ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwo ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą; 
6) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
7) oświadczenie że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane           z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;
8) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
9) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych   z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy  z dnia   17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych ( t.j. Dz. U.  z 2013r. poz. 168 z późn.zm.);
10) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów ( t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 1721 z późn.zm.)- w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły;
11) oryginał lub poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela;
12) oryginał lub poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;
13) oświadczenie, że  kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust.  1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela ( t.j.  Dz. U. z 2016r.  poz. 1379 z późn.zm.)  lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym ( t.j. Dz. U z 2016r. poz. 1842 z późn.zm.)– w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;
14) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta  z pełni praw publicznych – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;
15) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie   z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 922)  w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym imieniem i nazwiskiem, adresem zwrotnym, numerem telefonu oraz napisem "Konkurs na stanowisko Dyrektora  Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Świebodziniew sekretariacie Starostwa  Powiatowego w Świebodzinie  w godz. poniedziałek (7.30-17.00), wtorek –- czwartek (7.30-15.30) , piątek (7.30-14.00), lub listem poleconym na adres: Starostwo Powiatowe w Świebodzinie ul. Kolejowa 2, 66-200 Świebodzin.
Termin składania  ofert  na  Konkurs na stanowisko Dyrektora  Zespołu  Szkół Ogólnokształcących    w  Świebodzinie upływa 28.03. 2017r.
Wszystkie sporządzone osobiście  przez kandydata dokumenty  powinny być własnoręcznie podpisane.
Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Zarząd Powiatu  Świebodzińskiego. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.
Szczegółowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać pod numerem  telefonu:
68 47 55 334 lub 68 47 55 336.

II przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości zabudowanej  położonej w jednostce ewidencyjnej: Świebodzin – miasto, obręb ewidencyjny: 2,  przy ul.Okrężnej 4, powiat świebodziński, województwo lubuskie, oznaczonej ewidencyjnie działką nr 245 o powierzchni 0,3076 ha, objętej księgę wieczystą ZG1S/00004085/6 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Świebodzinie.
czytaj dalej

Ogłoszenie

w sprawie możliwości zgłaszania kandydatów przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na rzecz mieszkańców Powiatu Świebodzińskiego do prac
w komisjach konkursowych oceniających oferty realizacji zadań publicznych w 2017r.
czytaj dalej

LGD BRAMA LUBUSKA - nabór wniosków

      Stowarzyszenie LGD BRAMA LUBUSKA informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020.
czytaj dalej
1 2 3 4 5 »
 • Baner: Okolice Najbliższe
 • Baner: Dzień za dniem
 • Baner: Związek Powiatów Polskich
 • Baner: Lubuskie
 • Baner: Policja Świebodzin
 • Baner: Komunikacja - umów wizytę
 • Baner: burza
 • Baner: Lubuskiej Niebieskiej Tarczy Wobec Przemocy
 • Baner: siSMS

Kontakt - stopka

Starostwo Powiatowe
Ulica Kolejowa 2
66-200 Świebodzin
 
Skrzynka EPUAP: /o4ij429fmn/SkrytkaESP
Godziny pracy Starostwa: 
Poniedziałek:         7:30-17:00
Wtorek-Czwartek:     7:30-15:30
Piątek:              7:30-14:00
Starosta Świebodziński
Zbigniew Szumski
przyjmuje mieszkańców we wszystkich sprawach, również skarg 
i wniosków w poniedziałki w godzinach 8:00 - 15:00
 
Starostwo Powiatowe
Ulica Kolejowa 2
66-200 Świebodzin
BUDYNEK "A"
Gabinet nr 6 (I piętro)
 
68 475 53 08,  68 475 53 05