Aktualności

Aktualności ze zdjęciami

Informacja

14-06-2018
Z przyjemnością informuję, że Stowarzyszenie ,,BONA FIDES" otrzymało dofinansowanie ze środków Województwa Lubuskiego do projektu skierowanego do osób w wieku 60+ z terenu Powiatu Świebodzińskiego i Powiatu...
czytaj dalej
Ilustracja do informacji: Informacja

Program Dobry Start.

13-06-2018
Program „Dobry Start” to inwestycja w edukację polskich dzieci. To 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Rodziny otrzymają świadczenie bez względu na dochód. Wiecej...
czytaj dalej
Ilustracja do informacji: Program Dobry Start.

Konsultacje społeczne

06-06-2018
Starosta Świebodziński informuje, że dnia 11 czerwca o godzinie 16:00 w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Świebodzinie (ul. Kolejowa 2) odbędą się konsultacje społeczne, na których przedstawimy wyniki Audytu Bezpieczeństwa...
czytaj dalej
Ilustracja do informacji: Konsultacje społeczne

Aktualności pozostałe

 • 25-05-2017
 • Autor: Wesolowska Jolanta
 • drukuj

Zarząd Powiatu Świebodzińskiego ogłasza trzecie ROKOWANIA po trzecim przetargu ustnym nieograniczonym

