Aktualności

Logo: Powiat Świebodziński

Logo BIP

Aktualności ze zdjęciami

Startujemy z nową stroną internetową!

18-10-2021
Zapraszamy na nową stroną internetową Powiatu Świebodzińskiego na platformie samorzad.gov.p l Od dnia dzisiejszego wszystkie aktualności oraz druki wniosków i formularzy będą publikowane wyłącznie na nowej stronie ...
czytaj dalej
Ilustracja do informacji: Startujemy z nową stroną internetową!

Powiatowe obchody 82. rocznicy wybuchu II wojny światowej oraz Dnia Weterana...

30-08-2021
Dnia 01 września 2021 r. odbędą się powiatowe uroczystości 82. rocznicy wybuchu II wojny światowej oraz Dnia Weterana Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej. Uroczystości patriotyczno-religijne odbędą się na cmentarzu...
czytaj dalej
Ilustracja do informacji: Powiatowe obchody 82. rocznicy wybuchu II wojny światowej oraz Dnia Weterana Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej

77. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego

28-07-2021
Dla uczczenia 77. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego dnia 1 sierpnia 2021 r. o godzinie 17.00 zostaną włączone syreny alarmowe. W tej symbolicznej godzinie „W” zatrzymajmy się i minutą ciszy uczcijmy pamięć tych,...
czytaj dalej
Ilustracja do informacji: 77. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego

Wydział Organizacyjny

 • 23-07-2008
 • Autor: Tomasz Olesiak

Naczelnik Wydziału

Naczelnik Wydziału
 
Artur Karkocki
                                                                                          
                                                                              
Naczelnik Wydziału Organizacyjnego
Starostwo Powiatowe; Ulica Kolejowa 2 
66-200 Świebodzin
BUDYNEK "A"
pokój nr 16 (II piętro)
tel.: 0 684755362
 • Kontrola merytoryczna i funkcjonalna wykonywania zadań przez podległych pracowników oraz organizacja pracy Wydziału.
 • Nadzór nad wykonywaniem zadań Wydziału.
 • Współpraca z organami powiatu przy opracowywaniu projektu Statutu Powiatu i jego nowelizacji.
 • Opracowywanie projektu Regulaminu Organizacyjnego Starostwa, Regulaminu Pracy.
 • Nadzorowanie stosowania instrukcji kancelaryjnej, archiwalnej i jednolitego, rzeczowego wykazu akt.
 • Przygotowywanie projektów upoważnień i pełnomocnictw do załatwiania spraw w imieniu Starosty i Zarządu, w tym do wydawania decyzji administracyjnych dla pracowników Starostwa i jednostek organizacyjnych Powiatu oraz prowadzenie rejestru tych upoważnień.
 • Prowadzenie rejestru porozumień zawieranych z organami administracji rządowej, samorządowej i innymi jednostkami organizacyjnymi oraz tych porozumień.
 • Opracowywanie projektów zarządzeń Starosty, innych aktów i dokumentów wewnętrznych.
 • Wykonywanie zadań Pełnomocnika ds. Informacji Niejawnych.
 • Kontrola i zapewnienie dyscypliny pracy w Starostwie .
 • Nadzór nad wykonaniem  budżetu Starostwa i jego analiza.
 • Przygotowanie projektu i zmian planu finansowego.
 • Prowadzenie rejestru Zarządzeń Starosty i Rejestru porozumień.
 • Uzgadnianie i przygotowywanie projektów postanowień Zarządu Powiatu oraz umów użyczenia lub darowizny  dotyczących zbędnego dla Starostwa sprzętu i wyposażenia.
 • Prowadzenie rejestrów: zarządzeń starosty, rejestru porozumień, wydanych upoważnień i pełnomocnictw, ryczałtów samochodowych – umowy, umów o korzystanie z prywatnego samochodu do celów służbowych.
 • Prowadzenie spraw związanych z wyborami.
Joanna Rybczyńska
Zastępca Naczelnika Wydziału Organizacyjnego
Starostwo Powiatowe; Ulica Kolejowa 2 
66-200 Świebodzin
BUDYNEK "A"
pokój nr 16 (II piętro)
tel.: 684755362
e-mail: e-mail
 
