Aktualności

Logo: Powiat Świebodziński

Logo BIP

Aktualności ze zdjęciami

ŚWIĘTO KONSTYTUCJI 3 MAJA

20-04-2018
Starosta Świebodziński Pan Zbigniew Szumski oraz Przewodniczący Rady Powiatu Pan Alojzy Jokiel zapraszają na obchody Święta Konstytucji 3 Maja. Uroczystości odbędą się w Świebodzinie dnia 3 maja 2018 r. Program...
czytaj dalej
Ilustracja do informacji: ŚWIĘTO KONSTYTUCJI 3 MAJA

25.05.2018r Wydział Komunikacji czynny do godziny 11:00.

18-04-2018
Uprzejmie informujemy, że w dniu 25.05.2018r. (piątek) Wydział Komunikacji będzie czynny do godziny 11:00 .
czytaj dalej
Ilustracja do informacji: 25.05.2018r Wydział Komunikacji czynny do godziny 11:00.

Kwalifikacja wojskowa – 2018

22-02-2018
Zgodnie z Zarządzeniem Wojewody Lubuskiego z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia wojewódzkiego planu kwalifikacji wojskowej oraz powołania wojewódzkiej i powiatowych komisji lekarskich, na terenie Powiatu...
czytaj dalej
Ilustracja do informacji: Kwalifikacja wojskowa – 2018

Aktualności pozostałe

 • 04-07-2018
 • Autor: Wesołowska Jolanta
 • drukuj

OGŁOSZENIE Starosty Świebodzińskiego z dnia 04 lipca 2018r.

w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz współwłaściciela nieruchomości.

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 121, z późn. zm.) oraz Zarządzenia Wojewody Lubuskiego z dnia 01 czerwca 2018r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa udziału wynoszącego ¼ części w nieruchomości, Starosta Świebodziński ogłasza, co następuje: 
Z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczony został do sprzedaży udział wynoszący ¼ części w nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w jednostce ewidencyjnej 080805_5 Świebodzin – obszar wiejski, obręb 0018 Rusinów, powiat świebodziński, województwo lubuskie, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 193/3 o powierzchni 0,1795 ha, objętej księgą wieczystą nr ZG1S/00045099/6 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Świebodzinie.
Nieruchomość gruntowa zabudowana domem mieszkalnym oraz budynkami gospodarczymi, będąca przedmiotem sprzedaży położona jest we wsi Rusinów oddalonej na północ od miasta Świebodzin o ok. 4 km. Do nieruchomości jest bezpośredni dostęp od drogi publicznej o nawierzchni utwardzonej, która to łączy się z drogą relacji Świebodzin – Międzyrzecz. Obiekty podstawowej sieci usługowej oraz administracji publicznej znajdują się w mieście Świebodzin. Teren nieruchomości uzbrojony jest w sieci: energetyczną, wodociągową (z własnej studni głębinowej) i kanalizacyjną. Działka położona jest korzystnie, teren płaski, dostępność komunikacyjna dobra. Nieruchomość zagospodarowana i ogrodzona.  Ma regularny kształt, zbliżony do prostokąta.
Zabudowę nieruchomości stanowi jeden budynek mieszkalny jednorodzinny w zabudowie wolnostojącej, parterowy z częściowo użytkowym poddaszem, podpiwniczony, przedwojenny, o powierzchni użytkowej 150,00 m2 w stanie technicznym określanym jako przeciętny, w tym 25,00 m2 budynku jest w złym stanie technicznym i o bardzo niskim standardzie wykończenia. Budynki gospodarcze, w skład których wchodzi jeden budynek wolnostojący o powierzchni zabudowy 85,00m2 oraz 3 budynki w zabudowie zwartej o łącznej powierzchni zabudowy 560,00m2 oceniane są na stan zły, albo bardzo zły.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego utracił ważność, wobec powyższego brak jest ustaleń dla działki 193/3 obręb Rusinów, gmina Świebodzin.  
Zgodnie z załącznikiem graficznym pn. „Kierunki Zagospodarowania przestrzennego” do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Świebodzin uchwalonej Uchwałą nr XIII/135/2011 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 28 października 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Świebodzin, zmienionej uchwałą nr XXXVI/505/2013 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 30 września 2013r. oraz uchwałą nr XXVI/404/2016 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 29 grudnia 2016r. działka o nr ewid. 193/3 w obrębie Rusinów, Gmina Świebodzin położona jest na terenie opisanym symbolem MN/MR (teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i/lub zagrodowej z dopuszczeniem usług) i znajduje się na obszarach proponowanych do objęcia ochroną w planach miejscowych: B – strefa ochrony konserwatorskiej zachowanej wartości kulturowych; K – strefa ochrony krajobrazu kulturowego; E – strefa ochrony zespołu urbanistycznego i układów ruralistycznych.Według danych ewidencji gruntów działka nr 193/3 oznaczona jest jako: B-RIIIb.
Cena przeznaczonego do sprzedaży udziału Skarbu Państwa wynoszącego ¼ części nieruchomości została ustalona na kwotę równą wartości i wynosi 56.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych 00/100). Aktualna wartość rynkowa nieruchomości została określona na kwotę 224.200,00 zł (słownie: dwieście dwadzieścia cztery tysiące dwieście złotych 00/100).
Zbycie udziału w nieruchomości, nastąpi w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego współwłaściciela udziału ¾ części ww. nieruchomości z jednoczesnym udzieleniem bonifikaty w wysokości 60% od ceny nieruchomości z przeznaczeniem na cele mieszkaniowe.
Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 powołanej ustawy o gospodarce nieruchomościami winny składać wnioski o nabycie nieruchomości w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Świebodzinie przy ul. Kolejowej 2.
Termin składania wniosków kończy się z upływem dnia  14 sierpnia 2018 r.
Wykaz wywieszono na tablicach ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Świebodzinie,  ul. Kolejowa 2 i ul. Piłsudskiego 35 (parter) w okresie od 04.07.2018r. do 24.07.2018r.     
 • 22-02-2018
 • Autor: Bartoszewicz Andrzej
 • drukuj