na sprzedaż nieruchomości zabudowanej  położonej w jednostce ewidencyjnej: Świebodzin – miasto, obręb ewidencyjny: 3,  przy ul.Łużyckiej 44, powiat świebodziński, województwo lubuskie, oznaczonej ewidencyjnie działkami nr 328/27 i nr 328/28 o łącznej powierzchni 0,7656 ha, objętej księgą wieczystą ZG1S/00004089/4 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Świebodzinie.
Nieruchomość położona w południowej części miasta u zbiegu ulic Łużyckiej i Pułaskiego, w odległości około 0,5 km od centrum miasta, około  2 km od drogi S-3 oraz 11 km od autostrady A-2.
Otoczenie nieruchomości stanowią: od strony północnej ul.Pułaskiego przy niej zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, od strony wschodniej ul.Łużycka, za nią sklep wielkopowierzchniowy i osiedle Łużyckie, od strony południowej i zachodniej działki niezabudowane przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne i zabudowa jednorodzinna. W otaczających ulicach sieci komunalne i techniczne.
Działka nr 328/28 o pow. 0,6553 ha zabudowana, ma kształt regularny, złożony z dwóch prostokątów, przez działkę (wzdłuż wschodniej granicy) przebiega miejska kanalizacja sanitarna ɸ 200, posiada przyłącza: wodociągowe, kanalizacyjne, elektroenergetyczne, gazowe i telekomunikacyjne. Teren zróżnicowany ze spadkiem w kierunku północnym. Wjazd - droga wewnętrzna brukowana. Od strony ulic parkan drewniany na cokole i słupkach murowanych.
Zabudowę działki stanową niżej wymienione budynki i budowle trwale związane z gruntem:
•    Budynek główny ujęty w wojewódzkiej ewidencji  zabytków, obiekt częściowo wbudowany w grunt, dwuklatkowy, pięcio- i czterokondygnacyjny w tym: piwnica i poddasze częściowo użytkowane jako pomieszczenia gospodarcze, (całkowicie podpiwniczony), o pow. zabudowy 686,00 m2 (wg wyciągu z kartoteki budynków o pow. zabudowy 745 m2),  pow. użytkowej 2386,70 m2(wg inwentaryzacji 2456,50 m2), kubaturze 4268 m3, rok budowy 1921.
Budynek o konstrukcji tradycyjnej murowanej. Powierzchnie zewnętrzne ścian  izolowane termicznie. Stropy nad piwnicami i korytarzach wyższych kondygnacji staloceramiczne, pozostałe drewniane belkowe ze ślepym pułapem i podsufitką z desek i mat trzcinowych. Więźba dachowa drewniana płatwiowo-kleszczowa z  lukarnami. Pokrycie dachu dachówką karpiówką. Stolarka okienna plastikowa (skrzydło północne) i drewniana  pojedyncza. Stolarka drzwiowa drewniana płycinowa. Budynek wyposażony jest  w instalacje: wodociągową, kanalizacyjno-sanitarną, elektryczną, gazową, c.o. i c.w.u. z kotłami gazowymi typu „JUBAM” i zasobami ciepłej wody, telefoniczną, odgromową, windę kuchenną.
W latach 2006-2008 przeprowadzono wymianę pokrycia dachu z obróbkami  blacharskimi i termomodernizację  budynku, okien drewnianych na plastikowe oraz ułożono posadzki z płyt gresowych w korytarzach wyższych kondygnacji. W 1993r. zainstalowano kotły gazowe z zasobnikami ciepłej wody.
Stan techniczny obiektu - średni.
 • Budynek gospodarczy - obiekt jednokondygnacyjny, o pow. zabudowy 21,36 m2, pow. użytkowej 17,96 m2, rok budowy prawdopodobnie 1921.
  Stan techniczny obiektu – bardzo zły,  obiekt kwalifikuje się  do rozebrania.
 • Budynek mieszkalno-gospodarczy ujęty w wojewódzkiej ewidencji  zabytków, obiekt dwukondygnacyjny, częściowo podpiwniczony, rok budowy 1921, dobudówka od strony zachodniej  wykonana w latach 70-tych XX w. W przyziemiu część gospodarcza, na piętrze lokal mieszkalny. Budynek o pow. zabudowy 100,80 m2, pow.użytkowej: część gospodarcza 63,75 m2, lokal mieszkalny 96,88 m2.
  Budynek wyposażony w instalacje: wodociągową, kanalizacyjno-sanitarną, elektryczną, c.o.
  Lokal bez łazienki (WC w przyziemiu).
  Stan techniczny obiektu – bardzo zły.
  Dobudówka  - obiekt jednokondygnacyjny, o funkcji gospodarczej, o pow. zabudowy 39,06 m2, pow. użytkowej 34,55 m2.
  Stan techniczny obiektu – bardzo zły, obiekt należy zakwalifikować do rozebrania.
 • Garaż – 2 stanowiskowy
  Obiekt jednokondygnacyjny, wybudowany w latach 1975-1980,  o pow. zabudowy 38,75 m2, pow. użytkowej 32,77 m2, kubaturze 116,25 m3, murowany, kryty papą, bramy z blachy stalowej ocynkowanej.
  Stan techniczny obiektu -  średni.
Budynek główny (dotychczas siedziba Domu Dziecka) oraz budynek gospodarczy przy nim zlokalizowany  położone na działce nr 328/28 w 3 obrębie Świebodzina, ujęte są w wojewódzkiej ewidencji zabytków oraz  Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta i Gminy Świebodzin.
Działka nr 328/27 o pow.0,1103 ha niezabudowana, powstała  w wyniku podziału działki nr 328/12 z przeznaczeniem pod zabudowę usługowo-handlową w ramach decyzji nr 10/WZ-I/2011 Burmistrza Świebodzina z dnia 12.04.2011r. Kształt działki prostokątny. Teren równy. Dostęp do drogi publicznej ul.Pułaskiego, po ustanowieniu służebności drogowej na działce nr 328/28.  
Przez działkę w części wschodniej przebiega rurociąg kanalizacji sanitarnej ɸ 200, w zachodniej przyłącza do budynku Domu Dziecka – kanalizacyjne, wodociągowe, elektroenergetyczne  i telekomunikacyjne oraz tuż  przy granicy działki przyłącze wodociągowe i gazowe.
Miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego miasta Świebodzin utracił ważność, wobec powyższego brak jest ustaleń dla działek  nr 328/27 i 328/28 w obrębie 3 Świebodzina.
W dniu 12.04.2011r. Burmistrz  Świebodzina wydał decyzję nr 10/WZ-I/2011 o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku usługowo-handlowego o pow. sprzedaży detalicznej ok.180 m2 na części działki nr 328/8 (obecnie nr 328/27) w obr.3 Świebodzina  oraz niezbędnych urządzeń budowlanych i infrastruktury dla funkcjonowania obiektu.
W dniu 29.04.2013r. Burmistrz Świebodzina wydał decyzję nr 9/CP-I/2013 (zmienioną w dniu 23.05.2013r. decyzją nr 9.1/CP-I/2013) o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej niskiego ciśnienia na działce 327, 328/10, 328/28, 329/53 i 328/11 o długości ok.270m i budowie przyłączy o długości ok.25m  w celu doprowadzenia gazu do działek nr 328/21, 328/22, 328/23, 328/24, 328/25 i 328/26  w obrębie 0003 Świebodzina.
W dniu 03.10.2014r. Starosta Świebodziński wydał decyzję nr 363/2014 o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę gazociągu niskiego ciśnienia z przyłączami gazu  do budynków mieszkalnych jednorodzinnych w obr.3 miasta Świebodzin, przy ul.Łużyckiej i Pułaskiego, działki oznaczone geodezyjnie nr 327, 328/10, 329/53, 328/11, 328/24, 328/23, 328/21, 328/22, 328/25 i 328/26.
W dniu 02.09.2013r. Burmistrz Świebodzina  wydał decyzję nr 22/CP-I/2013 o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej nn 0,4kV o długości ok.166m oraz złącza kablowo-pomiarowego i szafki kablowej na działce nr 328/11, 329/53, 328/10 w obrębie 0003 Świebodzin do zasilenia w energię obiektów na dz. od nr 328/21 do 328/26.
W dniu 04.02.2014r. Starosta Świebodziński wydał decyzję nr 27/2014 o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę linii kablowej na działkach oznaczonych geodezyjnie nr 328/11, 329/53, 328/10, 328/28 położonych na  ul.Łużyckiej w obr. 3 miasta Świebodzin.
W dniu 24.07.2012r. Burmistrz Świebodzina  wydał decyzję nr 37/12 zatwierdzającą projekt podziału nieruchomości gruntowej zabudowanej – działki nr 328/12 w obr.3 Świebodzina na działki nr 328/27 i
328/28. Zgodnie z ww. decyzją zatwierdzenie projektu podziału nieruchomości nastąpiło pod warunkiem, że przy zbywaniu wydzielonej działki oznaczonej ewidencyjnie nr 328/27 zostanie ustanowiona dla niej odpowiednia służebność drogowa na działce nr 328/28 celem zapewnienia jej dostępu do drogi publicznej. Zgodnie z uzasadnieniem ww. decyzji, celem podziału było wydzielenie działki oznaczonej ewidencyjnie  nr 328/27 z przeznaczeniem pod zabudowę w ramach  ww. decyzji nr 10/WZ-I/2011 Burmistrza Świebodzina  z dnia 12.04.2011r. o warunkach zabudowy.
Natomiast w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Świebodzin uchwalonym uchwałą Nr XIII/135/2011 Rady Miejskiej w Świebodzinie  z dnia 28 października 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Świebodzin, zmienionym uchwałą  Nr XXXVI/505/2013 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 30 września 2013r.  działki o nr ewid.  328/27 i 328/28 w 3 obrębie Świebodzina położone są na terenie opisanym symbolem UP (tereny zabudowy: usług publicznych) i znajdują się w obszarze otoczenia zabytku wpisanego do rejestru zabytków, tożsamym ze strefą ochrony krajobrazu kulturowego „K”.
Nieruchomość położona przy ul.Łużyckiej 44 w Świebodzinie nie jest indywidulanie wpisana do rejestru zabytków. Zlokalizowana jest na terenie otoczenia zespołu urbanistycznego miasta Świebodzin wpisanego do rejestru zabytków pod numerem rej.2165, decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 31 stycznia 1975r.
Według danych ewidencji gruntów działka nr 328/27 o pow.0,1103 ha oraz działka nr 328/28  o pow. 0,6553 ha posiadają jeden rodzaj użytku gruntowego wykazany jako tereny mieszkaniowe, oznaczony symbolem B.
Nieruchomość   jest wolna  od obciążeń i zobowiązań.
Na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości przeprowadzono trzy przetargi ustne nieograniczone w dniu 09 lutego 2016r., 09 czerwca 2016r. i 10 października 2016r. oraz dwukrotnie rokowania - w dniu 23 grudnia 2016r. i  15 maja 2017r.
Sprzedaż ww. nieruchomości odbędzie się w stanie istniejącego zainwestowania i istniejącej infrastruktury, w związku z czym nabywca przejmie nieruchomość w istniejącym stanie faktycznym i prawnym, jak również w dniu  rokowań  złoży oświadczenie o zapoznaniu się z przedmiotem rokowań  i akceptacją jego stanu.
Cena wywoławcza –  1.200.000,00 zł  netto        zaliczka –  120.000,00 zł
Rokowania   odbędą  się  w  siedzibie  Starostwa Powiatowego w Świebodzinie, ul. Piłsudskiego 35 (II piętro, pokój nr 11)  w dniu  31 lipca 2017r. o godz.  1100
Pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach  należy składać do dnia 25 lipca 2017r. do godz. 1500 w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Świebodzinie ul.Kolejowa 2, w zamkniętej kopercie nieidentyfikującej Zgłaszającego  z dopiskiem „Trzecie rokowania – nieruchomość zabudowana Świebodzin, ul.Łużycka 44”.
Zgłoszenie powinno zawierać:
 • imię, nazwisko i adres albo nazwę  lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot (w przypadku podmiotu posiadającego osobowość prawną - aktualny wpis z właściwego rejestru sądowego);
 • datę sporządzenia zgłoszenia;
 • oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami  rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń;
 • proponowaną cenę netto - nie niższą od ceny wywoławczej i sposób jej zapłaty.
Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki. Zgłoszenie  winno być podpisane przez Zgłaszającego.
Warunkiem przystąpienia do rokowań jest wpłacenie zaliczki z tytułu zabezpieczenia kosztów w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy. Zaliczkę w pieniądzu należy wnieść na rachunek Powiatu Świebodzińskiego   Nr  71 9660 0007 0012 1196 2000 0070 w takim terminie, aby najpóźniej w dniu  25 lipca 2017r. wymagana kwota znajdowała się na  ww. koncie.
Osoba uczestnicząca w rokowaniach musi okazać  dowód tożsamości, nr NIP  oraz złożyć  pisemne oświadczenie, że zapoznała się ze stanem zagospodarowania i istniejącą infrastrukturą przedmiotu  rokowań, do których nie wnosi żadnych zastrzeżeń.
Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie rokowań – z notarialnym poświadczeniem podpisu.
Osoba reprezentująca  w rokowaniach osobę prawną musi okazać się dodatkowo kompletem dokumentów do jej reprezentowania oraz przedłożyć aktualny odpis  z rejestru sądowego   lub ewidencji działalności gospodarczej.
W przypadku przystąpienia do rokowań jednego z małżonków konieczne jest przedłożenie pisemnego wyrażenia zgody współmałżonka – z notarialnym poświadczeniem podpisu – na przystąpienie do rokowań lub umowy o rozdzielności majątkowej współmałżonków.
Zaliczkę zwraca się przed upływem 3 dni po odwołaniu lub zamknięciu rokowań a uczestnikowi, który rokowania wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
O terminie i miejscu zawarcia aktu notarialnego osoba ustalona jako nabywca  zostanie powiadomiona pisemnie najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia rokowań.
Uchylenie się kandydata na nabywcę od zawarcia umowy sprzedaży w wyznaczonym miejscu i terminie powoduje przepadek zaliczki na rzecz sprzedającego.
Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca wymaga uzyskania zezwolenia  ministra  właściwego do spraw wewnętrznych,  wydanego w trybie  ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz.U. z 2016r. poz.1061 z późn.zm.) w sytuacjach w niej wskazanych. Nieuzyskanie zezwolenia  przed zawarciem aktu notarialnego  spowoduje przepadek wpłaconej  zaliczki  na rzecz sprzedającego.
Na podstawie art.43 ust.1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2016r. poz.710 z późn.zm.) sprzedaż działki nr 328/28 podlega zwolnieniu od podatku VAT, natomiast od ceny sprzedaży działki nr 328/27 zostanie ustalony  podatek VAT zgodnie z przepisami ww. ustawy  obowiązującymi  w dacie sprzedaży.
Cena nieruchomości sprzedanej w drodze rokowań podlega zapłacie nie później  niż 3 dni przed zawarciem umowy przenoszącej własność. Koszty związane ze sporządzeniem umowy notarialnej i opłaty sądowe spoczywają na nabywcy.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Świebodzinie ul.Piłsudskiego 35 (pokój nr 10,12) tel. nr 68 47 55 330 do 331. Nieruchomość można oglądać po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu.
Ww. ogłoszenie zamieszczono na stronie internetowej www.swiebodzin.pl  oraz www.bip.wrota.lubuskie.pl/spswiebodzin
Zastrzega się prawo zamknięcia  trzecich rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.
    STAROSTA
/-/ Zbigniew Szumski
 

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

24Galeria zdjęć: Łużycka 44

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

 • Baner: Okolice Najbliższe
 • Baner: Dzień za dniem
 • Baner: Związek Powiatów Polskich
 • Baner: Lubuskie
 • Baner: Policja Świebodzin
 • Baner: burza
 • Baner: Lubuskiej Niebieskiej Tarczy Wobec Przemocy
 • Baner: siSMS
 • Baner: Lubuskie Bony Rozwojowe
 • Baner: Nieodpłatna pomoc prawna

Kontakt - stopka

Starostwo Powiatowe
Ulica Kolejowa 2
66-200 Świebodzin
 
Skrzynka EPUAP: /o4ij429fmn/SkrytkaESP
Godziny pracy Starostwa: 
Poniedziałek:         7:30-17:00
Wtorek-Czwartek:     7:30-15:30
Piątek:              7:30-14:00
Starosta Świebodziński
Zbigniew Szumski
przyjmuje mieszkańców we wszystkich sprawach, również skarg 
i wniosków w poniedziałki w godzinach 8:00 - 15:00
 
Starostwo Powiatowe
Ulica Kolejowa 2
66-200 Świebodzin
BUDYNEK "A"
Gabinet nr 6 (I piętro)
 
68 475 53 08,  68 475 53 05