Aktualności

Aktualności ze zdjęciami

Prosimy o głosy mieszkańców

26-06-2020
Starostwo sfinansowało montaż czujników oraz 2 tablic informujących o jakości powietrza - pragniemy by uświadamiało to mieszkańcom, jak duży wpływ na jakość powietrza ma spalanie odpadów w piecach i kotłach c.o. czy...
czytaj dalej
Ilustracja do informacji: Prosimy o głosy mieszkańców

Nieodpłatne porady prawne

28-05-2020
Nowe zasady świadczenia nieodpłatnych porad prawnych na odległość Do odwołania zawieszona zostaje na terenie Powiatu Świebodzińskiego stacjonarna działalność punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i...
czytaj dalej
Ilustracja do informacji: Nieodpłatne porady prawne

Praca Starostwa

25-05-2020
Informujemy, że Starostwo Powiatowe w Świebodzinie jest czynne dla klientów. Ze względu na konieczność zachowania zasad bezpieczeństwa, ustalonych odległości oraz limitów ilości osób przebywających w...
czytaj dalej
Ilustracja do informacji: Praca Starostwa

Organizacje pozarządowe

Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Powiatu Świebodzińskiego z organizacjami pozarządowymi w 2019r.

Załączniki

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej w 2020 roku.

Załączniki

 • 08-06-2020
 • Autor: Joanna Rybczyńska
 • drukuj

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego

Zarząd Powiatu Świebodzińskiego w dniu 8 czerwca 2020r. podjął uchwałę w sprawie ogłaszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie turystyki i krajoznawstwa. Na realizację zadania zaplanowana została kwota 18.000,00zł.
 
Kompletne oferty należy składać do dnia 30 czerwca 2020r. w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Świebodzinie ul. Kolejowa 2  w zamkniętych, kopertach z dopiskiem:  „Otwarty konkurs ofert – 2020r.” lub drogą pocztową (decyduje data wpływu do sekretariatu Starostwa Powiatowego w Świebodzinie).
 
KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)  (Dz. U. UE. L. 119.1  z 04.05.2016) informuję, iż:
Administratorem danych osobowych jest Starosta Świebodziński z siedzibą w Świebodzinie (66-200) przy ulicy Kolejowej 2. Z administratorem można skontaktować się mailowo: starostwo~@~powiat~.~swiebodzin~.~pl  lub pisemnie na adres siedziby administratora. Starosta wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez email: iod~@~powiat~.~swiebodzin~.~pl.
Dane przetwarzane są dla celów związanych z przeprowadzeniem otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych, rozpatrzeniem złożonej oferty, realizacją procesu przyznania środków finansowych oraz sprawozdawczości podmiotu w przypadku otrzymania dotacji, na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być podmioty upoważnione na podstawie odpowiednich przepisów prawa. Szczegółowe informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych zamieszczone zostały w klauzuli informacyjnej wywieszonej na tablicy ogłoszeń lub na stronie internetowej: www.swiebodzin.pl w zakładce „RODO”.

Załączniki

 • 08-06-2020
 • Autor: Joanna Rybczyńska
 • drukuj

Unieważnienie otwartego konkursu ofert

Zarząd Powiatu Świebodzińskiego w dniu 8 czerwca 2020r. unieważnił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie turystyki i krajoznawstwa. Konkurs unieważniono, ponieważ na realizację tego zadania nie zlożono żadnej oferty.

Załączniki

 • 08-06-2020
 • Autor: Joanna Rybczyńska
 • drukuj

Ponowne ogłoszenie o naborze na członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Świebodzińskiego

      Zgodnie z uchwałą nr 182/2020 Zarządu Powiatu Świebodzińskiego z dnia 11 maja 2020r. w sprawie naboru kandydatów przedstawicieli organizacji na członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Świebodzińskiego 26 maja 2020r. upłynął termin zgłaszania kandydatów.
 
Z uwagi na fakt, iż zgłoszono mniej niż ośmiu kandydatów wyznacza się nowy termin zgłaszania kandydatów do dnia 22 czerwca 2020r.
 
Przypominamy, że:
 1. Kandydatów do Rady mogą zgłaszać organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 2. Każdy z ww. podmiotów może zgłosić jednego pełnoletniego kandydata.
 3. Zgłoszenia kandydatów dokonuje się poprzez przesłanie Karty zgłoszenia kandydata do Rady, na adres Starostwa Powiatowego w Świebodzinie, ul. Kolejowa 2   66-200 Świebodzin.
 4. Zgłoszenie winno być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania organizacji.
 5. Zgłoszenie złożone po terminie lub niepodpisane przez osoby upoważnione nie będą rozpatrywane.
 
Do karty zgłoszeniowej Organizacja dokonująca zgłoszenia kandydata na członka Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Świebodzińskiego dołącza:
 1. oświadczenie kandydata na członka Rady Pożytku o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie.
 