Kwalifikacja wojskowa – 2018

Zgodnie z Zarządzeniem Wojewody Lubuskiego z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia wojewódzkiego planu kwalifikacji wojskowej oraz powołania wojewódzkiej i powiatowych komisji lekarskich, na terenie Powiatu Świebodzińskiego zostanie przeprowadzona kwalifikacja wojskowa , która trwać będzie od dnia 27 lutego 2018 r. do dnia 16 marca 2018 r. Posiedzenia Powiatowe Komisji Lekarskiej odbywać się będą w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej przy ul. Cegielnianej 13.
Tegoroczna kwalifikacja obejmuje:
 • mężczyzn urodzonych w 1999 r.
 • mężczyzn urodzonych w latach 1994-1998, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej,
 • kobiety, które w roku szkolnym lub akademickim 2017/2018 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych oraz na kierunkach np. psychologia, farmacja, pielęgniarstwo – jeśli jeszcze nie posiadają określonej kategorii do służby wojskowej.
 • osoby, które ukończyły 18 lat życia i ochotniczo zgłosiły się do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej
Powiatowa Komisja Lekarska odbywa posiedzenia w terminach ustalonych w Wojewódzkim planie kwalifikacji wojskowej orzekając stopień zdolności do służby wojskowej osób wezwanych do kwalifikacji z terenu gmin: Świebodzin, Skąpe, Łagów, Lubrza, Szczaniec, Zbąszynek.
W trakcie trwania kwalifikacji będą przeprowadzane pogadanki na temat zasad naboru do zawodowej służby wojskowe oraz wojsk obrony terytorialnej prowadzone przez przedstawiciela Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Zielonej Górze. Ponadto zaplanowano cykl spotkań z funkcjonariuszami Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Świebodzinie, którzy zapoznają wezwane do kwalifikacji osoby z zagrożeniami kryminalnymi oraz zagadnieniami związanymi z bezpieczeństwem i porządkiem publicznym.
Terminarz posiedzeń Powiatowej Komisji Lekarskiej dla Powiatu Świebodzińskiego z podziałem na gminy
Gmina Świebodzin – 27.02. 2018 r. do 06.03.2018 r.
Gmina Skąpe – 07.03.2018 r. do 08.03. 2018 r.
Gmina Łagów – 08.03.2018 r. do 09.03.2018 r.
Gmina Lubrza – 12.03.2018 r.
Gmina Szczaniec - 12.03.2018 r.
Gmina Zbąszynek- 13.03.2018 r. do 14.03.2018 r.
Kobiety – 15.03.2018 r.
Dzień dodatkowy – 16.03.2018 r.
 
Ważne
Osoby, które po raz pierwszy zostaną wezwane do kwalifikacji wojskowej powinny zabrać ze sobą:
 • dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość,
 • dokumentację medyczną ( jeżeli taką posiadają)
 • aktualna fotografię o wymiarach 3x4 cm bez nakrycia głowy
 • dokumenty potwierdzające wykształcenie lub zaświadczenie o kontynuacji nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe.
Osoby, stawiające się do kwalifikacji wojskowej po raz kolejny, powinny zabrać ze sobą:
 • dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość,
 • dokumentację medyczną dotyczącą zmian w stanie zdrowia ( w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w okresie ostatnich 12 miesięcy ),
 • książeczkę wojskową
 

INFORMACJA

W związku z zaplanowaną na dzień 29 grudnia 2017 r. (piątek) inwentaryzacją, obsługa interesantów w Wydziale Komunikacji i Transportu, do godziny 10:00.
Za utrudnienia przepraszamy.
 
 • 06-11-2017
 • Autor: Bartoszewicz Andrzej
 • drukuj

Powiatowe obchody Narodowego Święta Niepodległości 11.11.2017r

Starosta Świebodziński - Zbigniew Szumski oraz Przewodniczący Rady Powiatu - Alojzy Jokiel - zapraszają na obchody Narodowego Święta Niepodległości.
 
