Aktualności

Logo: Powiat Świebodziński

Logo BIP

Aktualności ze zdjęciami

Powiatowe obchody 82. rocznicy wybuchu II wojny światowej oraz Dnia Weterana...

30-08-2021
Dnia 01 września 2021 r. odbędą się powiatowe uroczystości 82. rocznicy wybuchu II wojny światowej oraz Dnia Weterana Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej. Uroczystości patriotyczno-religijne odbędą się na cmentarzu...
czytaj dalej
Ilustracja do informacji: Powiatowe obchody 82. rocznicy wybuchu II wojny światowej oraz Dnia Weterana Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej

77. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego

28-07-2021
Dla uczczenia 77. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego dnia 1 sierpnia 2021 r. o godzinie 17.00 zostaną włączone syreny alarmowe. W tej symbolicznej godzinie „W” zatrzymajmy się i minutą ciszy uczcijmy pamięć tych,...
czytaj dalej
Ilustracja do informacji: 77. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego

Darmowa pomoc prawna

24-06-2021
Od 17 czerwca 2021 wznowiona została stacjonarna działalność punktu – porady udzielne są podczas osobistej wizyty osoby uprawnionej w punkcie oraz w dalszym ciągu telefonicznie i mailowo. Z porady można skorzystać podczas...
czytaj dalej
Ilustracja do informacji: Darmowa pomoc prawna

Aktualności pozostałe

Ogłoszenie Starosty Świebodzińskiego

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej

Działając na podstawie art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020r. poz.1990 z późn.zm), zarządzenia Wojewody Lubuskiego z dnia 30 sierpnia 2021r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy części nieruchomości wchodzącej w skład zasobu  nieruchomości Skarbu Państwa, oznaczonej numerem działki 169/4 położonej w obrębie  Wolimirzyce, gm. Szczaniec  oraz  uchwały Nr 379/2018  Zarządu Powiatu Świebodzińskiego z dnia 12 lutego 2018r. w sprawie ustanowienia stawek bazowych za dzierżawę gruntów nierolniczych będących własnością Powiatu Świebodzińskiego, Starosta Świebodziński podaje do publicznej wiadomości  wykaz nieruchomości Skarbu Państwa  przeznaczonych w części do oddania  w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na okres 3 lat.
 
 
L.p.
Opis przedmiotu
dzierżawy
Położenie
nieruchomości
Oznaczenie nieruchomości wg ewidencji i księgi wieczystej
Powierzchnia nieruchomości
Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania
Okres umowy
Roczna wysokość czynszu z tytułu dzierżawy/Stawka
1. 
grunt o pow.262,50 m2
wykorzystywany jako
ogród przydomowy nr 1
obręb
Wolimirzyce
gmina Szczaniec
 
Działka nr 169/4,
KW nr ZG1S/00046190/1
0,1607 ha
Brak planu zagospodarowania przestrzennego, zgodnie ze Studium Uwarunkowań  i Kierunków Zagospodarowania  Przestrzennego gminy Szczaniec – działka nr 169/4 położona jest na terenie istniejącego zainwestowania  wiejskiego  z przewagą zabudowy zagrodowej.
 