 • Wykonywanie zadań związanych z promocja powiatu:
 • kierowanie organizacją przedsięwzięć promocyjnych ( imprez, eventów, akcji promocyjnych itp. ) wskazanych przez pracodawcę ;
 • współdziałanie w realizacji przedsięwzięć promocyjnych z innymi podmiotami;
 • koordynacja współpracy w ramach Euroregionu Sprewa – Nysa – Bóbr, promowanie programów finansowych tego stowarzyszenia;
 • współpraca w ramach integracji europejskiej z partnerami zagranicznymi reprezentującymi społeczności lokalne;
 • analiza i przedstawianie do rozpatrzenia wniosków o dofinansowania;
 • prowadzenie spraw związanych z nadawaniem imprezom kulturalnym, sportowym, społecznym i innym przedsięwzięciom Patronatu Starosty Świebodzińskiego;
 • prowadzenie spraw związanych z nadawaniem wyróżnień ustanowionych przez powiat, w tym „Złotej Tarczy Powiatu”.
 • W zakresie spraw związanych ze organizacjami pozarządowymi i  innymi podmiotami: 
  • sprawowanie nadzoru nad działalnością fundacji i stowarzyszeń, za wyjątkiem stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego; 
  • prowadzenie rejestru fundacji  i stowarzyszeń działających na obszarze Powiatu; 
  • prowadzenie działalności związanej ze sprawowaniem nadzoru nad działalnością stowarzyszeń kultury fizycznej oraz związków sportowych, działających na terenie Powiatu; 
  • prowadzenie ewidencji uczniowskich klubów sportowych oraz stowarzyszeń kultury fizycznej nieprowadzących działalności gospodarczej; 
  • współpraca z organizacjami pozarządowymi w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w tym przyznawanie i rozliczanie dotacji na realizację zadań publicznych; 
  • przygotowanie programu współpracy powiatu z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami oraz sprawozdania z jego wykonania;
 • Współpraca z naczelnikiem w przygotowaniu projektu i zmian w planu finansowego.
 • Koordynowanie realizacji zadań rzeczowych, remontowych i inwestycyjnych.
 • Prowadzenie spraw dotyczących administrowania budynkami administracyjnymi, gospodarczymi Starostwa.
 
Marcin Lewandowski
Starszy  Informatyk
Starostwo Powiatowe; Ulica Kolejowa 2 
66-200 Świebodzin
BUDYNEK "A"
pokój nr 19 (II piętro)
tel.: 684755323
e-mail: e-mail
 
 • Wykonywanie zadań Administratora Systemów Informatycznych.
 • Zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych i ochronie danych osobowych a w szczególności:
  • Ochrona systemów sieci teleinformatycznej; 
  • Kontrola ochrony bezpieczeństwa danych oraz przestrzeganie przepisów o ochronie tych danych w systemie informatycznym; 
  • Opracowanie planu ochrony jednostki organizacyjnej przed zewnętrznym naruszeniem systemu informatycznego i nadzorowanie jego realizacji. 
 • Przechowywanie dokumentacji systemów, oprogramowania.
 • Wdrażanie i nadzór nad pracami związanymi z informatyzacją w Starostwie.
 • Administrowanie siecią komputerową Starostwa Powiatowego.
 • Wprowadzanie dostępu do systemu informatycznego poprzez przydział hasła.
 • Tworzenie  i zabezpieczenie kopii zapasowych baz danych, katalogów systemowych i oprogramowania aplikacyjnego zainstalowanego na serwerach.
 • Archiwizacja plików i dokumentów wytarzanych na poszczególnych stanowiskach pracy pracowników Starostwa. 
 • Prowadzenie ewidencji licencji oprogramowania użytkowanego w Starostwie
 • Usuwanie awarii sprzętu i oprogramowania
 • Zabezpieczanie serwisu pogwarancyjnego sprzętu komputerowego i oprogramowania.
 • Odbieranie wiadomości przekazanych w formie elektronicznej.
 • Analiza potrzeb Starostwa Powiatowego  z zakresu zastosowań informatyki.
 • Udzielanie instruktażu na temat eksploatacji systemów komputerowych.
 • Prowadzenie ewidencji licencji na oprogramowanie użytkowane w Starostwie.
 • Prowadzenie ewidencji sprzętu komputerowego Starostwa i monitorowanie potrzeb w tym zakresie oraz jego właściwe wykorzystanie.
 • Przeprowadzenie inwentaryzacji sprzętu komputerowego.
 • Współpraca w przygotowaniu i przeprowadzaniu likwidacji sprzętu komputerowego i wyposażenia.
 • Uzgadnianie i przygotowywanie projektów postanowień Zarządu Powiatu, umów użyczenia lub darowizny  dotyczących zbędnego dla Starostwa sprzętu komputerowego i wyposażenia;
 • Techniczna obsługa strony internetowej; 
 • Nadzór techniczny nad Samorządowym Serwisem Informacyjnym.
 • Nadzór techniczny nad Biuletynem Informacji Publicznej.
 • Prowadzenie spraw związanych z naprawami oraz konserwacją sprzętu elektronicznego.
 • Prowadzenie spraw związanych z zaopatrzeniem w sprzęt elektroniczny.
Dorota Wieczorek
Podinspektor
Starostwo Powiatowe; Ulica Kolejowa 2 
66-200 Świebodzin
BUDYNEK "A"
pokój nr 18 (II piętro)
tel.: 0 684755313
e-mail: e-mail
 • Prowadzenie spraw związanych z nawiązaniem, rozwiązaniem stosunku pracy oraz ruchem wewnętrznym w tym prowadzenie akt osobowych.
 • Prowadzenie spraw związanych z oświadczeniami majątkowymi osób zobowiązanych do ich składania.
 • Prowadzenie ewidencji czasu pracy, stażu pracy, nagród jubileuszowych oraz urlopów pracowniczych.
 • Prowadzenie spraw dotyczących ocen kwalifikacyjnych pracowników.
 • Organizacja oraz przeprowadzanie procedury naboru na wolne stanowiska pracy w Urzędzie.
 • Sporządzanie sprawozdań miesięcznych, kwartalnych i rocznych dotyczących zatrudnienia i czasu pracy oraz innych ocen, analiz, zestawień z zakresu wykonywanych zadań.
 • Prowadzenie spraw dotyczących okresowych  ocen kwalifikacyjnych pracowników.
 • Wprowadzanie danych do systemu PC-Biznes, Płatnik, PFRON
 • Przygotowywanie projektów planów urlopów wypoczynkowych pracowników Starostwa, dyrektorów jednostek i służb w tym analiza ich wykorzystania.
 • Prowadzenie spraw związanych z nieodpłatną pomocą prawną  w ramach 75515 w tym pełnienie funkcji koordynatora powiatu.
 • Prowadzenie spraw związanych z przyjmowaniem uczniów, studentów na praktyki.
 • Prowadzenie spraw związanych z zaopatrzeniem pracowników w artykuły BHP.
 • Rozliczanie ekwiwalentu za pranie odzieży.
 • Współpraca z Inspektorem BHP.
Daniela Łapszyńska - Kedzięrska
Inspektor
Starostwo Powiatowe; Ulica Kolejowa 2 
66-200 Świebodzin
BUDYNEK "A"
pokój nr 18 (II piętro)
tel.: 0 684755313
e-mail: e-mail
 • Prowadzenie archiwum zakładowego.
 • Współpraca z Wydziałami Starostwa i Samodzielnymi Stanowiskami w zakresie zadań związanych z archiwizacją dokumentów.
 • Współpraca z archiwum państwowym w zakresie wykonywanych zadań związanych z  prowadzeniem archiwum zakładowym.
 • Prowadzenie spraw dotyczących gospodarowaniem budynkami nieprzekazanymi w trwały zarząd jednostkom powiatowym związanych z wynajmem, dzierżawą.
 • Nadzorowanie spraw związanych z utrzymaniem czystości w budynkach Starostwa, w  tym utrzymywanie bieżącego kontaktu z przedstawicielem firmy wykonującej usługi sprzątające
 • Prowadzenie spraw związanych z art.130a Ustawy – Prawo o ruchu drogowym i sporządzanie kwartalnych, półrocznych i rocznych sprawozdań z wykonywanych zadań i przekazywanie ich naczelnikowi wydziału.
 • Prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem mienia Powiatu, a w szczególności Starostwa Powiatowego.
 • Prowadzenie spraw związanych z przyjmowaniem i dysponowaniem sprzętu otrzymanego w ramach darowizny.
 • Przeprowadzanie procedur dotyczących zamówień z zakresu wykonywanych zadań. 
 • Prowadzenie rejestru przeprowadzonych zamówień od wartości netto 6.000 zł do wartości netto 14.000 netto z zakresu działania Wydziału Organizacyjnego i jego bieżąca publikacja na stronie BIP
 • Koordynowanie i współdziałanie z pracownikami Wydziału Organizacyjnego przy tworzeniu rejestru przeprowadzonych zamówień od wartości netto 6.000 zł do wartości netto 14.000 netto.
 • Prowadzenie rejestru umów zawartych w Wydz.ORG i ich publikacja na stronie BIP.
 • Wystawianie faktur VAT.
Andrzej Bartoszewicz
Inspektor
Starostwo Powiatowe; Ulica Kolejowa 2 
66-200 Świebodzin
BUDYNEK "A"
pokój nr 19 (II piętro)
tel.: 0 684755361
e-mail: e-mail
 