Program uroczystości:
11 listopada 2017 r.
godz. 09.45

Zbiórka pocztów sztandarowych oraz uczestników uroczystości na placu Jana Pawła II
w Świebodzinie – występ Świebodzińskiej Orkiestry Dętej.
godz. 10.30
Msza Święta w intencji Ojczyzny z udziałem Kompanii Honorowej oraz Pocztu Sztandarowego 17 Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej im. Józefa Dowbora Muśnickiego z Międzyrzecza ( Kościół pw. Św. Michała Archanioła ).
godz. 11.30
Przemarsz ulicami miasta na plac przy Pomniku Niepodległości w Parku Chopina,
godz. 12.00
Uroczystości patriotyczne przy Pomniku Niepodległości
- podniesienie flagi państwowej na maszt,
- okolicznościowe wystąpienia,
- apel pamięci, salwa honorowa,
- złożenie wiązanek kwiatów przy Pomniku Niepodległości
- wręczenie nagród dla laureatów konkursów historycznych zorganizowanych w ramach „TYGODNIA PATRIOTYCZNEGO”,
godz. 13.00
Zakończenie uroczystości,
- poczęstunek - grochówka wojskowa.
 

IX Lubuski Kongres Kobiet

Elżbieta Anna Polak Marszałek Województwa Lubuskiego zaprasza do udziału w IX Lubuskim Kongresie Kobiet 14 października 2017, godz. 11:00, Sala Kolumnowa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego  Zielona Góra, ul. Podgórna 7
elektroniczna rejestracja – kliknij tutaj
Debata z udziałem specjalistów i ambasadorów Województwa Lubuskiego, muzyka na żywo, pokaz mody, wyróżnienia dla liderek, stoiska oraz porady i wreszcie przedstawienie w gwiazdorskiej obsadzie w Lubuskim Teatrze – atrakcji podczas IX Lubuskiego Kongresu Kobiet nie zabraknie.
Program:
10:00 - 11:00       Powitalna kawa i rejestracja uczestniczek
11:00 - 11:15       Rozpoczęcie Lubuskiego Kongresu Kobiet – DJ-ka El' Mirka – W kobiecych rytmach
11:15 - 11:30       Kobiety Europy – Kobiety Regionów - przemówienie programowe – Elżbieta Anna Polak – marszałek województwa lubuskiego
11:30 - 12:30       Kobiety solidarne w działaniu – debata. Sukcesy kobiet w działalności społecznej, opiekuńczej i samorządowej. Biznes z sercem. Alert dla praw obywatelskich
12:30 - 12:45       Projektanci mody o kobietach z klasą – pokaz mody
12:45 - 13:00       Lubuskie Liderki Samorządu – wyróżnienia
13:00 - 13:15       Projektanci mody o kobietach z klasą – pokaz mody
13:30 - 13:45       DJ–ka El' Mirka
14:00                     Zakończenie części plenarnej Lubuskiego Kongresu Kobiet
14:30 - 15:30       Obiad – Sala Stańczyka, Lubuski Teatr w Zielonej Górze
16:00                     Przedstawienie w Lubuskim Teatrze: „Di, Viv i Rose” reż. Maciej Kowalewski, w rolach głównych Daria Widawska, Joanna Brodzik, Małgorzata Lipmann (wstęp bezpłatny dla uczestniczek Lubuskiego Kongresu Kobiet, ilość miejsc ograniczona)
 

Konkurs ofert na realizację "Programu szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców Powiatu Świebodzińskiego po 65 roku życia" w 2017r.

 
Działając na podstawie art.48 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 1793 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Świebodzińskiego ogłasza otwarty konkurs na realizację „Programu szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców Powiatu Świebodzińskiego po 65 roku życia” w 2017r.
 
Warunki konkursu zamieszczono poniżej.
czytaj dalej
 • 08-06-2017
 • Autor: Wesołowska J.
 • drukuj

Zarząd Powiatu Świebodzińskiego ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości zabudowanej  położonej w jednostce ewidencyjnej: Świebodzin – miasto, obręb ewidencyjny: 2,  przy ul.Okrężnej 4, powiat świebodziński, województwo lubuskie, oznaczonej ewidencyjnie działką nr 245 o powierzchni 0,3076 ha, objętej księgą wieczystą ZG1S/00004085/6 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Świebodzinie.
Nieruchomość położona jest w centralnej strefie miasta Świebodzin, na terenach przeznaczonych pod funkcję usługową i w strefie ścisłej ochrony konserwatorskiej, przy ważnych szlakach komunikacyjnych miasta – ul. Wałowej i  ul.Okrężnej, w niedalekiej odległości od rynku (ratusza) oraz centrum handlowo-usługowego, w bezpośrednim sąsiedztwie budynków mieszkalnych oraz budynków handlowo-usługowych. Teren nieruchomości uzbrojony jest w sieci infrastruktury technicznej i komunalnej:  wodną  i kanalizacyjną, energetyczną, gazową i telekomunikacyjną.
Zabudowę nieruchomości stanowi budynek byłej szkoły  o pow. użytkowej 1530,16 m2, pow. zabudowy 515,20 m2 (wg wyciągu z kartoteki budynków o pow. 517 m2),  kubaturze 9398,2 m3, rok budowy – przed 1939 r.  
 
