Aktualności

Aktualności ze zdjęciami

Osteobus odwiedzi Świebodzin! Fundacja NEUCA dla Zdrowia rozpoczęła akcję...

12-09-2018
Fundacja NEUCA dla Zdrowia rozpoczęła kolejny cykl bezpłatnych badań profilaktycznych poświęconych osteoporozie. Z tej okazji, już 12 i 13 września wszyscy mieszkańcy Świebodzina będą mogli skorzystać z pomocy wykwalifikowanego...
czytaj dalej
Świebodzin - rzut okiem

Obchody Święta Wojska Polskiego w Świebodzinie.

16-08-2018
Dnia 15 sierpnia 2018 r. dla uczczenia Święta Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej przy Pomniku Niepodległości zostały złożone wiązanki kwiatów przez władze samorządowe organizacje kombatanckie partie polityczne oraz przybyłe...
czytaj dalej
Ilustracja do informacji: Obchody Święta Wojska Polskiego w Świebodzinie.

Pojazdy na sprzedaż

26-06-2018
Na podstawie Zarządzenia Starosty Świebodzińskiego ogłasza się pisemny konkurs ofert na sprzedaż ruchomości będących własnością Powiatu Świebodzińskiego, tj. motoroweru MOTOBI i skutera KEEWAY.
czytaj dalej
Ilustracja do informacji: Pojazdy na sprzedaż

Organizacje pozarządowe

 • 03-07-2018
 • Autor: Joanna Rybczyńska
 • drukuj

Sprawozdanie z realizacji zadania publicznego

Załączniki

Realizacja zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert

Działając na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (teks jednolity - Dz. U. z 2018r. poz.450 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Świebodzińskiego informuje, że wpłynęła oferta realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert:
czytaj dalej

Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Powiatu Świebodzińskiego z organizacjami pozarządowymi w 2017r.

Załączniki

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2018 roku.

Załączniki

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej w 2018 roku.

Załączniki

 • 30-03-2018
 • Autor: Joanna Rybczyńska
 • drukuj

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, ochrony i promocji zdrowia oraz porządku i bezpieczeństwa publicznego w 2018r.

Załączniki

Informacja dla NGO

30 stycznia 2018r. zarząd województwa podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie zadań publicznych w obszarze pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, przeciwdziałania narkomanii oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

W budżecie województwa na ten cel zabezpieczono 206.000zł.
czytaj dalej
 • 23-01-2018
 • Autor: Joanna Rybczyńska
 • drukuj

Ogłoszenie o naborze kandydatów przedstawicieli organizacji pozarządowych wchodzących w skład komisji konkursowych powołanych w celu opiniowania ofert realizacji zadań publicznych w 2018r.

Na podstawie art. 15 ust.2a i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2016r. poz.1817 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Świebodzińskiego zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art.3 ust.3 ww. ustawy działające na rzecz mieszkańców Powiatu Świebodzińskiego do zgłaszania swoich przedstawicieli do prac w komisjach konkursowych oceniających oferty, które zostaną złożone w ramach ogłoszonego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Świebodzińskiego w 2018 roku w zakresie:
 
 1. podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
 2. ochrony i promocji zdrowia,
 3. działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,
 4. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
 5. porządku i bezpieczeństwa publicznego.
Zgodnie z art.15 ust.2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2016r. poz.1817 z późn. zm.) w skład komisji konkursowych wchodzą osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art.3 ust.3, z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe, biorące udział w konkursie.
 
Swoich przedstawicieli organizacje mogą zgłaszać w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Świebodzinie przy ul. Kolejowej 2 lub elektronicznie na adres e-mail do dnia 05 lutego 2018r. do godz. 15.00 poprzez wypełnienie deklaracji zgłoszeniowej rekomendowanego przez organizację kandydata.
 
Zgłoszenie kandydata nie jest jednoznaczne z uczestnictwem w komisji konkursowej.
 