 • Prowadzenie Biura Reczy Znalezionych.
 • Prowadzenie spraw związanych z informacjami niejawnymi.
 • Organizowanie akcji kurierskiej i współpraca z Wojskową Komendą Uzupełnień oraz Urzędami Gmin w zakresie mobilizacyjnego uzupełnienia Sił Zbrojnych.
 • Opracowywanie i aktualizowanie dokumentacji związanej z organizacją i funkcjonowaniem stałego dyżuru w starostwie powiatowym, a także nadzorowanie tych spraw w gminach.
 • Prowadzenie spraw związanych z kwalifikacja wojskową.
 • Kierowanie przedsięwzięciami związanymi z organizacją świąt państwowych oraz innymi wydarzeniami z zakresu polityki historycznej powiatu ( imprezami, eventami, akcjami itp. ) wskazanymi przez pracodawcę.
 • Współdziałanie w realizacji przedsięwzięć promocyjnych powiatu z innymi podmiotami.
 • Prowadzenie prac związanych z przygotowywanie wniosków o odznaczenia państwowe i samorządowe.
 • Nadzór nad działalnością organizacji kombatanckich w ramach funkcji Pełnomocnika Starosty ds. Kombatantów i Weteranów.
 • Współpraca z Samodzielnym stanowiskiem ds. Zarządzenia Kryzysowego.
 • Dokonywanie niezbędnych zakupów na potrzeby Wydziałów Starostwa, Rady Powiatu i Zarządu Powiatu z wyłączeniem sprzętu elektronicznego i komputerowego.
 • Prowadzenie spraw związanych z zaopatrzeniem w materiały biurowe.
 • Gospodarowanie materiałami biurowymi, kancelaryjnymi i  wyposażeniem.
 • Realizowanie zadań rzeczowych, remontowych i inwestycyjnych.
 
Katarzyna Sobolewska
Inspektor
66-200 Świebodzin
BUDYNEK "A"
pokój nr 9 (I piętro)
tel.: 0 684755307
e-mail: e-mail
 
 • Obsługa sekretariatu Starosty i Wicestarosty .
 • Prowadzenie elektronicznej ewidencji korespondencji wpływającej.
 • Przechowywanie książki kontroli zewnętrznej.
 • Obsługa spotkań i zebrań organizowanych przez Starostę i Wicestarostę.
 • Prenumerata czasopism i dzienników.
 • Organizacja przyjmowania interesantów przez Starostę, Wicestarostę, Sekretarza w sprawach skarg i wniosków .
 • Przyjmowanie i koordynowanie rozpatrywania skarg i wniosków.
 • Prowadzenie centralnego rejestru skarg i wniosków.
 • Przyjmowanie i koordynowanie rozpatrywania spraw związanych z dostępem do informacji publicznej.
 • Prowadzenie zbioru pism dotyczących informacji publicznej.
 • Prowadzenie ewidencji delegacji służbowych.
Renata Nowacka
Inspektor
Starostwo Powiatowe; Ulica Kolejowa 2 
66-200 Świebodzin
BUDYNEK "A"
pokój nr 9 (I piętro)
tel.: 0 684755307
e-mail: r.nowacka@powiat.swiebodzin.pl
 