Budynek położony jest u zbiegu ul.Okrężnej i ul.30 Stycznia, w obrębie starej  fosy miejskiej, na terenie której zlokalizowane jest boisko szkolne. Wejście główne do budynku od strony ul. Okrężnej na poziomie parteru, wejścia boczne: gospodarcze od strony boiska na poziomie piwnic oraz zapasowe od ul.30 Stycznia na poziomie parteru – obecnie nie używane.
Budynek składa się  z obiektu głównego dwukondygnacyjnego z poddaszem użytkowym, całkowicie podpiwniczonego, przeznaczonego na  sale lekcyjne, tylko kondygnacja piwniczna  zagospodarowana na kompleks żywieniowy, oraz połączonego z nim  budynku socjalnego,  piętrowego, z pomieszczeniami sanitarnymi na poziomie piwnic oraz na poziomie parteru.
Budynek murowany, w części głównej z  dachem konstrukcji drewnianej, dwuspadowym krytym dachówką ceramiczną, w części socjalnej – stropodach pełny ocieplony, jednospadowy, kryty papą na lepiku. Obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej.
Stropy – nad piwnicą strop odcinkowy tak w budynku głównym jak i socjalnym; strop nad parterem i piętrem  w budynku głównym  drewniany na belkach drewnianych, nad poddaszem oparty na jętce,
nad piętrem budynku socjalnego stropodach pełny z płyt WPS ocieplony. Posadzki i podłogi – betonowe, cementowe, lastryko, płytki ceramiczne, wykładzina PCW, wykładzina dywanowa. Schody – ognioodporne, betonowe. Stolarka okienna z profili PCV, stolarka drzwiowa drewniana płytowa.
Tynki wewnętrzne cementowo-wapienne, malowane farbą emulsyjna i olejną oraz wyłożone glazurą; tynk  zewnętrzny cementowo-wapienny malowany.
Budynek wyposażony jest w  instalacje: wodociągową, kanalizacyjną, elektryczną, CO z kotłowni lokalnej, gazową, odgromową, telefoniczną.
Stan techniczny średni.
Ww. obiekt nie jest indywidulanie wpisany do rejestru zabytków województwa lubuskiego. Budynek wraz z działką, na której jest położony zlokalizowany jest  na terenie zespołu urbanistyczno-krajobrazowego miasta Świebodzin, wpisanego do rejestru zabytków pod numerem rej.59 decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 19 lipca 1955r. oraz pod numerem rej. 2165 decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków  z dnia 31 stycznia 1975r. W związku z powyższym wykonywanie robót budowalnych przy zabytku – którym jest historyczny  zespół urbanistyczno-krajobrazowy miasta Świebodzin – wpisanym do rejestru zabytków oraz prowadzenie innych działań przy zabytku wymaga pozwolenia właściwego organu ochrony zabytków.
Budynek przy ul.Okrężnej 4 w Świebodzinie jest ujęty w Gminnej Ewidencji Zabytków oraz w wykazie obiektów ujętych w Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków.
 
Miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Świebodzin utracił ważność, wobec powyższego brak jest ustaleń dla działki nr 245  w  2 obrębie Świebodzina.
Zgodnie z załącznikiem graficznym pn. „Kierunki zagospodarowania przestrzennego” do zmiany  studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Świebodzin uchwalonej uchwałą Nr XIII/135/2011 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 28 października 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Świebodzin, zmienionej uchwałą Nr XXXVI/505/2013 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 30 września 2013r. część działki o nr ewid. 245 w 2 obrębie Świebodzina położona jest na terenie opisanym symbolem ZP (tereny zieleni urządzonej), pozostała jej część  na terenie opisanym symbolem UP (tereny zabudowy: usług publicznych). Ww. działka znajduje się na obszarze wpisanym do rejestru zabytków, dla zespołu urbanistyczno-krajobrazowego Świebodzina granica strefy tożsama jest ze strefą ścisłej ochrony konserwatorskiej „A” oraz  strefą obserwacji archeologicznych „OW”.
Według danych ewidencji gruntów działka nr  245 oznaczona jest jako:  inne tereny zabudowane (Bi)  o pow. 0,0722 ha  oraz  tereny rekreacyjno-wypoczynkowe  (Bz) o pow. 0,2354 ha.
Nieruchomość objęta jest trwałym zarządem i jest wolna od innych obciążeń i zobowiązań. Wygaśnięcie trwałego zarządu nastąpi z chwilą zawarcia umowy sprzedaży.
Na sprzedaż ww. nieruchomości przeprowadzono dwa przetargi ustne nieograniczone w dniu 28 listopada 2016r. i 10 maja 2017r.
Sprzedaż ww. nieruchomości odbędzie się w stanie istniejącego zainwestowania i istniejącej infrastruktury, w związku z czym nabywca przejmie nieruchomość w istniejącym stanie faktycznym i prawnym, jak również w dniu przetargu złoży oświadczenie o zapoznaniu się z przedmiotem przetargu i akceptacją jego stanu.
Cena wywoławcza –  1.300.000,00 zł  netto        wadium – 130.000,00 zł
Przetarg odbędzie się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Świebodzinie, ul. Piłsudskiego 35
 (II piętro, pokój nr 11) w dniu 11 sierpnia 2017r. o godz. 1000
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu, które należy wpłacać  na rachunek Powiatu Świebodzińskiego  Nr  71 9660 0007 0012 1196 2000 0070 w Banku Spółdzielczym w Siedlcu w takim terminie, aby najpóźniej w dniu  07 sierpnia 2017r. wymagana kwota znajdowała się na ww. koncie.
Osoba uczestnicząca w przetargu musi okazać  dowód tożsamości, nr NIP, pisemne oświadczenie, że zapoznała się ze stanem zagospodarowania i istniejącą infrastrukturą przedmiotu przetargu, do których nie wnosi żadnych zastrzeżeń.
Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego – z notarialnym poświadczeniem podpisu.
Osoba reprezentująca  w przetargu osobę prawną musi okazać się dodatkowo kompletem dokumentów do jej reprezentowania oraz przedłożyć aktualny odpis  z rejestru sądowego   lub ewidencji działalności gospodarczej.
W przypadku przystąpienia do przetargu jednego z małżonków konieczne jest przedłożenie pisemnego wyrażenia zgody współmałżonka – z notarialnym poświadczeniem podpisu – na przystąpienie do przetargu lub umowy o rozdzielności majątkowej współmałżonków.
Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca wymaga uzyskania zezwolenia  ministra właściwego do spraw wewnętrznych, wydanego w trybie  ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz.U. z 2016r. poz.1061 z późn.zm.) w sytuacjach w niej wskazanych. Nieuzyskanie zezwolenia  przed zawarciem aktu notarialnego  spowoduje przepadek wpłaconego wadium  na rzecz sprzedającego.
 