W ewidencji gruntów działka nr 169/4 oznaczona jest  symbolem Br-RIVb –grunty rolne zabudowane.
3 lata
103,32 zł
80%stawki rocznej bazowej w wysokości 0,40 zł/m2 netto +
obowiązująca stawka podatku VAT
2.
grunt o pow.241,50 m2
wykorzystywany jako 
ogród przydomowy nr 2
95,05 zł
80%stawki rocznej bazowej w wysokości 0,40 zł/m2 netto +
obowiązująca stawka podatku VAT
3.
grunt o pow.15 m2
pod boksem garażowym nr 1
81,18 zł
80%stawki rocznej bazowej w wysokości 5,50 zł/m2 netto +
obowiązująca stawka podatku VAT
4.
grunt o pow. 15 m2
pod boksem garażowym nr 2
81,18 zł
80%stawki rocznej bazowej w wysokości 5,50 zł/m2 netto +
obowiązująca stawka podatku VAT
Czynsz  dzierżawny naliczany będzie zgodnie z aktualnie obowiązującą w danym okresie uchwała Zarządu Powiatu Świebodzińskiego w sprawie ustanowienia stawek bazowych za dzierżawę gruntów nierolniczych będących własnością Powiatu Świebodzińskiego, które mogą ulegać podwyższeniu  nie częściej jak raz w roku. Czynsz uiszcza się przez cały okres trwania dzierżawy, w terminie do 31 stycznia każdego roku, z góry za dany rok. W pierwszym roku dzierżawy czynsz zostanie ustalony proporcjonalnie  w stosunku do pozostałego do wykorzystania w danym roku okresu dzierżawy i podlegać będzie zapłacie  najpóźniej w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury.
 
Wykaz wywieszono na tablicach ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Świebodzinie, ul.Kolejowa 2 (I piętro) i ul.Piłsudskiego35 (parter) w okresie od 22.09.2021r. do 13.10. 2021r.
S T A R OS T A
/-/ Zbigniew Szumski
czytaj dalej

Informacja Starosty Świebodzińskiego o wyłożeniu do wglądu projektów gm. Łagów

Informacja o wyłożeniu do wglądu projektów operatów opisowo-kartograficznych ewidencji gruntów i budynków terenów wiejskich gminy Łagów, dla obrębów ewidencyjnych: Łagówek, Sieniawa, Toporów

Na podstawie art. 24a ust. 4, 5 i 6 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 2052 z późn. zm.), informuję o wyłożeniu do wglądu projektów operatów  opisowo-kartograficznych ewidencji gruntów i budynków terenów wiejskich gminy Łagów, dla obrębów ewidencyjnych: 
 
Łagówek, Sieniawa, Toporów
 
Projekty  udostępnione będą do wglądu wszystkim zainteresowanym osobom fizycznym, osobom prawnym i  jednostkom organizacyjnym  nieposiadającym osobowości prawnej  w siedzibie Starostwa Powiatowego w Świebodzinie przy ul. Piłsudskiego 35  w pok. nr 4,  I piętro,  w terminie od dnia
 4.10.2021 r.   do dnia 22.10.2021r. w następujących godzinach: poniedziałek w godz. 11.00-16.00,  wtorek, środa, czwartek i  piątek w godz. 9.30-14.30.
Każdy czyjego interesu prawnego dotyczą dane ujawnione w projekcie, może w okresie wyłożenia projektów do wglądu zgłaszać uwagi do tych danych. 
Prosi się osoby zainteresowane o zabranie ze sobą dokumentów tożsamości oraz innych dokumentów potwierdzających nabycie praw do nieruchomości.
 
                                    
Świebodzin, dnia 10.09.2021r.
                            
Obwieszczenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego, Urzędu Gminy w Łagowie, oraz ogłoszeniu w prasie o zasięgu krajowym.
czytaj dalej

Obwieszczenia Starosty Świebodzińskiego

obwieszczenia Starosty Świebodzińskiego dotyczącego wszczęcia postępowania w sprawie zmiany decyzji nr 5/2021

Starosta Świebodziński Zbigniew Szumski zawiadamia, że na wniosek Burmistrza Świebodzina, ul. Rynkowa 2, 66-200 Świebodzin złożony w dniu 12.07.2021 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie zmiany decyzji nr 5/2021 z dnia 13.05.2021 r., znak: BOŚ.6740.2.17.2021.MK, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.
 
Budowa i przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rozłogi 
 
realizowanej na nieruchomościach stanowiących:
1) projektowany pas drogowy drogi publicznej – drogi gminnej, oznaczony jako działki o nr ewid. 141, 140, 53/16 (53/7), 53/12 (53/8), 53/9 (53/6), 323/5 (323/1), 51/11 (51/10), 51/12 (51/10), obręb 0016 Rozłogi, oraz nr ewid. 236/3 (236/2), obręb 0020 Wilkowo, jednostka ewidencyjna 080805_5 Świebodzin – obszar wiejski, 
2) teren niezbędny do przebudowy istniejących dróg publicznych innych kategorii – drogi gminnej nr 006113F, oznaczony jako działka o nr ewid. 160, obręb 0016 Rozłogi, jednostka ewidencyjna 080805_5 Świebodzin – obszar wiejski.
Uwaga: w nawiasie podano numery ewidencyjne działek przed podziałem.
 
w zakresie powierzchni działki o nr ewid. 53/16, 080805_5.0016 Rozłogi, która staje się własnością właściwej jednostki samorządu terytorialnego – Gminy Świebodzin – powierzchnia działki wynosi 0,0039 ha.
 
Z dniem zawiadomienia, nieruchomości stanowiące własności Skarbu Państwa bądź jednostek samorządu terytorialnego, objęte wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, nie mogą być przedmiotem obrotu w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami.
 
Akta sprawy dotyczące planowanego przedsięwzięcia będą udostępnione do wglądu w Starostwie Powiatowym w Świebodzinie w Wydziale Budownictwa i Ochrony Środowiska, ul. Piłsudskiego 18, pokój nr 9, w godzinach pracy wydziału, tj. poniedziałek 8:30 – 16:45, wtorek – nieczynne, środa i czwartek 8:30 – 15:15, piątek 8:30 – 13:45, po uprzednim kontakcie telefonicznym pod nr tel. 68 475 53 32 lub 68 475 53 40.
 
czytaj dalej

Obwieszczenia Starosty Świebodzińskiego

Obwieszczenie Starosty Świebodzińskiego, zawiadamiające o o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. Budowa dróg gminnych na działkach 936 i 937 – obręb 0003 w miejscowości Świebodzin

 
Starosta Świebodziński Zbigniew Szumski zawiadamia, że w dniu 12.07.2021 r., wydano Burmistrzowi Świebodzina decyzję nr 6/2021 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej:
 
Budowa dróg gminnych na działkach 936 i 937 – obręb 0003 w miejscowości Świebodzin 
 
realizowanej na nieruchomościach stanowiących:
 1. projektowany pas drogowy drogi publicznej – drogi gminnej klasy D, ciąg I-I, oznaczony jako działka o nr ewid. 936, obręb 0003, jednostka ewidencyjna 080805_4 Świebodzin – miasto,
 2. projektowany pas drogowy drogi publicznej – drogi gminnej klasy D, ciąg II-II, oznaczony jako działka o nr ewid. 937, obręb 0003, jednostka ewidencyjna 080805_4 Świebodzin – miasto,
 3. teren niezbędny do budowy lub przebudowy sieci uzbrojenia terenu poza projektowanym pasem drogowym, oznaczony jako działki o nr ewid. 870/2, 1115, obręb 0003, jednostka ewidencyjna 080805_4 Świebodzin – miasto,
 4. teren niezbędny do przebudowy istniejących dróg publicznych innych kategorii – drogi wojewódzkiej nr 276 klasy G, oznaczony jako działka o nr ewid.  460, obręb 0002 Chociule, jednostka ewidencyjna 080805_5 Świebodzin – obszar wiejski. 
Wszyscy zainteresowani oraz strony postępowania mogą zapoznać się z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy w Starostwie Powiatowym w Świebodzinie w Wydziale Budownictwa i Ochrony Środowiska, ul. Piłsudskiego 18, pokój nr 9, w godzinach pracy wydziału, tj. poniedziałek 8:30 – 16:45, wtorek – nieczynne, środa 8:30 – 15:15, czwartek 8:30 – 15:15, piątek 8:30 – 13:45, po uprzednim kontakcie telefonicznym pod nr tel. 68 475 53 32 lub 68 475 53 40.
 