 • Przygotowanie bilingów rozmów telefonicznych i terminowe sporządzanie not obciążeniowych za rozmowy prywatne pracowników Starostwa.
 • Comiesięczne rozliczanie rozmów z aparatów komórkowych i sporządzanie not obciążeniowych za rozmowy prywatne pracowników.
 • Prowadzenie spraw związanych z obsługą telefoniczną – Centrex, telefonii komórkowej w tym współpraca z przedstawicielami operatorów.
 • Ewidencja wszelkich przesyłek, listów poleconych, listów zwykłych wychodzących ze Starostwa.
 • Rozliczanie należności z tytułu opłat pocztowych.
 • Kwartalne obciążanie kosztami za usługi  telefoniczne i pocztowe  Wydziału GK, Biura Rady i BOŚ.
 • Prowadzenie księgi ewidencji ilościowej wyposażenia.
 • Przygotowanie i przeprowadzenie procedury likwidacji sprzętu i wyposażenia.
 • Prowadzenie rejestru faktur i rachunków.
 • Prowadzenie spraw związanych z opisywaniem i przekazywaniem do Wydziału Finansowego faktur i rachunków.
 • Wystawianie faktur VAT.
 • Prowadzenie ewidencji szkoleń pracowników.
 • Prowadzenie spraw związanych z realizacją zarządzenia w sprawie ustalenia instrukcji użytkowania pojazdów, sprzętu silnikowego posiadanego przez Starostwo Powiatowe w Świebodzinie.
 • Prowadzenie spraw związanych z rozliczaniem kart drogowych.
 • Obsługa kancelaryjna i prowadzenie dokumentacji Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
 • Gospodarowanie pieczęciami i tablicami urzędowymi, w tym prowadzenie rejestru pieczęci urzędowych.
 
Łukasz Bojko
Kierowca – konserwator
Starostwo Powiatowe; Ulica Kolejowa 2 
66-200 Świebodzin
BUDYNEK "A"
pokój nr 19 (II piętro)
tel.: 0 684755361
e-mail: e-mail
 • Prowadzenie samochodów służbowych.
 • Obsługa techniczna samochodów służbowych.
 • Utrzymanie porządku i czystości w budynkach i pomieszczeniach przynależnych Starostwa.
 • Utrzymanie porządku i czystości na terenie posesji przynależnych do Starostwa
 • Wykonywanie prac konserwatorskich w budynkach Starostwa.
 • Dbałość o estetykę wykonywanych prac.
 • Stałe przeglądy budynków i pomieszczeń przynależnych pod względem funkcjonalności i estetyki.
 • Nadzór i obsługa instalacji grzewczej w budynkach Starostwa Powiatowego w tym dbałość o zachowanie porządku i bezpieczeństwa w pomieszczeniach, w których znajdują się kotły c o i pomieszczeniach przynależnych.
 • Nadzór nad ewidencja wydanych kluczy do drzwi głównych w budynkach Starostwa i drzwi w pomieszczeniach biurowych w tym prowadzenia rejestru haseł dostępu.
 • Baner: Okolice Najbliższe
 • Baner: Dzień za dniem
 • Baner: Lubuskie
 • Baner: Policja Świebodzin
 • Baner: burza
 • Baner: Lubuskiej Niebieskiej Tarczy Wobec Przemocy
 • Baner: siSMS
 • Baner: Lubuskie Bony Rozwojowe
 • Baner: Nieodpłatna pomoc prawna
 • Baner: ZPPnowe

Kontakt - stopka

Starostwo Powiatowe
Ulica Kolejowa 2
66-200 Świebodzin
 
Skrzynka EPUAP: /o4ij429fmn/SkrytkaESP
Godziny pracy Starostwa: 
Poniedziałek:         7:30-17:00
Wtorek-Czwartek:     7:30-15:30
Piątek:              7:30-14:00
Starosta Świebodziński
Zbigniew Szumski
przyjmuje mieszkańców we wszystkich sprawach, również skarg 
i wniosków w poniedziałki w godzinach 8:00 - 15:00
 
Starostwo Powiatowe
Ulica Kolejowa 2
66-200 Świebodzin
BUDYNEK "A"
Gabinet nr 6 (I piętro)
 
68 475 53 08