Na podstawie art.43 ust.1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2016r. poz.710 z późn.zm.) sprzedaż nieruchomości podlega zwolnieniu od podatku VAT.
Wadium zwraca się przed upływem 3 dni po odwołaniu lub zamknięciu przetargu a uczestnikowi, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. O terminie i miejscu zawarcia aktu notarialnego osoba ustalona jako nabywca  zostanie powiadomiona pisemnie najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
Uchylenie się kandydata na nabywcę od zawarcia umowy sprzedaży w wyznaczonym miejscu i terminie powoduje przepadek wadium na rzecz sprzedającego. Cena nieruchomości sprzedanej w drodze przetargu podlega zapłacie nie później  niż 3 dni przed zawarciem umowy przenoszącej własność. Koszty związane ze sporządzeniem umowy notarialnej i opłaty sądowe spoczywają na nabywcy.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Świebodzinie ul.Piłsudskiego 35 (pokój nr 10,12) tel. nr 68 47 55 330 do 331. Nieruchomość można oglądać po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu.
Ww. ogłoszenie zamieszczono na stronie internetowej www.swiebodzin.pl  oraz www.bip.wrota.lubuskie.pl/spswiebodzin
Właściciel nieruchomości zastrzega sobie prawo odwołania  trzeciego przetargu z uzasadnionych przyczyn.
 
    STAROSTA
/-/ Zbigniew Szumski
 

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

21Galeria zdjęć: Okrężna 4

 • 25-05-2017
 • Autor: Wesolowska Jolanta
 • drukuj

Zarząd Powiatu Świebodzińskiego ogłasza trzecie ROKOWANIA po trzecim przetargu ustnym nieograniczonym

na sprzedaż nieruchomości zabudowanej  położonej w jednostce ewidencyjnej: Świebodzin – miasto, obręb ewidencyjny: 3,  przy ul.Łużyckiej 44, powiat świebodziński, województwo lubuskie, oznaczonej ewidencyjnie działkami nr 328/27 i nr 328/28 o łącznej powierzchni 0,7656 ha, objętej księgą wieczystą ZG1S/00004089/4 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Świebodzinie.
Nieruchomość położona w południowej części miasta u zbiegu ulic Łużyckiej i Pułaskiego, w odległości około 0,5 km od centrum miasta, około  2 km od drogi S-3 oraz 11 km od autostrady A-2.
Otoczenie nieruchomości stanowią: od strony północnej ul.Pułaskiego przy niej zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, od strony wschodniej ul.Łużycka, za nią sklep wielkopowierzchniowy i osiedle Łużyckie, od strony południowej i zachodniej działki niezabudowane przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne i zabudowa jednorodzinna. W otaczających ulicach sieci komunalne i techniczne.
Działka nr 328/28 o pow. 0,6553 ha zabudowana, ma kształt regularny, złożony z dwóch prostokątów, przez działkę (wzdłuż wschodniej granicy) przebiega miejska kanalizacja sanitarna ɸ 200, posiada przyłącza: wodociągowe, kanalizacyjne, elektroenergetyczne, gazowe i telekomunikacyjne. Teren zróżnicowany ze spadkiem w kierunku północnym. Wjazd - droga wewnętrzna brukowana. Od strony ulic parkan drewniany na cokole i słupkach murowanych.
Zabudowę działki stanową niżej wymienione budynki i budowle trwale związane z gruntem:
•    Budynek główny ujęty w wojewódzkiej ewidencji  zabytków, obiekt częściowo wbudowany w grunt, dwuklatkowy, pięcio- i czterokondygnacyjny w tym: piwnica i poddasze częściowo użytkowane jako pomieszczenia gospodarcze, (całkowicie podpiwniczony), o pow. zabudowy 686,00 m2 (wg wyciągu z kartoteki budynków o pow. zabudowy 745 m2),  pow. użytkowej 2386,70 m2(wg inwentaryzacji 2456,50 m2), kubaturze 4268 m3, rok budowy 1921.
Budynek o konstrukcji tradycyjnej murowanej. Powierzchnie zewnętrzne ścian  izolowane termicznie. Stropy nad piwnicami i korytarzach wyższych kondygnacji staloceramiczne, pozostałe drewniane belkowe ze ślepym pułapem i podsufitką z desek i mat trzcinowych. Więźba dachowa drewniana płatwiowo-kleszczowa z  lukarnami. Pokrycie dachu dachówką karpiówką. Stolarka okienna plastikowa (skrzydło północne) i drewniana  pojedyncza. Stolarka drzwiowa drewniana płycinowa. Budynek wyposażony jest  w instalacje: wodociągową, kanalizacyjno-sanitarną, elektryczną, gazową, c.o. i c.w.u. z kotłami gazowymi typu „JUBAM” i zasobami ciepłej wody, telefoniczną, odgromową, windę kuchenną.
W latach 2006-2008 przeprowadzono wymianę pokrycia dachu z obróbkami  blacharskimi i termomodernizację  budynku, okien drewnianych na plastikowe oraz ułożono posadzki z płyt gresowych w korytarzach wyższych kondygnacji. W 1993r. zainstalowano kotły gazowe z zasobnikami ciepłej wody.
Stan techniczny obiektu - średni.
 • Budynek gospodarczy - obiekt jednokondygnacyjny, o pow. zabudowy 21,36 m2, pow. użytkowej 17,96 m2, rok budowy prawdopodobnie 1921.
  Stan techniczny obiektu – bardzo zły,  obiekt kwalifikuje się  do rozebrania.
 • Budynek mieszkalno-gospodarczy ujęty w wojewódzkiej ewidencji  zabytków, obiekt dwukondygnacyjny, częściowo podpiwniczony, rok budowy 1921, dobudówka od strony zachodniej  wykonana w latach 70-tych XX w. W przyziemiu część gospodarcza, na piętrze lokal mieszkalny. Budynek o pow. zabudowy 100,80 m2, pow.użytkowej: część gospodarcza 63,75 m2, lokal mieszkalny 96,88 m2.
  Budynek wyposażony w instalacje: wodociągową, kanalizacyjno-sanitarną, elektryczną, c.o.
  Lokal bez łazienki (WC w przyziemiu).
  Stan techniczny obiektu – bardzo zły.
  Dobudówka  - obiekt jednokondygnacyjny, o funkcji gospodarczej, o pow. zabudowy 39,06 m2, pow. użytkowej 34,55 m2.
  Stan techniczny obiektu – bardzo zły, obiekt należy zakwalifikować do rozebrania.
 • Garaż – 2 stanowiskowy
  Obiekt jednokondygnacyjny, wybudowany w latach 1975-1980,  o pow. zabudowy 38,75 m2, pow. użytkowej 32,77 m2, kubaturze 116,25 m3, murowany, kryty papą, bramy z blachy stalowej ocynkowanej.
  Stan techniczny obiektu -  średni.
Budynek główny (dotychczas siedziba Domu Dziecka) oraz budynek gospodarczy przy nim zlokalizowany  położone na działce nr 328/28 w 3 obrębie Świebodzina, ujęte są w wojewódzkiej ewidencji zabytków oraz  Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta i Gminy Świebodzin.
Działka nr 328/27 o pow.0,1103 ha niezabudowana, powstała  w wyniku podziału działki nr 328/12 z przeznaczeniem pod zabudowę usługowo-handlową w ramach decyzji nr 10/WZ-I/2011 Burmistrza Świebodzina z dnia 12.04.2011r. Kształt działki prostokątny. Teren równy. Dostęp do drogi publicznej ul.Pułaskiego, po ustanowieniu służebności drogowej na działce nr 328/28.  
Przez działkę w części wschodniej przebiega rurociąg kanalizacji sanitarnej ɸ 200, w zachodniej przyłącza do budynku Domu Dziecka – kanalizacyjne, wodociągowe, elektroenergetyczne  i telekomunikacyjne oraz tuż  przy granicy działki przyłącze wodociągowe i gazowe.
Miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego miasta Świebodzin utracił ważność, wobec powyższego brak jest ustaleń dla działek  nr 328/27 i 328/28 w obrębie 3 Świebodzina.
W dniu 12.04.2011r. Burmistrz  Świebodzina wydał decyzję nr 10/WZ-I/2011 o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku usługowo-handlowego o pow. sprzedaży detalicznej ok.180 m2 na części działki nr 328/8 (obecnie nr 328/27) w obr.3 Świebodzina  oraz niezbędnych urządzeń budowlanych i infrastruktury dla funkcjonowania obiektu.
W dniu 29.04.2013r. Burmistrz Świebodzina wydał decyzję nr 9/CP-I/2013 (zmienioną w dniu 23.05.2013r. decyzją nr 9.1/CP-I/2013) o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej niskiego ciśnienia na działce 327, 328/10, 328/28, 329/53 i 328/11 o długości ok.270m i budowie przyłączy o długości ok.25m  w celu doprowadzenia gazu do działek nr 328/21, 328/22, 328/23, 328/24, 328/25 i 328/26  w obrębie 0003 Świebodzina.
W dniu 03.10.2014r. Starosta Świebodziński wydał decyzję nr 363/2014 o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę gazociągu niskiego ciśnienia z przyłączami gazu  do budynków mieszkalnych jednorodzinnych w obr.3 miasta Świebodzin, przy ul.Łużyckiej i Pułaskiego, działki oznaczone geodezyjnie nr 327, 328/10, 329/53, 328/11, 328/24, 328/23, 328/21, 328/22, 328/25 i 328/26.
W dniu 02.09.2013r. Burmistrz Świebodzina  wydał decyzję nr 22/CP-I/2013 o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej nn 0,4kV o długości ok.166m oraz złącza kablowo-pomiarowego i szafki kablowej na działce nr 328/11, 329/53, 328/10 w obrębie 0003 Świebodzin do zasilenia w energię obiektów na dz. od nr 328/21 do 328/26.