czytaj dalej

Obwieszczenia Starosty Świebodzińskiego

Obwieszczenie Starosty Świebodzińskiego, zawiadamiające o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Starosta Świebodziński Zbigniew Szumski zawiadamia, że na wniosek Burmistrza Świebodzina złożony w dniu 27.05.2021 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej:
 
Budowa dróg gminnych na działkach 936 i 937 – obręb 0003 w miejscowości Świebodzin 
 
realizowanej na nieruchomościach stanowiących:
 1. projektowany pas drogowy drogi publicznej – drogi gminnej klasy D, ciąg I-I, oznaczony jako działka o nr ewid. 936, obręb 0003, jednostka ewidencyjna 080805_4 Świebodzin – miasto,
 2. projektowany pas drogowy drogi publicznej – drogi gminnej klasy D, ciąg II-II, oznaczony jako działka o nr ewid. 937, obręb 0003, jednostka ewidencyjna 080805_4 Świebodzin – miasto,
 3. teren niezbędny do budowy sieci uzbrojenia terenu poza projektowanym pasem drogowym, oznaczony jako działki o nr ewid. 870/2, 1115, obręb 0003, jednostka ewidencyjna 080805_4 Świebodzin – miasto,
 4. teren niezbędny do przebudowy istniejących dróg publicznych – drogi wojewódzkiej nr 276 klasy G, oznaczony jako działka o nr ewid. 460, obręb 0002 Chociule, jednostka ewidencyjna 080805_5 Świebodzin – obszar wiejski.
 
Z dniem zawiadomienia, nieruchomości stanowiące własności Skarbu Państwa bądź jednostek samorządu terytorialnego, objęte wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, nie mogą być przedmiotem obrotu w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami.
 
Akta sprawy dotyczące planowanego przedsięwzięcia będą udostępnione do wglądu w Starostwie Powiatowym w Świebodzinie w Wydziale Budownictwa i Ochrony Środowiska, ul. Piłsudskiego 18, pokój nr 9, w godzinach pracy wydziału, tj. poniedziałek 8:30 – 16:45, wtorek – nieczynne, środa i czwartek 8:30 – 15:15, piątek 8:30 – 13:45, po uprzednim kontakcie telefonicznym pod nr tel. 68 475 53 32 lub 68 475 53 40.
 
czytaj dalej

Obwieszczenia Starosty Świebodzińskiego

Obwieszczenia Starosty Świebodzińskiego zawiadamiające o wydaniu w dniu 13.05.2021 r. Burmistrzowi Świebodzina – Gminie Świebodzin decyzję nr 5/2021 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej: Budowa i przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rozłogi. 
 
czytaj dalej

Obwieszczenia Starosty Świebodzińskiego

Obwieszczenie Starosty Świebodzińskiego zawiadamiającego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Starosta Świebodziński Zbigniew Szumski informuje, że na wniosek Burmistrza Świebodzina  złożony w dniu 24.03.2021 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej:
Budowa i przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rozłogi 
 
realizowanej na nieruchomościach stanowiących:
1)     projektowany pas drogowy drogi publicznej – drogi gminnej, oznaczony jako działki o nr ewid. 141, 140, 53/16 (53/7), 53/12 (53/8), 53/9 (53/6), 323/5 (323/1), 51/11 (51/10), 51/12 (51/10), obręb 0016 Rozłogi, oraz nr ewid. 236/3 (236/2), obręb 0020 Wilkowo, jednostka ewidencyjna 080805_5 Świebodzin – obszar wiejski, 
2)    teren niezbędny do przebudowy istniejących dróg publicznych innych kategorii – drogi gminnej nr 006113F, oznaczony jako działka o nr ewid. 160, obręb 0016 Rozłogi, jednostka ewidencyjna 080805_5 Świebodzin – obszar wiejski.
 
czytaj dalej

Obwieszczenia Starosty Świebodzińskiego

Obwieszczenia Starosty o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Obwieszczenia Starosty Świebodzińskiego zawiadamiające o wydaniu zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn. "Budowa drogi gminnej – ul. Sadowa wraz z budową skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 276 w ramach inwestycji pn.: „Budowa dróg gminnych z kanalizacją deszczową i oświetleniem, urządzeń i obiektów rekreacyjno-sportowych (dz. nr 1095) dla terenu położonego między ul. Słowiańską a ul. Sadową w Świebodzinie” oraz "Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1231F Wilkowo – Borów – Ołobok odcinek Borów – Ołobok"
czytaj dalej

Obwieszczenia Starosty Świebodzińskiego

zawiadamiające o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Obwieszczenia Starosty Świebodzińskiego zawiadamiające o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Budowa drogi gminnej – ul. Sadowa wraz z budową skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 276 w ramach inwestycji pn.: „Budowa dróg gminnych z kanalizacją deszczową i oświetleniem, urządzeń i obiektów rekreacyjno-sportowych (dz. nr 1095) dla terenu położonego między ul. Słowiańską a ul. Sadową w Świebodzinie” oraz "Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1231F Wilkowo – Borów – Ołobok odcinek Borów – Ołobok"
 
 
czytaj dalej

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Zezwolenie na realizację inwestycji drogowej

Starosta Świebodziński zawiadamia, że w dniu 08.01.2021 r., wydano Burmistrzowi Świebodzina decyzję nr 1/2021 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej:
 
BUDOWA DRÓG, KANALIZACJI DESZCZOWEJ ORAZ OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA DZIAŁKACH OZNACZONYCH NR 1/1, 84/3 - OBRĘB 0003 ORAZ 286/2, 286/10, 286/12, 286/14, 287/3, 287/22, 287/23, 287/24, 288/1, 298/2, 290, 291/5, 301/1, 303/2, 305, 312, 322/5, 323/11 - OBRĘB 0004 W RAMACH ZADANIA PN. „OPRACOWANIE KOMPLEKSOWEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ NA: BUDOWĘ DRÓG Z KANALIZACJĄ DESZCZOWĄ I OŚWIETLENIEM - TEREN POŁOŻONY W REJONIE ULIC: SOBIESKIEGO, PODMIEJSKA, SPOKOJNA, KOZIA W ŚWIEBODZINIE”.
Wszyscy zainteresowani oraz strony postępowania mogą zapoznać się z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy w Starostwie Powiatowym w Świebodzinie, Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska, ul. Piłsudskiego 18 w pokoju nr 12, w godzinach pracy wydziału, tj. poniedziałek 8:30 – 16:45, wtorek – nieczynne, środa 8:30 – 15:15, czwartek 8:30 – 15:15, piątek 8:30 – 13:45.
czytaj dalej
1 2 3 4 5 6 ... 15 »
 • Baner: Okolice Najbliższe
 • Baner: Dzień za dniem
 • Baner: Lubuskie
 • Baner: Policja Świebodzin
 • Baner: burza
 • Baner: Lubuskiej Niebieskiej Tarczy Wobec Przemocy
 • Baner: siSMS
 • Baner: Lubuskie Bony Rozwojowe
 • Baner: Nieodpłatna pomoc prawna
 • Baner: ZPPnowe

Kontakt - stopka

Starostwo Powiatowe
Ulica Kolejowa 2
66-200 Świebodzin
 
Skrzynka EPUAP: /o4ij429fmn/SkrytkaESP
Godziny pracy Starostwa: 
Poniedziałek:         7:30-17:00
Wtorek-Czwartek:     7:30-15:30
Piątek:              7:30-14:00
Starosta Świebodziński
Zbigniew Szumski
przyjmuje mieszkańców we wszystkich sprawach, również skarg 
i wniosków w poniedziałki w godzinach 8:00 - 15:00
 
Starostwo Powiatowe
Ulica Kolejowa 2
66-200 Świebodzin
BUDYNEK "A"
Gabinet nr 6 (I piętro)
 
68 475 53 08