W myśl ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie komisja konkursowa może działać bez udziału osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art.3 ust.3, jeżeli:
 1. żadna organizacja nie wskaże osób do składu komisji konkursowej lub
 2. wskazane osoby nie wezmą udziału w pracach komisji konkursowej, lub
 3. wszystkie powołane w skład komisji konkursowej osoby podlegają wyłączeniu na podstawie art.15 ust.2d lub art.15 ust.2f.
Powołania członka do komisji konkursowej dokona Zarząd Powiatu Świebodzińskiego w drodze uchwały Zarządu. Udział w pracach komisji jest nieodpłatny, a za udział w posiedzeniu członkom komisji nie przysługuje zwrot kosztów podróży. Treść niniejszego ogłoszenia podlega publikacji na stronie internetowej Powiatu www.swiebodzin.pl oraz na stronie BIP http://bip.wrota.lubuskie.pl/spswiebodzin/

Załączniki

 • 23-01-2018
 • Autor: Joanna Rybczyńska
 • drukuj

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku

Zarząd Powiatu Świebodzińskiego w dniu 23 stycznia 2018r. podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku.
 
Na realizację zadań publicznych Powiatu Świebodzińskiego w 2018 roku w zakresie:
 1. podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
 2. ochrony i promocji zdrowia,
 3. działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,
 4. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
 5. porządku i bezpieczeństwa publicznego.
   
  zaplanowana została kwota 94.999,96 zł.
Oferty na realizację zadań publicznych należy składać w terminie do 14 lutego 2018r. w zamkniętej kopercie w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Świebodzinie ul. Kolejowa 2 lub drogą pocztową. Nie będą przyjmowane oferty przesłane drogą elektroniczną. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do sekretariatu Starostwa Powiatowego w Świebodzinie.

Załączniki

Dodatkowy dyżur prawnika

Dzięki kontynuacji współpracy w 2018 r. Powiatu Świebodzińskiego ze Stowarzyszeniem CIVIS SUM z  Zielonej Góry mieszkańcy Powiatu, którzy nie kwalifikują się do uzyskania porady w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej mogą również otrzymać bezpłatną poradę prawną.
 
 
DODATKOWY DYŻUR PRAWNIKA
w budynku Starostwa Powiatowego w Świebodzinie przy ul. Piłsudskiego 18 pok. nr 6
w każdy ostatni poniedziałek miesiąca w godz.: 16:00 - 17:00
Najbliższy dyżur 29 stycznia 2018 r.
 
 
SPOTKANIE EDUKACYJNE Z PRAWNIKIEM
W ramach współpracy Stowarzyszenie CIVIS SUM zorganizuje również spotkanie z prawnikiem, podczas którego będą poruszane najczęściej pojawiające się zagadnienia prawne dnia codziennego. Prawnik w sposób jasny i zrozumiały, bez zbędnej prawniczej terminologii omówi poszczególne zagadnienia. Na spotkaniu będzie również możliwość zadawania pytań i dyskusji.
 
PORTAL EDUKACJA-PRAWNA.INFO.PL/POWIAT-SWIEBODZINSKI
Zachęcamy również do korzystania z lokalnego portalu edukacji prawnej edukacja-prawna.info.pl/powiat-swiebodzinski
Portal jest źródłem informacji dla mieszkańców powiatu nt. najczęściej pojawiających się zagadnień prawnych dnia codziennego oraz zawiera informacje o lokalnych punktach nieodpłatnej pomocy. Jego tematyka została opracowana w oparciu o doświadczenia Stowarzyszenia zebrane przez 14 lat świadczenia bezpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego. 
 
Zachęcamy do korzystania z serwisu.
 
PUNKTY NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
Od stycznia 2016 r. w Powiecie Świebodzińskim działają dwa punkty nieodpłatnej pomocy prawnej, w których osoby spełniające kryteria określone w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2017 r , poz. 2030) mogą uzyskać bezpłatną pomoc prawną.
 
Zgodnie z ustawą nieodpłatna pomoc prawna przysługuje:
 • osobom które, w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej;
 • osobom posiadającym ważną Kartę Dużej Rodziny;
 • kombatantom;
 • ofiarom represji wojennych i okresu powojennego lub weteranom;
 • osobom, które nie ukończyły 26 lat;
 • osobom, które ukończyły 65 lat;
 • osobom, które w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty;
 • kobietom w ciąży
 
Od 2016 r. 1 punkt jest prowadzony przez Stowarzyszenie CIVIS SUM z Zielonej Góry, które już po raz trzeci zostało wybrane w ramach otwartego konkursu ofert na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Świebodzinie. Zadanie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Świebodzinie jest finansowane ze środków przekazanych przez Powiat Świebodziński na podstawie umowy o powierzenie realizacji zadania publicznego.

Gdzie skorzystać z bezpłatnej pomocy prawnej?
 
Punkty
Lokalizacja - adres
Harmonogram przyjęć
Punkt nr 1
budynek Starostwa Powiatowego w Świebodzinie
przy ul. Piłsudskiego 18 budynek B pok. 6
 
Dyżur dla osób spełniających ustawowe kryteria:
poniedziałek     08:00 – 12:00
wtorek                 08:00 – 12:00
środa                    08:00 – 12:00
czwartek             08:00 – 12:00
 
Zbąszynek
siedziba Ośrodka Pomocy Społecznej,
ul. Długa 1 (pok.14)
 
piątek                   08:00 – 12:00
 
Punkt nr 2*
budynek  Starostwa Powiatowego w Świebodzinie
przy ul. Piłsudskiego 18 budynek B pok. 6
 
Dyżur dla osób spełniających ustawowe kryteria:
poniedziałek     12:00 – 16:00
wtorek                 12:00 – 16:00
środa                    12:00 – 16:00
czwartek             12:00 – 16:00
piątek                   12:00 – 16:00
Dodatkowy dyżur dla osób niespełniających kryteriów określonych w ustawie**:
w każdy ostatni poniedziałek miesiąca
 w godz.: 16:00 - 17:00
 
daty dodatkowych dyżurów:
 
29 stycznia, 26 lutego, 26 marca, 30 kwietnia, 28 maja, 25 czerwca, 30 lipca, 27 sierpnia, 24 września, 29 października, 26 listopada, 31 grudnia
 
 
*    Punkt nr 2 jest prowadzony przez Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Obywatelskiej „CIVIS SUM” z Zielonej Góry
czytaj dalej
1 2 3 4 5 6 ... 19 »
 • Baner: Okolice Najbliższe
 • Baner: Dzień za dniem
 • Baner: Związek Powiatów Polskich
 • Baner: Lubuskie
 • Baner: Policja Świebodzin
 • Baner: burza
 • Baner: Lubuskiej Niebieskiej Tarczy Wobec Przemocy
 • Baner: siSMS
 • Baner: Lubuskie Bony Rozwojowe
 • Baner: Nieodpłatna pomoc prawna

Kontakt - stopka

Starostwo Powiatowe
Ulica Kolejowa 2
66-200 Świebodzin
 
Skrzynka EPUAP: /o4ij429fmn/SkrytkaESP
Godziny pracy Starostwa: 
Poniedziałek:         7:30-17:00
Wtorek-Czwartek:     7:30-15:30
Piątek:              7:30-14:00
Starosta Świebodziński
Zbigniew Szumski
przyjmuje mieszkańców we wszystkich sprawach, również skarg 
i wniosków w poniedziałki w godzinach 8:00 - 15:00
 
Starostwo Powiatowe
Ulica Kolejowa 2
66-200 Świebodzin
BUDYNEK "A"
Gabinet nr 6 (I piętro)
 
68 475 53 08,  68 475 53 05