W dniu 04.02.2014r. Starosta Świebodziński wydał decyzję nr 27/2014 o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę linii kablowej na działkach oznaczonych geodezyjnie nr 328/11, 329/53, 328/10, 328/28 położonych na  ul.Łużyckiej w obr. 3 miasta Świebodzin.
W dniu 24.07.2012r. Burmistrz Świebodzina  wydał decyzję nr 37/12 zatwierdzającą projekt podziału nieruchomości gruntowej zabudowanej – działki nr 328/12 w obr.3 Świebodzina na działki nr 328/27 i
328/28. Zgodnie z ww. decyzją zatwierdzenie projektu podziału nieruchomości nastąpiło pod warunkiem, że przy zbywaniu wydzielonej działki oznaczonej ewidencyjnie nr 328/27 zostanie ustanowiona dla niej odpowiednia służebność drogowa na działce nr 328/28 celem zapewnienia jej dostępu do drogi publicznej. Zgodnie z uzasadnieniem ww. decyzji, celem podziału było wydzielenie działki oznaczonej ewidencyjnie  nr 328/27 z przeznaczeniem pod zabudowę w ramach  ww. decyzji nr 10/WZ-I/2011 Burmistrza Świebodzina  z dnia 12.04.2011r. o warunkach zabudowy.
Natomiast w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Świebodzin uchwalonym uchwałą Nr XIII/135/2011 Rady Miejskiej w Świebodzinie  z dnia 28 października 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Świebodzin, zmienionym uchwałą  Nr XXXVI/505/2013 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 30 września 2013r.  działki o nr ewid.  328/27 i 328/28 w 3 obrębie Świebodzina położone są na terenie opisanym symbolem UP (tereny zabudowy: usług publicznych) i znajdują się w obszarze otoczenia zabytku wpisanego do rejestru zabytków, tożsamym ze strefą ochrony krajobrazu kulturowego „K”.
Nieruchomość położona przy ul.Łużyckiej 44 w Świebodzinie nie jest indywidulanie wpisana do rejestru zabytków. Zlokalizowana jest na terenie otoczenia zespołu urbanistycznego miasta Świebodzin wpisanego do rejestru zabytków pod numerem rej.2165, decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 31 stycznia 1975r.
Według danych ewidencji gruntów działka nr 328/27 o pow.0,1103 ha oraz działka nr 328/28  o pow. 0,6553 ha posiadają jeden rodzaj użytku gruntowego wykazany jako tereny mieszkaniowe, oznaczony symbolem B.
Nieruchomość   jest wolna  od obciążeń i zobowiązań.
Na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości przeprowadzono trzy przetargi ustne nieograniczone w dniu 09 lutego 2016r., 09 czerwca 2016r. i 10 października 2016r. oraz dwukrotnie rokowania - w dniu 23 grudnia 2016r. i  15 maja 2017r.
Sprzedaż ww. nieruchomości odbędzie się w stanie istniejącego zainwestowania i istniejącej infrastruktury, w związku z czym nabywca przejmie nieruchomość w istniejącym stanie faktycznym i prawnym, jak również w dniu  rokowań  złoży oświadczenie o zapoznaniu się z przedmiotem rokowań  i akceptacją jego stanu.
Cena wywoławcza –  1.200.000,00 zł  netto        zaliczka –  120.000,00 zł
Rokowania   odbędą  się  w  siedzibie  Starostwa Powiatowego w Świebodzinie, ul. Piłsudskiego 35 (II piętro, pokój nr 11)  w dniu  31 lipca 2017r. o godz.  1100
Pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach  należy składać do dnia 25 lipca 2017r. do godz. 1500 w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Świebodzinie ul.Kolejowa 2, w zamkniętej kopercie nieidentyfikującej Zgłaszającego  z dopiskiem „Trzecie rokowania – nieruchomość zabudowana Świebodzin, ul.Łużycka 44”.
Zgłoszenie powinno zawierać:
 • imię, nazwisko i adres albo nazwę  lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot (w przypadku podmiotu posiadającego osobowość prawną - aktualny wpis z właściwego rejestru sądowego);
 • datę sporządzenia zgłoszenia;
 • oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami  rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń;
 • proponowaną cenę netto - nie niższą od ceny wywoławczej i sposób jej zapłaty.
Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki. Zgłoszenie  winno być podpisane przez Zgłaszającego.
Warunkiem przystąpienia do rokowań jest wpłacenie zaliczki z tytułu zabezpieczenia kosztów w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy. Zaliczkę w pieniądzu należy wnieść na rachunek Powiatu Świebodzińskiego   Nr  71 9660 0007 0012 1196 2000 0070 w takim terminie, aby najpóźniej w dniu  25 lipca 2017r. wymagana kwota znajdowała się na  ww. koncie.
Osoba uczestnicząca w rokowaniach musi okazać  dowód tożsamości, nr NIP  oraz złożyć  pisemne oświadczenie, że zapoznała się ze stanem zagospodarowania i istniejącą infrastrukturą przedmiotu  rokowań, do których nie wnosi żadnych zastrzeżeń.
Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie rokowań – z notarialnym poświadczeniem podpisu.
Osoba reprezentująca  w rokowaniach osobę prawną musi okazać się dodatkowo kompletem dokumentów do jej reprezentowania oraz przedłożyć aktualny odpis  z rejestru sądowego   lub ewidencji działalności gospodarczej.
W przypadku przystąpienia do rokowań jednego z małżonków konieczne jest przedłożenie pisemnego wyrażenia zgody współmałżonka – z notarialnym poświadczeniem podpisu – na przystąpienie do rokowań lub umowy o rozdzielności majątkowej współmałżonków.
Zaliczkę zwraca się przed upływem 3 dni po odwołaniu lub zamknięciu rokowań a uczestnikowi, który rokowania wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
O terminie i miejscu zawarcia aktu notarialnego osoba ustalona jako nabywca  zostanie powiadomiona pisemnie najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia rokowań.
Uchylenie się kandydata na nabywcę od zawarcia umowy sprzedaży w wyznaczonym miejscu i terminie powoduje przepadek zaliczki na rzecz sprzedającego.
Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca wymaga uzyskania zezwolenia  ministra  właściwego do spraw wewnętrznych,  wydanego w trybie  ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz.U. z 2016r. poz.1061 z późn.zm.) w sytuacjach w niej wskazanych. Nieuzyskanie zezwolenia  przed zawarciem aktu notarialnego  spowoduje przepadek wpłaconej  zaliczki  na rzecz sprzedającego.
Na podstawie art.43 ust.1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2016r. poz.710 z późn.zm.) sprzedaż działki nr 328/28 podlega zwolnieniu od podatku VAT, natomiast od ceny sprzedaży działki nr 328/27 zostanie ustalony  podatek VAT zgodnie z przepisami ww. ustawy  obowiązującymi  w dacie sprzedaży.
Cena nieruchomości sprzedanej w drodze rokowań podlega zapłacie nie później  niż 3 dni przed zawarciem umowy przenoszącej własność. Koszty związane ze sporządzeniem umowy notarialnej i opłaty sądowe spoczywają na nabywcy.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Świebodzinie ul.Piłsudskiego 35 (pokój nr 10,12) tel. nr 68 47 55 330 do 331. Nieruchomość można oglądać po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu.
Ww. ogłoszenie zamieszczono na stronie internetowej www.swiebodzin.pl  oraz www.bip.wrota.lubuskie.pl/spswiebodzin
Zastrzega się prawo zamknięcia  trzecich rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.
    STAROSTA
/-/ Zbigniew Szumski
 

