Aktualności pozostałe

  • 21-09-2021
  • Autor: Anna Zielińska

Ogłoszenie Starosty Świebodzińskiego

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej

Działając na podstawie art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020r. poz.1990 z późn.zm), zarządzenia Wojewody Lubuskiego z dnia 30 sierpnia 2021r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy części nieruchomości wchodzącej w skład zasobu  nieruchomości Skarbu Państwa, oznaczonej numerem działki 169/4 położonej w obrębie  Wolimirzyce, gm. Szczaniec  oraz  uchwały Nr 379/2018  Zarządu Powiatu Świebodzińskiego z dnia 12 lutego 2018r. w sprawie ustanowienia stawek bazowych za dzierżawę gruntów nierolniczych będących własnością Powiatu Świebodzińskiego, Starosta Świebodziński podaje do publicznej wiadomości  wykaz nieruchomości Skarbu Państwa  przeznaczonych w części do oddania  w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na okres 3 lat.
 
 
L.p.
Opis przedmiotu
dzierżawy
Położenie
nieruchomości
Oznaczenie nieruchomości wg ewidencji i księgi wieczystej
Powierzchnia nieruchomości
Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania
Okres umowy
Roczna wysokość czynszu z tytułu dzierżawy/Stawka
1. 
grunt o pow.262,50 m2
wykorzystywany jako
ogród przydomowy nr 1
obręb
Wolimirzyce
gmina Szczaniec
 
Działka nr 169/4,
KW nr ZG1S/00046190/1
0,1607 ha
Brak planu zagospodarowania przestrzennego, zgodnie ze Studium Uwarunkowań  i Kierunków Zagospodarowania  Przestrzennego gminy Szczaniec – działka nr 169/4 położona jest na terenie istniejącego zainwestowania  wiejskiego  z przewagą zabudowy zagrodowej.
 
W ewidencji gruntów działka nr 169/4 oznaczona jest  symbolem Br-RIVb –grunty rolne zabudowane.
3 lata
103,32 zł
80%stawki rocznej bazowej w wysokości 0,40 zł/m2 netto +
obowiązująca stawka podatku VAT
2.
grunt o pow.241,50 m2
wykorzystywany jako 
ogród przydomowy nr 2
95,05 zł
80%stawki rocznej bazowej w wysokości 0,40 zł/m2 netto +
obowiązująca stawka podatku VAT
3.
grunt o pow.15 m2
pod boksem garażowym nr 1
81,18 zł
80%stawki rocznej bazowej w wysokości 5,50 zł/m2 netto +
obowiązująca stawka podatku VAT
4.
grunt o pow. 15 m2
pod boksem garażowym nr 2
81,18 zł
80%stawki rocznej bazowej w wysokości 5,50 zł/m2 netto +
obowiązująca stawka podatku VAT
Czynsz  dzierżawny naliczany będzie zgodnie z aktualnie obowiązującą w danym okresie uchwała Zarządu Powiatu Świebodzińskiego w sprawie ustanowienia stawek bazowych za dzierżawę gruntów nierolniczych będących własnością Powiatu Świebodzińskiego, które mogą ulegać podwyższeniu  nie częściej jak raz w roku. Czynsz uiszcza się przez cały okres trwania dzierżawy, w terminie do 31 stycznia każdego roku, z góry za dany rok. W pierwszym roku dzierżawy czynsz zostanie ustalony proporcjonalnie  w stosunku do pozostałego do wykorzystania w danym roku okresu dzierżawy i podlegać będzie zapłacie  najpóźniej w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury.
 
Wykaz wywieszono na tablicach ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Świebodzinie, ul.Kolejowa 2 (I piętro) i ul.Piłsudskiego35 (parter) w okresie od 22.09.2021r. do 13.10. 2021r.
S T A R OS T A
/-/ Zbigniew Szumski

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją