Aktualności

Aktualności ze zdjęciami

Jak załatwić sprawy w Wydz. Komunikacji i Transportu

26-03-2020
W związku z obecną sytuacja epidemiologiczną zawieszona została bezpośrednia obsługa interesantów w Starostwie Powiatowym w Świebodzinie. Jak załatwić sprawy w Wydziale Komunikacji? Można to zrobić na kilka...
czytaj dalej
Ilustracja do informacji: Jak załatwić sprawy w Wydz. Komunikacji i Transportu

Dokumenty do pobrania - Wydz. Geodezji i Kartografii

18-03-2020
​Wzory dokumentów do Wydziału Geodezji i Kartografii: GK.1 Obsługa zgłoszeń prac geodezyjnych i prac kartograficznych GK.2 Uwierzytelnianie dokumentów opracowanych przez wykonawców prac geodezyjnych lub...
czytaj dalej
Ilustracja do informacji: Dokumenty do pobrania - Wydz. Geodezji i Kartografii

Informacja Starosty dla mieszkańców

16-03-2020
Szanowni Państwo. Rozpoczął się zasadniczy okres ograniczenia rozwoju pandemii koronawirusa na terenie Polski, a co za tym idzie także w Powiecie Świebodzińskim. Dopóki nie wynaleziono skutecznego lekarstwa na tę chorobę ...
czytaj dalej
Ilustracja do informacji: Informacja Starosty dla mieszkańców

Organizacje pozarządowe

 • 16-03-2020
 • Autor: Joanna Rybczyńska
 • drukuj

OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2020 ROKU

Ze względu na wyjątkową sytuację epidemiologiczną, w trosce o zdrowie mieszkańców i pracowników, podjęto decyzję o zamknięciu Starostwa dla interesantów.
Wobec powyższego scan podpisanej oferty na realizację zadań publicznych (w formacie pliku PDF) można przesłać elektronicznie na adres e-mail lub e-mail  
 
Przypominamy, że oferty można przesyłać do 18 marca 2020r. do godz. 15.30
 
KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)  (Dz. U. UE. L. 119.1  z 04.05.2016) informuję, iż:
Administratorem danych osobowych jest Starosta Świebodziński z siedzibą w Świebodzinie (66-200) przy ulicy Kolejowej 2. Z administratorem można skontaktować się mailowo: e-mail   lub pisemnie na adres siedziby administratora. Starosta wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez email: e-mail.
Dane przetwarzane są dla celów związanych z przeprowadzeniem otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych, rozpatrzeniem złożonej oferty, realizacją procesu przyznania środków finansowych oraz sprawozdawczości podmiotu w przypadku otrzymania dotacji, na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być podmioty upoważnione na podstawie odpowiednich przepisów prawa. Szczegółowe informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych zamieszczone zostały w klauzuli informacyjnej wywieszonej na tablicy ogłoszeń lub na stronie internetowej: www.swiebodzin.pl w zakładce „RODO”.
 • 16-03-2020
 • Autor: Joanna Rybczyńska
 • drukuj

Komunikat Starosty Świebodzińskiego o działalności punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa prawnego w Powiecie Świebodzińskim

W związku z przeciwdziałaniem zagrożeniom związanym z COVID-19, o których mowa w art. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374) oraz ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemiologicznego na terenie kraju
od dnia 13 marca 2020 r. do dnia odwołania zawieszona zostaje na terenie Powiatu Świebodzińskiego stacjonarna działalność punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.
Obsługa klientów w punktach, także w zakresie nieodpłatnej mediacji, nie będzie świadczona.
Osoby, które chcą uzyskać pomoc prawną/ obywatelską mogą ją otrzymać wyłącznie drogą środków komunikacji na odległość (telefon, mail)
 
Osoba potrzebująca pomocy składa za pośrednictwem email wniosek o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, zawierający oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej
 
W takim celu należy przesłać na poniższe adresy mailowe skan podpisanego oświadczenia z wnioskiem o potrzebie uzyskania porady.
 
porady udzielane przez adwokatów, radców prawnych wyznaczonych przez Okręgową Izbę Radców Prawnych i Okręgową Radę Adwokacką w Zielonej Górze, porady udzielane od poniedziałku do czwartku w godzinach 8:00 - 12:00, piątek w godzinach 12:30 - 16:30 
 
porady udzielane przez adwokatów, radców prawnych i doradców obywatelskich ze Stowarzyszenia CIVIS SUM, porady udzielane od poniedziałku do piątku w godzinach 12:00 - 16:00
 
Wzór oświadczenia z wnioskiem o potrzebie uzyskania porady prawnej na odległość w załączeniu.

Załączniki

 • 09-03-2020
 • Autor: Joanna Rybczyńska
 • drukuj

Ogłoszenie o naborze kandydatów przedstawicieli organizacji pozarządowych wchodzących w skład komisji konkursowych powołanych w celu opiniowania ofert realizacji zadań publicznych w 2020r.