 
KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)  (Dz. U. UE. L. 119.1  z 04.05.2016) informuję, iż:
Administratorem danych osobowych jest Starosta Świebodziński z siedzibą w Świebodzinie (66-200) przy ulicy Kolejowej 2. Z administratorem można skontaktować się mailowo: starostwo~@~powiat~.~swiebodzin~.~pl  lub pisemnie na adres siedziby administratora. Starosta wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez email: iod~@~powiat~.~swiebodzin~.~pl.
Dane przetwarzane są dla celów związanych z naborem kandydatów, ustaleniem składu i późniejszych prac Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Świebodzińskiego, na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być podmioty upoważnione na podstawie odpowiednich przepisów prawa. Szczegółowe informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych zamieszczone zostały w klauzuli informacyjnej wywieszonej na tablicy ogłoszeń lub na stronie internetowej: www.swiebodzin.pl w zakładce „RODO”.
 
 • 27-05-2020
 • Autor: Joanna Rybczyńska
 • drukuj

Nowe zasady świadczenia nieodpłatnych porad prawnych na odległość

Do odwołania zawieszona zostaje na terenie Powiatu Świebodzińskiego
stacjonarna działalność punktów nieodpłatnej pomocy prawnej
i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.
 
Porady udzielane są wyłącznie telefonicznie lub e-mailowo.
 
Od 16 maja 2020r. poszerzony został krąg beneficjentów nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej o osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniające innych osób w ciągu ostatniego roku.
 
Zgłoszenia o potrzebie skorzystania z bezpłatnych porad należy składać
e-mailem bądź telefonicznie:
 • email: porady.npp[at]powiat.swiebodzin.pl
porady udzielane przez adwokatów, radców prawnych wyznaczonych przez Okręgową Izbę Radców Prawnych i Okręgową Radę Adwokacką w Zielonej Górze, porady udzielane od poniedziałku do czwartku w godzinach 8:00 - 12:00, piątek
w godzinach 12:30 - 16:30
 
 • email: porady-p.swiebodzinski[at]civis-sum.org.pl , tel. 515 856 516
porady udzielane przez adwokatów, radców prawnych i doradców obywatelskich ze Stowarzyszenia CIVIS SUM, porady udzielane od poniedziałku do piątku
w godzinach 12:00 - 16:00
 
Do uzyskania porady telefonicznej lub e-mailowej nie jest już wymagane złożenie pisemnego oświadczenia, o braku możliwości poniesienia kosztów odpłatnej pomocy prawnej, a osoba fizyczna - przedsiębiorca nie musi składać oświadczenia o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku
 
Po uzyskaniu pomocy prawnej można wyrazić swoją opinię na temat udzielonej porady przesyłając ją na adres: starostwo[at]powiat.swiebodzin.pl . W tym celu należy:
 • wskazać imię i nazwisko prawnika udzielającego porady,
 • adres mailowy punktu,
 • datę udzielenia pomocy,
 • krótką opinię.  
W temacie wiadomości proszę wpisać Nieodpłatna Pomoc Prawna – opinia.

Nowe zasady świadczenia nieodpłatnych porad prawnych na odległość

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego w 2020 roku.

Nabór kandydatów do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Świebodzińskiego

Na podstawie Uchwały Nr XXI/118/2016 Rady Powiatu Świebodzińskiego z dnia 27 października 2016r. w sprawie określenia trybu powołania członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Świebodzińskiego
czytaj dalej

Informacja dotycząca otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2020r.

      W związku z ogłoszonym stan epidemii wywołanym zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 informuję, że oferty złożone w procedurze otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2020r. w zakresie:
czytaj dalej
1 2 3 4 5 6 ... 24 »
 • Baner: Okolice Najbliższe
 • Baner: Dzień za dniem
 • Baner: Związek Powiatów Polskich
 • Baner: Lubuskie
 • Baner: Policja Świebodzin
 • Baner: burza
 • Baner: Lubuskiej Niebieskiej Tarczy Wobec Przemocy
 • Baner: siSMS
 • Baner: Lubuskie Bony Rozwojowe
 • Baner: Nieodpłatna pomoc prawna

Kontakt - stopka

Starostwo Powiatowe
Ulica Kolejowa 2
66-200 Świebodzin
 
Skrzynka EPUAP: /o4ij429fmn/SkrytkaESP
Godziny pracy Starostwa: 
Poniedziałek:         7:30-17:00
Wtorek-Czwartek:     7:30-15:30
Piątek:              7:30-14:00
Starosta Świebodziński
Zbigniew Szumski
przyjmuje mieszkańców we wszystkich sprawach, również skarg 
i wniosków w poniedziałki w godzinach 8:00 - 15:00
 
Starostwo Powiatowe
Ulica Kolejowa 2
66-200 Świebodzin
BUDYNEK "A"
Gabinet nr 6 (I piętro)
 
68 475 53 08