Aktualności

Aktualności ze zdjęciami

Pojazdy na sprzedaż

26-06-2018
Na podstawie Zarządzenia Starosty Świebodzińskiego ogłasza się pisemny konkurs ofert na sprzedaż ruchomości będących własnością Powiatu Świebodzińskiego, tj. motoroweru MOTOBI i skutera KEEWAY.
czytaj dalej
Ilustracja do informacji: Pojazdy na sprzedaż

Informacja

14-06-2018
Z przyjemnością informuję, że Stowarzyszenie ,,BONA FIDES" otrzymało dofinansowanie ze środków Województwa Lubuskiego do projektu skierowanego do osób w wieku 60+ z terenu Powiatu Świebodzińskiego i Powiatu...
czytaj dalej
Ilustracja do informacji: Informacja

Program Dobry Start.

13-06-2018
Program „Dobry Start” to inwestycja w edukację polskich dzieci. To 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Rodziny otrzymają świadczenie bez względu na dochód. Wiecej...
czytaj dalej
Ilustracja do informacji: Program Dobry Start.

Organizacje pozarządowe

 • 03-07-2018
 • Autor: Joanna Rybczyńska
 • drukuj

Sprawozdanie z realizacji zadania publicznego

Załączniki

Realizacja zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert

Działając na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (teks jednolity - Dz. U. z 2018r. poz.450 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Świebodzińskiego informuje, że wpłynęła oferta realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert:
czytaj dalej

Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Powiatu Świebodzińskiego z organizacjami pozarządowymi w 2017r.

Załączniki

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2018 roku.

Załączniki

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej w 2018 roku.

Załączniki

 • 30-03-2018
 • Autor: Joanna Rybczyńska
 • drukuj

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, ochrony i promocji zdrowia oraz porządku i bezpieczeństwa publicznego w 2018r.

Załączniki

Informacja dla NGO

30 stycznia 2018r. zarząd województwa podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie zadań publicznych w obszarze pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, przeciwdziałania narkomanii oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

W budżecie województwa na ten cel zabezpieczono 206.000zł.
czytaj dalej
 • 23-01-2018
 • Autor: Joanna Rybczyńska
 • drukuj

Ogłoszenie o naborze kandydatów przedstawicieli organizacji pozarządowych wchodzących w skład komisji konkursowych powołanych w celu opiniowania ofert realizacji zadań publicznych w 2018r.

Na podstawie art. 15 ust.2a i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2016r. poz.1817 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Świebodzińskiego zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art.3 ust.3 ww. ustawy działające na rzecz mieszkańców Powiatu Świebodzińskiego do zgłaszania swoich przedstawicieli do prac w komisjach konkursowych oceniających oferty, które zostaną złożone w ramach ogłoszonego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Świebodzińskiego w 2018 roku w zakresie:
 
 1. podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
 2. ochrony i promocji zdrowia,
 3. działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,
 4. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
 5. porządku i bezpieczeństwa publicznego.
Zgodnie z art.15 ust.2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2016r. poz.1817 z późn. zm.) w skład komisji konkursowych wchodzą osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art.3 ust.3, z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe, biorące udział w konkursie.
 
Swoich przedstawicieli organizacje mogą zgłaszać w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Świebodzinie przy ul. Kolejowej 2 lub elektronicznie na adres e-mail do dnia 05 lutego 2018r. do godz. 15.00 poprzez wypełnienie deklaracji zgłoszeniowej rekomendowanego przez organizację kandydata.
 
Zgłoszenie kandydata nie jest jednoznaczne z uczestnictwem w komisji konkursowej.
 
W myśl ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie komisja konkursowa może działać bez udziału osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art.3 ust.3, jeżeli:
 1. żadna organizacja nie wskaże osób do składu komisji konkursowej lub
 2. wskazane osoby nie wezmą udziału w pracach komisji konkursowej, lub
 3. wszystkie powołane w skład komisji konkursowej osoby podlegają wyłączeniu na podstawie art.15 ust.2d lub art.15 ust.2f.
Powołania członka do komisji konkursowej dokona Zarząd Powiatu Świebodzińskiego w drodze uchwały Zarządu. Udział w pracach komisji jest nieodpłatny, a za udział w posiedzeniu członkom komisji nie przysługuje zwrot kosztów podróży. Treść niniejszego ogłoszenia podlega publikacji na stronie internetowej Powiatu www.swiebodzin.pl oraz na stronie BIP http://bip.wrota.lubuskie.pl/spswiebodzin/

Załączniki

 • 23-01-2018
 • Autor: Joanna Rybczyńska
 • drukuj

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku

Zarząd Powiatu Świebodzińskiego w dniu 23 stycznia 2018r. podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku.
 
Na realizację zadań publicznych Powiatu Świebodzińskiego w 2018 roku w zakresie:
 1. podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
 2. ochrony i promocji zdrowia,
 3. działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,
 4. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
 5. porządku i bezpieczeństwa publicznego.
   
  zaplanowana została kwota 94.999,96 zł.
Oferty na realizację zadań publicznych należy składać w terminie do 14 lutego 2018r. w zamkniętej kopercie w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Świebodzinie ul. Kolejowa 2 lub drogą pocztową. Nie będą przyjmowane oferty przesłane drogą elektroniczną. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do sekretariatu Starostwa Powiatowego w Świebodzinie.

Załączniki

Dodatkowy dyżur prawnika

Dzięki kontynuacji współpracy w 2018 r. Powiatu Świebodzińskiego ze Stowarzyszeniem CIVIS SUM z  Zielonej Góry mieszkańcy Powiatu, którzy nie kwalifikują się do uzyskania porady w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej mogą również otrzymać bezpłatną poradę prawną.
 
 
DODATKOWY DYŻUR PRAWNIKA
w budynku Starostwa Powiatowego w Świebodzinie przy ul. Piłsudskiego 18 pok. nr 6
w każdy ostatni poniedziałek miesiąca w godz.: 16:00 - 17:00
Najbliższy dyżur 29 stycznia 2018 r.
 
 
SPOTKANIE EDUKACYJNE Z PRAWNIKIEM
W ramach współpracy Stowarzyszenie CIVIS SUM zorganizuje również spotkanie z prawnikiem, podczas którego będą poruszane najczęściej pojawiające się zagadnienia prawne dnia codziennego. Prawnik w sposób jasny i zrozumiały, bez zbędnej prawniczej terminologii omówi poszczególne zagadnienia. Na spotkaniu będzie również możliwość zadawania pytań i dyskusji.
 
PORTAL EDUKACJA-PRAWNA.INFO.PL/POWIAT-SWIEBODZINSKI
Zachęcamy również do korzystania z lokalnego portalu edukacji prawnej edukacja-prawna.info.pl/powiat-swiebodzinski
Portal jest źródłem informacji dla mieszkańców powiatu nt. najczęściej pojawiających się zagadnień prawnych dnia codziennego oraz zawiera informacje o lokalnych punktach nieodpłatnej pomocy. Jego tematyka została opracowana w oparciu o doświadczenia Stowarzyszenia zebrane przez 14 lat świadczenia bezpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego. 
 
Zachęcamy do korzystania z serwisu.
 
PUNKTY NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
Od stycznia 2016 r. w Powiecie Świebodzińskim działają dwa punkty nieodpłatnej pomocy prawnej, w których osoby spełniające kryteria określone w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2017 r , poz. 2030) mogą uzyskać bezpłatną pomoc prawną.
 
Zgodnie z ustawą nieodpłatna pomoc prawna przysługuje:
 • osobom które, w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej;
 • osobom posiadającym ważną Kartę Dużej Rodziny;
 • kombatantom;
 • ofiarom represji wojennych i okresu powojennego lub weteranom;
 • osobom, które nie ukończyły 26 lat;
 • osobom, które ukończyły 65 lat;
 • osobom, które w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty;
 • kobietom w ciąży
 
Od 2016 r. 1 punkt jest prowadzony przez Stowarzyszenie CIVIS SUM z Zielonej Góry, które już po raz trzeci zostało wybrane w ramach otwartego konkursu ofert na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Świebodzinie. Zadanie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Świebodzinie jest finansowane ze środków przekazanych przez Powiat Świebodziński na podstawie umowy o powierzenie realizacji zadania publicznego.

Gdzie skorzystać z bezpłatnej pomocy prawnej?
 
Punkty
Lokalizacja - adres
Harmonogram przyjęć
Punkt nr 1
budynek Starostwa Powiatowego w Świebodzinie
przy ul. Piłsudskiego 18 budynek B pok. 6
 
Dyżur dla osób spełniających ustawowe kryteria:
poniedziałek     08:00 – 12:00
wtorek                 08:00 – 12:00
środa                    08:00 – 12:00
czwartek             08:00 – 12:00
 
Zbąszynek
siedziba Ośrodka Pomocy Społecznej,
ul. Długa 1 (pok.14)
 
piątek                   08:00 – 12:00
 
Punkt nr 2*
budynek  Starostwa Powiatowego w Świebodzinie
przy ul. Piłsudskiego 18 budynek B pok. 6
 
Dyżur dla osób spełniających ustawowe kryteria:
poniedziałek     12:00 – 16:00
wtorek                 12:00 – 16:00
środa                    12:00 – 16:00
czwartek             12:00 – 16:00
piątek                   12:00 – 16:00
Dodatkowy dyżur dla osób niespełniających kryteriów określonych w ustawie**:
w każdy ostatni poniedziałek miesiąca
 w godz.: 16:00 - 17:00
 
daty dodatkowych dyżurów:
 
29 stycznia, 26 lutego, 26 marca, 30 kwietnia, 28 maja, 25 czerwca, 30 lipca, 27 sierpnia, 24 września, 29 października, 26 listopada, 31 grudnia
 
 
*    Punkt nr 2 jest prowadzony przez Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Obywatelskiej „CIVIS SUM” z Zielonej Góry
czytaj dalej
1 2 3 4 5 6 ... 19 »
 • Baner: Okolice Najbliższe
 • Baner: Dzień za dniem
 • Baner: Związek Powiatów Polskich
 • Baner: Lubuskie
 • Baner: Policja Świebodzin
 • Baner: burza
 • Baner: Lubuskiej Niebieskiej Tarczy Wobec Przemocy
 • Baner: siSMS
 • Baner: Lubuskie Bony Rozwojowe
 • Baner: Nieodpłatna pomoc prawna

Kontakt - stopka

Starostwo Powiatowe
Ulica Kolejowa 2
66-200 Świebodzin
 
Skrzynka EPUAP: /o4ij429fmn/SkrytkaESP
Godziny pracy Starostwa: 
Poniedziałek:         7:30-17:00
Wtorek-Czwartek:     7:30-15:30
Piątek:              7:30-14:00
Starosta Świebodziński
Zbigniew Szumski
przyjmuje mieszkańców we wszystkich sprawach, również skarg 
i wniosków w poniedziałki w godzinach 8:00 - 15:00
 
Starostwo Powiatowe
Ulica Kolejowa 2
66-200 Świebodzin
BUDYNEK "A"
Gabinet nr 6 (I piętro)
 
68 475 53 08,  68 475 53 05