Na podstawie art. 15 ust.2a i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2019r. poz.688 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Świebodzińskiego zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art.3 ust.3 ww. ustawy działające na rzecz mieszkańców Powiatu Świebodzińskiego do zgłaszania swoich przedstawicieli do prac w komisjach konkursowych oceniających oferty, które zostaną złożone w ramach ogłoszonego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Świebodzińskiego w 2020 roku w zakresie:
 1. podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
 2. ochrony i promocji zdrowia,
 3. działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,
 4. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, 
 5. porządku i bezpieczeństwa publicznego,
 6. turystyki i krajoznawstwa,
 7. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.
Zgodnie z art.15 ust.2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2019r. poz.688 z późn. zm.) w skład komisji konkursowych wchodzą osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art.3 ust.3, z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe, biorące udział w konkursie.
Swoich przedstawicieli organizacje mogą zgłaszać w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Świebodzinie przy ul. Kolejowej 2 lub elektronicznie na adres e-mail do dnia 17 marca 2020r. poprzez wypełnienie deklaracji zgłoszeniowej rekomendowanego przez organizację kandydata.
Zgłoszenie kandydata nie jest jednoznaczne z uczestnictwem w komisji konkursowej.
W myśl ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie komisja konkursowa może działać bez udziału osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art.3 ust.3, jeżeli:
 • żadna organizacja nie wskaże osób do składu komisji konkursowej lub
 • wskazane osoby nie wezmą udziału w pracach komisji konkursowej, lub
 • wszystkie powołane w skład komisji konkursowej osoby podlegają wyłączeniu na podstawie art.15 ust.2d lub art.15 ust.2f.
Powołania członka do komisji konkursowej dokona Zarząd Powiatu Świebodzińskiego w drodze uchwały Zarządu. Udział w pracach komisji jest nieodpłatny, a za udział w posiedzeniu członkom komisji nie przysługuje zwrot kosztów podróży. Treść niniejszego ogłoszenia podlega publikacji na stronie internetowej Powiatu www.swiebodzin.pl oraz na stronie BIP http://bip.wrota.lubuskie.pl/spswiebodzin/

Załączniki

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2020 roku

Zarząd Powiatu Świebodzińskiego w dniu 25 lutego 2020r. podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2020 roku.
 
Na realizację zadań publicznych Powiatu Świebodzińskiego w 2020 roku w zakresie:
 1. podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
 2. ochrony i promocji zdrowia,
 3. działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,
 4. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, 
 5. porządku i bezpieczeństwa publicznego,
 6. turystyki i krajoznawstwa,
 7. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,
​zaplanowana została kwota 163.323,62zł.
czytaj dalej

Program współpracy Powiatu Świebodzińskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w 2020 roku

Realizacja zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert

 
 
     Działając  na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (teks jednolity - Dz. U. z 2019r. poz. 688 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Świebodzińskiego informuje, że wpłynęła oferta realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert:
- Świebodzińskiego Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym na realizację zadania – Prowadzenie Punktu Informacyjnego dla Osób Niepełnosprawnych.
 
Oferta realizacji zadania jest dostępna do wglądu w Starostwie Powiatowym w Świebodzinie przy ul. Kolejowej 2 w pokoju nr 17 lub na stronie internetowej www.swiebodzin.pl .
 
Uwagi dotyczące oferty można składać do dnia 7 lutego 2020r. w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Świebodzinie przy ul. Kolejowej 2 lub na e-mail.

Załączniki

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa

Sprawozdanie z konsultacji

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej

Konsultacje społeczne

Naczelnik Wydziału Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Świebodzinie, informuje że w dniach 20 ÷ 27 listopada 2019r. do godz. 12.00 zostaną przeprowadzone konsultacje, z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Powiatu Świebodzińskiego dotyczące
czytaj dalej
1 2 3 4 5 6 ... 23 »
 • Baner: Okolice Najbliższe
 • Baner: Dzień za dniem
 • Baner: Związek Powiatów Polskich
 • Baner: Lubuskie
 • Baner: Policja Świebodzin
 • Baner: burza
 • Baner: Lubuskiej Niebieskiej Tarczy Wobec Przemocy
 • Baner: siSMS
 • Baner: Lubuskie Bony Rozwojowe
 • Baner: Nieodpłatna pomoc prawna

Kontakt - stopka

Starostwo Powiatowe
Ulica Kolejowa 2
66-200 Świebodzin
 
Skrzynka EPUAP: /o4ij429fmn/SkrytkaESP
Godziny pracy Starostwa: 
Poniedziałek:         7:30-17:00
Wtorek-Czwartek:     7:30-15:30
Piątek:              7:30-14:00
Starosta Świebodziński
Zbigniew Szumski
przyjmuje mieszkańców we wszystkich sprawach, również skarg 
i wniosków w poniedziałki w godzinach 8:00 - 15:00
 
Starostwo Powiatowe
Ulica Kolejowa 2
66-200 Świebodzin
BUDYNEK "A"
Gabinet nr 6 (I piętro)
 
68 475 53 08