Aktualności pozostałe

  • 15-07-2021
  • Autor: Anna Zielińska

Obwieszczenia Starosty Świebodzińskiego

obwieszczenia Starosty Świebodzińskiego dotyczącego wszczęcia postępowania w sprawie zmiany decyzji nr 5/2021

Starosta Świebodziński Zbigniew Szumski zawiadamia, że na wniosek Burmistrza Świebodzina, ul. Rynkowa 2, 66-200 Świebodzin złożony w dniu 12.07.2021 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie zmiany decyzji nr 5/2021 z dnia 13.05.2021 r., znak: BOŚ.6740.2.17.2021.MK, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.
 
Budowa i przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rozłogi 
 
realizowanej na nieruchomościach stanowiących:
1) projektowany pas drogowy drogi publicznej – drogi gminnej, oznaczony jako działki o nr ewid. 141, 140, 53/16 (53/7), 53/12 (53/8), 53/9 (53/6), 323/5 (323/1), 51/11 (51/10), 51/12 (51/10), obręb 0016 Rozłogi, oraz nr ewid. 236/3 (236/2), obręb 0020 Wilkowo, jednostka ewidencyjna 080805_5 Świebodzin – obszar wiejski, 
2) teren niezbędny do przebudowy istniejących dróg publicznych innych kategorii – drogi gminnej nr 006113F, oznaczony jako działka o nr ewid. 160, obręb 0016 Rozłogi, jednostka ewidencyjna 080805_5 Świebodzin – obszar wiejski.
Uwaga: w nawiasie podano numery ewidencyjne działek przed podziałem.
 
w zakresie powierzchni działki o nr ewid. 53/16, 080805_5.0016 Rozłogi, która staje się własnością właściwej jednostki samorządu terytorialnego – Gminy Świebodzin – powierzchnia działki wynosi 0,0039 ha.
 
Z dniem zawiadomienia, nieruchomości stanowiące własności Skarbu Państwa bądź jednostek samorządu terytorialnego, objęte wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, nie mogą być przedmiotem obrotu w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami.
 
Akta sprawy dotyczące planowanego przedsięwzięcia będą udostępnione do wglądu w Starostwie Powiatowym w Świebodzinie w Wydziale Budownictwa i Ochrony Środowiska, ul. Piłsudskiego 18, pokój nr 9, w godzinach pracy wydziału, tj. poniedziałek 8:30 – 16:45, wtorek – nieczynne, środa i czwartek 8:30 – 15:15, piątek 8:30 – 13:45, po uprzednim kontakcie telefonicznym pod nr tel. 68 475 53 32 lub 68 475 53 40.
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Załączniki