Tarcza Antykryzysowa

  • 07-04-2020
  • Autor: Anna Zielińska

Pożyczki dla mikroprzedsiębiorstw

Pożyczka dla mikroprzedsiębiorców w ramach Tarczy Antykryzysowej

Powiatowy Urząd Pracy w Świebodzinie uruchomił nabór wniosków o udzielenie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy, przyznawanej na podstawie art. 15zzd ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Pożyczka może być udzielona maksymalnie do kwoty 5000,00 zł.
 
Pożyczka wraz z odsetkami  na wniosek mikroprzedsiębiorcy podlega umorzeniu, pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca przez okres 3 miesięcy od dnia jej udzielenia nie zmniejszy stanu zatrudnienia w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy w stosunku do zatrudnienia na dzień 29 lutego 2020r. Pożyczkobiorca zobowiązany jest złożyć oświadczenie o utrzymaniu stanu zatrudnienia.

Przed złożeniem wniosku proszę zapoznać się z instrukcją oraz zasadami ubiegania się o środki Funduszu Pracy na uzyskanie pożyczki dla
mikroprzedsiębiorcy. 
Szczegółowe informacje odnośnie niskooprocentowanej pożyczki, zasady oraz wniosek wraz z załącznikami dostępne są na
stronie:https://www.gov.pl/web/rodzina/pozyczki-dla-mikroprzedsiebiorcow
  
Wniosek wraz z  podpisaną umową pożyczki (w 2 egzemplarzach) należy składać:
  • w postaci elektronicznej poprzez platformę Praca.gov.pl po opatrzeniu ich kwalifikowanym podpisem elektronicznymlub podpisem zaufanym
Umowa pożyczki wraz z wszystkimi wymaganymi załącznikami (tj. wnioskiem i pełnomocnictwem), jako integralna całość, opatrzona jest wspólnym kwalifikowalnym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym. Przedsiębiorca składając dokumenty w postaci elektronicznej i podpisując paczkę w ww. sposób podpisuje w sposób elektroniczny komplet dokumentacji. Przedsiębiorca powinien zatem dołączyć plik .pdf umowy pobrany ze strony i nie powinien podpisywać go odręcznie.
Złożenie wniosku i umowy poprzez platformę Praca.gov.pl po opatrzeniu ich kwalifikowalnym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufania, pozwoli na obsługę sprawy bez konieczności wizyty w powiatowym urzędem pracy i znacznie przyśpieszy otrzymanie pożyczki.
Rozpatrzeniu podlegać będą jedynie wnioski prawidłowo sporządzone, nie zawierające braków formalnych i merytorycznych, złożone wraz z kompletem wymaganych dokumentów.
 
lub
  • osobiście w Urzędzie  poprzez pozostawienie wniosku w miejscu do tego wyznaczonym (skrzynka korespondencyjna umieszczona w przedsionku budynku) w godzinach od 10:00 do 12:30. Dokumenty należy wrzucać w szczelnie zamkniętej kopercie.
Dodatkowych informacji udzielają:
Barbara Osadkowska tel. 68 38 210 57
Monika Prętka tel. 68 38 210 53
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją