Aktualności

Aktualności ze zdjęciami

Uroczyste obchody Święta Konstytucji 3 Maja w Świebodzinie

24-04-2017
Starosta Świebodziński i Przewodniczący Rady Powiatu serdecznie zapraszają na uroczyste obchody Święta Konstytucji 3 Maja w Świebodzinie Program uroczystości: godz. 9.45 – Zbiórka...
czytaj dalej
Ilustracja do informacji: Uroczyste obchody Święta Konstytucji 3 Maja w Świebodzinie

Szerszy dostęp do bezpłatnego poradnictwa prawnego

21-04-2017
Już od kwietnia 2017r. dzięki współpracy Powiatu Świebodzińskiego ze Stowarzyszeniem CIVIS SUM z Zielonej Góry zostanie zorganizowany dodatkowy dyżur prawnika dla osób, które nie kwalifikują się do uzyskania...
czytaj dalej
Ilustracja do informacji: Szerszy dostęp do bezpłatnego poradnictwa prawnego

II Rokowania po trzecim przetargu ustnym nieograniczonym

14-03-2017
na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w jednostce ewidencyjnej: Świebodzin – miasto, obręb ewidencyjny: 3, przy ul.Łużyckiej 44, powiat świebodziński, województwo lubuskie, oznaczonej ewidencyjnie ...
czytaj dalej
Ilustracja do informacji: II Rokowania po trzecim przetargu ustnym nieograniczonym

Aktualności pozostałe

 • 13-03-2017
 • Autor: Anita Molicka
 • drukuj

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Świebodzinie

ZARZĄD POWIATU ŚWIEBODZIŃSKIEGO
ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora:
Zespołu Szkół Ogólnokształcących
w Świebodzinie
ul.  Park Chopina 2 , 66-200 Świebodzin
 
1.    Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymagania określone  w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze,  w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. z 2009r.   Nr 184, poz. 1436 z późn. zm.)

2.     Zgodnie z zapisami  § 1 ust  2 pkt 4 Rozporządzenia  Ministra  Edukacji  Narodowej z dnia  8 kwietnia  2010r.  w sprawie  konkursu  na stanowisko dyrektora publicznej  szkoły  lub publicznej placówki  oraz trybu  pracy komisji  konkursowej  (Dz. U. z 2010r. Nr 60, poz. 373  z późn.zm.) oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:
 
1)   uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz  koncepcję  funkcjonowania i rozwoju Zespołu Szkół Ogólnokształcących  w Świebodzinie;
2)   poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata;
3)   życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:
- stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela, albo
- stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego, albo
- stażu pracy, w tym  stażu pracy na stanowisku kierowniczym- w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;
4) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w  pkt 3);
5) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplom ukończenia studiów wyższych lub świadectwo ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwo ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą; 
6) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
7) oświadczenie że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane           z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;
8) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
9) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych   z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy  z dnia   17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych ( t.j. Dz. U.  z 2013r. poz. 168 z późn.zm.);
10) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów ( t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 1721 z późn.zm.)- w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły;
11) oryginał lub poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela;
12) oryginał lub poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;
13) oświadczenie, że  kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust.  1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela ( t.j.  Dz. U. z 2016r.  poz. 1379 z późn.zm.)  lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym ( t.j. Dz. U z 2016r. poz. 1842 z późn.zm.)– w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;
14) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta  z pełni praw publicznych – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;
15) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie   z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 922)  w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym imieniem i nazwiskiem, adresem zwrotnym, numerem telefonu oraz napisem "Konkurs na stanowisko Dyrektora  Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Świebodziniew sekretariacie Starostwa  Powiatowego w Świebodzinie  w godz. poniedziałek (7.30-17.00), wtorek –- czwartek (7.30-15.30) , piątek (7.30-14.00), lub listem poleconym na adres: Starostwo Powiatowe w Świebodzinie ul. Kolejowa 2, 66-200 Świebodzin.
Termin składania  ofert  na  Konkurs na stanowisko Dyrektora  Zespołu  Szkół Ogólnokształcących    w  Świebodzinie upływa 28.03. 2017r.
Wszystkie sporządzone osobiście  przez kandydata dokumenty  powinny być własnoręcznie podpisane.
Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Zarząd Powiatu  Świebodzińskiego. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.
Szczegółowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać pod numerem  telefonu:
68 47 55 334 lub 68 47 55 336.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

 • Baner: Okolice Najbliższe
 • Baner: Dzień za dniem
 • Baner: Związek Powiatów Polskich
 • Baner: Lubuskie
 • Baner: Policja Świebodzin
 • Baner: Komunikacja - umów wizytę
 • Baner: burza
 • Baner: Lubuskiej Niebieskiej Tarczy Wobec Przemocy
 • Baner: siSMS

Kontakt - stopka

Starostwo Powiatowe
Ulica Kolejowa 2
66-200 Świebodzin
 
Skrzynka EPUAP: /o4ij429fmn/SkrytkaESP
Godziny pracy Starostwa: 
Poniedziałek:         7:30-17:00
Wtorek-Czwartek:     7:30-15:30
Piątek:              7:30-14:00
Starosta Świebodziński
Zbigniew Szumski
przyjmuje mieszkańców we wszystkich sprawach, również skarg 
i wniosków w poniedziałki w godzinach 8:00 - 15:00
 
Starostwo Powiatowe
Ulica Kolejowa 2
66-200 Świebodzin
BUDYNEK "A"
Gabinet nr 6 (I piętro)
 
68 475 53 08,  68 475 53 05