Tarcza Antykryzysowa

  • 06-04-2020
  • Autor: Anna Zielińska

Zmiana terminów płatności opłat rocznych

Zmiana terminów płatności opłat rocznych w związku z wejściem Tarczy Antykryzysowej

Wydział Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Świebodzinie informuje o zmianie terminów płatności w związku z wejściem w życie Tarczy Antykryzysowej. 
 
USTAWA z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020r. poz. 568) wprowadziła min. zmiany terminów płatności opłat rocznych :
  1. Opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego, o której mowa w art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65, 284 i 471) za rok 2020 wnosi się w terminie do dnia 30 czerwca 2020 r. Termin ten może zostać przedłużony rozporządzeniem Rady Ministrów;
  2. Opłatę przekształceniową należną za rok 2020 wnosi się w terminie do dnia 30 czerwca 2020 r. , ustaloną na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2020 r. poz. 139).

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją