Aktualności

Logo: Powiat Świebodziński

Logo BIP

Aktualności ze zdjęciami

Wydział Komunikacji i Transportu pod nowym adresem

04-05-2021
Przypominamy, że od dziś Wydział Komunikacji i Transportu ma nową siedzibę - ul. Żaków 3, Świebodzin. Wszystkie osoby, które były umawiane na maj, były informowane o nowym adresie. Uprzejmie...
czytaj dalej
Ilustracja do informacji: Wydział Komunikacji i Transportu pod nowym adresem

Punkt Szczepień Powszechnych w Świebodzinie

28-04-2021
Od 08.05.2021 uruchomiamy Punkt Szczepień Powszechnych. Znajdować się on będzie w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego (dawne Technikum) przy ulicy Żaków 1 w Świebodzinie . Szczepienia odbywać się będą w...
czytaj dalej
Ilustracja do informacji: Punkt Szczepień Powszechnych w Świebodzinie

Śmieci w lesie

13-04-2021
Śmieci to dla naszych lasów prawdziwa plaga. Widać to szczególnie dobrze teraz, kiedy ruszamy na pierwsze wiosenne spacery - śnieg odkrył ten wstydliwy problem, a zieleń nie zdążyła jeszcze go przykryć. I niestety ciągle...
czytaj dalej
Ilustracja do informacji: Śmieci w lesie

Organizacje pozarządowe

Ogłoszenie o naborze kandydatów przedstawicieli organizacji pozarządowych wchodzących w skład komisji konkursowych powołanych w celu opiniowania ofert realizacji zadań publicznych w 2021r.

Na podstawie art. 15 ust.2a i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2020r. poz.1057 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Świebodzińskiego zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art.3 ust.3 ww. ustawy działające na rzecz mieszkańców Powiatu Świebodzińskiego do zgłaszania swoich przedstawicieli do prac w komisjach konkursowych oceniających oferty, które zostaną złożone w ramach ogłoszonego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Świebodzińskiego w 2021 roku w zakresie:
 1. podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
 2. ochrony i promocji zdrowia,
 3. działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,
 4. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, 
 5. porządku i bezpieczeństwa publicznego,
 6. turystyki i krajoznawstwa,
 7. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.
Zgodnie z art.15 ust.2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2020r. poz.1057 z późn. zm.) w skład komisji konkursowych wchodzą osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art.3 ust.3, z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe, biorące udział w konkursie.
Swoich przedstawicieli organizacje mogą zgłaszać w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Świebodzinie przy ul. Kolejowej 2 lub elektronicznie na adres j.rybczynska[at]powiat.swiebodzin.pl do dnia 14 kwietnia 2021r. poprzez wypełnienie deklaracji zgłoszeniowej rekomendowanego przez organizację kandydata.
Zgłoszenie kandydata nie jest jednoznaczne z uczestnictwem w komisji konkursowej.
W myśl ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie komisja konkursowa może działać bez udziału osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art.3 ust.3, jeżeli:
 • żadna organizacja nie wskaże osób do składu komisji konkursowej lub
 • wskazane osoby nie wezmą udziału w pracach komisji konkursowej, lub
 • wszystkie powołane w skład komisji konkursowej osoby podlegają wyłączeniu na podstawie art.15 ust.2d lub art.15 ust.2f.
Powołania członka do komisji konkursowej dokona Zarząd Powiatu Świebodzińskiego w drodze uchwały Zarządu. Udział w pracach komisji jest nieodpłatny, a za udział w posiedzeniu członkom komisji nie przysługuje zwrot kosztów podróży. Treść niniejszego ogłoszenia podlega publikacji na stronie internetowej Powiatu www.swiebodzin.pl oraz na stronie BIP http://bip.wrota.lubuskie.pl/spswiebodzin/ 

Załączniki

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku

Zarząd Powiatu Świebodzińskiego w dniu 24 marca 2021r. podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku.
 
Na realizację zadań publicznych Powiatu Świebodzińskiego w 2021 roku w zakresie:
 1. podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
 2. ochrony i promocji zdrowia,
 3. działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,
 4. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, 
 5. porządku i bezpieczeństwa publicznego,
 6. turystyki i krajoznawstwa,
 7. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,
zaplanowana została kwota 128.181,66zł.
 
Oferty na realizację zadań publicznych należy składać w terminie do 14 kwietnia 2021. w zamkniętej kopercie w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Świebodzinie ul. Kolejowa 2,  pocztą lub scan podpisanej oferty na realizację zadań publicznych wraz z załącznikami (w formacie pliku PDF) można przesłać na adres starostwo[at]powiat.swiebodzin.pl lub j.rybczynska[at]powiat.swiebodzin.pl . O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Starostwa Powiatowego w Świebodzinie.

Załączniki

Realizacja zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert

Program współpracy Powiatu Świebodzińskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w 2021 roku

Sprawozdanie z konsultacji

Konsultacje społeczne

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi

Naczelnik Wydziału Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Świebodzinie, informuje że w dniach 23 ÷ 31 grudnia 2020r. do godz. 12.00 zostaną przeprowadzone konsultacje, z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Powiatu Świebodzińskiego dotyczące 
 
Projektu Uchwały Rady Powiatu Świebodzińskiego 
w sprawie uchwalenia Programu współpracy Powiatu Świebodzińskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w 2021 roku.
 
 
Uwagi dotyczące projektu przedmiotowej uchwały można składać na formularzu konsultacji bezpośrednio (w formie papierowej) w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Świebodzinie przy ul. Kolejowej 2 (budynek A) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail

Warunkiem udziału organizacji w konsultacjach jest podanie danych rejestrowych organizacji oraz osób upoważnionych do reprezentowania organizacji. Opinie
i uwagi złożone przez osoby nieupoważnione lub po terminie zakończenia konsultacji nie będą brane pod uwagę w toku procedury legislacyjnej nad konsultowanym projektem programu. Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę podmiotów biorących udział w konsultacjach.
 
czytaj dalej

Aktualny wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego

Załączniki

NIE MARNUJ ŻYWNOŚCI

Informujemy, że istnieje możliwość odbierania żywności z pobliskich sklepów BIEDRONKA i przekazywania jej osobom potrzebującym. W tym celu organizacje pozarządowe muszą wypełnić formularz, który znajduje się na stronie www.biedronka.pl/pl/kontakt-opp
 
Chęć udziału w programie mogą zgłaszać organizacje posiadające status Organizacji Pożytku Publicznego i spełniające wymogi ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których celem statutowym jest wykonywanie zadań publicznych w zakresie:
- pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
- wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej;
- działalności charytatywnej, polegającej w szczególności na przekazywaniu żywności osobom potrzebującym lub prowadzeniu zakładów żywienia zbiorowego dla osób potrzebujących.
 
Więcej informacji znajdziecie Państwo w załączniku.

Załączniki

Tydzień przeciwdziałania cyberprzemocy

W ramach Tygodnia przeciw cyberprzemocy dla osób doświadczających cyberprzemocy i osób z ich otoczenia Stowarzyszenie CIVIS SUM - Biuro Porad Obywatelskich w Zielonej Górze
 przygotowało bezpłatne porady prawnika.
 
od 7 do 13 grudnia
w godz. 10:00-16:00
kontakt telefoniczny: 690 600 570
mailowy: helpline[at]civis-sum.org.pl
poprzez Messenger: fb.com/nie.dla.cyberprzemocy 
 
 

Obowiązki wynikające z ustawy z dnia 1 marca 2018r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

I. Obowiązek informacyjny
Ustawa z dnia 01 marca 2018r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2018 r. poz. 723) nakłada na podmioty, tzw. „Instytucje Obowiązane”, obowiązek podejmowania określonych działań celem przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu. Do ustawy wprowadzono, jako instytucje zobowiązane stowarzyszenia i fundacje, w zakresie w jakim przyjmują lub dokonują płatności w gotówce o wartości przekraczającej równowartość 10.000 euro, bez względu na to, czy płatność jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja, czy kilka operacji, które wydają się ze sobą powiązane.
     W związku z powyższym, na mocy art. 130 ust. 2 pkt. 2 i 3 w związku z art. 2 ust. 1 pkt. 21 i 22 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, art. 25a ustawy Prawo o stowarzyszeniach oraz art. 14a ustawy o fundacjach, zwracam się z prośbą o złożenie wyjaśnień w drodze oświadczenia (według załączonego wzoru):
1. czy Państwa organizacja przyjmuje płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10.000 euro, również w drodze więcej niż jednej operacji,
2. czy Państwa organizacja prowadzi działalność w zakresie gier losowych, przez które rozumie się m.in. loterie fantowe.
 
     Informację w formie pisemnego oświadczenia podpisanego przez osobę(y) umocowaną(e) do działania w sprawach majątkowych zgodnie z zapisami statutu Państwa organizacji, należy złożyć na adres Starostwa Powiatowego w Świebodzinie, ul.Kolejowa 2, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20.11.2019 r.
 
Ponadto zobowiązani są Państwo do bieżącego informowania w ciągu roku o przypadku wystąpienia w Państwa organizacji płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10.000 euro, również w drodze więcej niż jednej operacji.
 
Niezastosowanie się do powyższego żądania skutkować będzie zastosowaniem sankcji, wynikających z ­Rozdziału 13 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
 
W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości wskazany jest kontakt z Audytorem wewnętrznym – Beatą Hordziejczuk, tel. 68 47 55 335, e-mail: b.hordziejczuk[at]powiat.swiebodzin.pl
 
II. Obowiązek stosowania przez instytucje obowiązane szczególnych środków ograniczających
informacje odnośnie tego punktu znajdziecie Państwo w załączniku do wiadomości.

Załączniki

1 2 3 4 5 6 ... 26 »
 • Baner: Okolice Najbliższe
 • Baner: Dzień za dniem
 • Baner: Związek Powiatów Polskich
 • Baner: Lubuskie
 • Baner: Policja Świebodzin
 • Baner: burza
 • Baner: Lubuskiej Niebieskiej Tarczy Wobec Przemocy
 • Baner: siSMS
 • Baner: Lubuskie Bony Rozwojowe
 • Baner: Nieodpłatna pomoc prawna

Kontakt - stopka

Starostwo Powiatowe
Ulica Kolejowa 2
66-200 Świebodzin
 
Skrzynka EPUAP: /o4ij429fmn/SkrytkaESP
Godziny pracy Starostwa: 
Poniedziałek:         7:30-17:00
Wtorek-Czwartek:     7:30-15:30
Piątek:              7:30-14:00
Starosta Świebodziński
Zbigniew Szumski
przyjmuje mieszkańców we wszystkich sprawach, również skarg 
i wniosków w poniedziałki w godzinach 8:00 - 15:00
 
Starostwo Powiatowe
Ulica Kolejowa 2
66-200 Świebodzin
BUDYNEK "A"
Gabinet nr 6 (I piętro)
 
68 475 53 08