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

24Galeria zdjęć: Łużycka 44

Uroczyste obchody Święta Konstytucji 3 Maja w Świebodzinie

Starosta Świebodziński
i Przewodniczący Rady Powiatu
serdecznie zapraszają na
uroczyste obchody
Święta Konstytucji 3 Maja w Świebodzinie
 
Program uroczystości:
godz. 9.45 – Zbiórka pocztów sztandarowych oraz uczestników uroczystości na placu Jana Pawła II w Świebodzinie – występ Świebodzińskiej Orkiestry Dętej.
godzi. 10.30 Uroczysta Msza Święta w intencji Ojczyzny w Kościele pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Świebodzinie. Po Mszy złożenie kwiatów ( w Kościele ) przed tablicą pamiątkową Związku Inwalidów Wojennych.
godz. 11.30 – Przemarsz ulicami miasta pod Pomnik Niepodległości w Parku Chopina.
godz. 12.00 – Uroczystości patriotyczne przy Pomniku Niepodległości z udziałem Kompanii Honorowej 17 Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej
z Międzyrzecza ( podniesienie flagi państwowej na maszt, okolicznościowe wystąpienia, apel pamięci, salwa honorowa, złożenie wiązanek kwiatów przez delegacje ).
godz. 13.00 – Zakończenie uroczystości  poczęstunek – grochówka wojskowa przygotowana przez  OSP Jordanowo.
 

Minister Środowiska ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Leśnych w Rogozińcu

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. Nr 184, poz. 1436 z późn. zm.).
Termin składania ofert upływa z dniem 3 maja 2017 r. (decyduje data wpływu).
Pełna treść ogłoszenia o konkursie znajduje się na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Środowiska: https://bip.mos.gov.pl
 
1 2 3 »
 • Baner: Okolice Najbliższe
 • Baner: Dzień za dniem
 • Baner: Lubuskie
 • Baner: Policja Świebodzin
 • Baner: burza
 • Baner: Lubuskiej Niebieskiej Tarczy Wobec Przemocy
 • Baner: siSMS
 • Baner: Lubuskie Bony Rozwojowe
 • Baner: Nieodpłatna pomoc prawna
 • Baner: ZPPnowe