Aktualności

Aktualności ze zdjęciami

80. rocznica wybuchu II wojny światowej

28-08-2019
Starosta Świebodziński Pan Zbigniew Szumski oraz Przewodniczący Rady Powiatu Pani Urszula Miara zapraszają na obchody związane z 80. rocznicą wybuchu II wojny światowej oraz Dnia Weterana walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej....
czytaj dalej
Świebodzin - rzut okiem

Święto Wojska Polskiego

19-08-2019
Dnia 15 sierpnia 2019 r. dla uczczenia Święta Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej przy Pomniku Niepodległości zostały złożone wiązanki kwiatów przez władze samorządowe organizacje kombatanckie partie polityczne oraz...
czytaj dalej
Świebodzin - rzut okiem

skuter na sprzedaż

14-08-2019
Na podstawie Zarządzenia Starosty Świebodzińskiego ogłasza się pisemny konkurs ofert na sprzedaż ruchomości będącej własnością Powiatu Świebodzińskiego, tj. skuter marki ROMET.
czytaj dalej
Ilustracja do informacji: skuter na sprzedaż

Wydział Organizacyjny

 • 23-07-2008
 • Autor: Tomasz Olesiak

Naczelnik Wydziału

Naczelnik Wydziału
Anna Krajewska
                                                                                          
                                                                              
 
Starostwo Powiatowe; Ulica Kolejowa 2 
66-200 Świebodzin
BUDYNEK "A"
pokój nr 16 (II piętro)
tel.: 0 684755362
e-mail: e-mail
 • Kontrola merytoryczna i funkcjonalna wykonywania zadań przez podległych pracowników oraz organizacja pracy Wydziału.
 • Współpraca z organami powiatu przy opracowywaniu projektu Statutu Powiatu i jego nowelizacji.
 • Opracowywanie projektu Regulaminu Organizacyjnego Starostwa, Regulaminu Pracy.
 • Nadzorowanie stosowania instrukcji kancelaryjnej, archiwalnej i jednolitego, rzeczowego wykazu akt.
 • Przygotowywanie projektów upoważnień i pełnomocnictw do załatwiania spraw w imieniu Starosty i Zarządu, w tym do wydawania decyzji administracyjnych dla pracowników Starostwa i jednostek organizacyjnych Powiatu oraz prowadzenie rejestru tych upoważnień.
 • Prowadzenie rejestru porozumień zawieranych z organami administracji rządowej, samorządowej i innymi jednostkami organizacyjnymi oraz tych porozumień.
 • Opracowywanie projektów i prowadzenie rejestru zarządzeń Starosty, innych aktów i dokumentów wewnętrznych.
 • Wykonywanie zadań Pełnomocnika ds. Informacji Niejawnych.
 • Prowadzenie spraw związanych z zadaniami Administratora Bezpieczeństwa Informacji w Starostwie.
 • Prowadzenie akt i spraw osobowych pracowników Starostwa, dyrektorów jednostek organizacyjnych powiatu, Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz Powiatowego Inspektora Sanitarnego.
 • Prowadzenie spraw związanych z nawiązaniem, rozwiązaniem stosunku pracy oraz ruchem wewnętrznym.
 • Organizacja oraz przeprowadzanie procedury naboru na wolne stanowiska pracy w Urzędzie.
 • Prowadzenie spraw związanych z kompletowaniem oświadczeń majątkowych osób zobowiązanych do ich składania.
 • Sporządzanie sprawozdań miesięcznych, kwartalnych i rocznych dotyczących zatrudnienia i czasu pracy oraz innych ocen, analiz, zestawień z zakresu wykonywanych zadań.
 • Nadzór nad wykonaniem i analiza budżetu Starostwa.
 • Przygotowanie projektu i zmian planu finansowego
 • Koordynowanie realizacji zadań rzeczowych, remontowych i inwestycyjnych.
 • Prowadzenie spraw związanych z wyborami.
ul. Kolejowa 2, piętro II - pokój nr 18, tel. 0684755313
Inspektor - Daniela Kędzierska - Łapszynska; e-mail
 • Prowadzenie archiwum zakładowego.
 • Prowadzenie spraw dotyczących gospodarowania budynkami nieprzekazanymi w trwały zarząd jednostkom powiatowym w tym spraw związanych z wynajmem, dzierżawa.
 • Prowadzenie spraw dotyczących administrowania budynkami administracyjnymi, gospodarczymi w tym spraw związanych z wynajmem, dzierżawą.
 • Realizowanie zadań rzeczowych, remontowych i inwestycyjnych.
 • Prowadzenie spraw związanych z ewidencją faktur i rachunków w tym wnikliwe i szczegółowe opisywanie faktur i rachunków.
 • Wprowadzanie umów i zleceń do sytemu finansowego.
 • Wystawianie faktur VAT.
 • Dokonywanie niezbędnych zakupów na potrzeby Wydziałów Starostwa, Rady Powiatu i Zarządu Powiatu.
 • Prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem mienia Powiatu a w szczególności Starostwa Powiatowego.
 • Nadzór nad ewidencja wydanych kluczy do drzwi głównych w budynkach Starostwa i drzwi w pomieszczeniach biurowych w tym prowadzenie rejestru haseł dostępu.
 • Prowadzenie spraw związanych z przyjmowaniem i dysponowaniem sprzętu otrzymanego w ramach darowizny.
 • Prowadzenie spraw związanych z art.130a Ustawy – Prawo o ruchu drogowym.
 • Obsługa kancelaryjna i prowadzenie dokumentacji Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
 • Gospodarowanie pieczęciami i tablicami urzędowymi, w tym prowadzenie rejestru pieczęci urzędowych.
 • Przygotowywanie projektów planów urlopów wypoczynkowych pracowników Starostwa
 • Prowadzenie rejestru umów zawieranych przez Wydział Organizacyjny.
 • Nadzorowanie i współpraca z firmą sprzątającą w budynkach Starostwa.
ul. Kolejowa 2, piętro II - pokój nr 19, tel. 0684755361
Inspektor - Andrzej Bartoszewicz; e-mail
 • Prowadzenie Biura Reczy Znalezionych.
 • Prowadzenie Kancelarii Tajnej.
 • Organizowanie i przeprowadzanie kwalifikacji wojskowej na terenie powiatu.
 • Organizowanie akcji kurierskiej i współpraca z Wojskową Komendą Uzupełnień oraz Urzędami Gmin w zakresie mobilizacyjnego uzupełnienia Sił Zbrojnych.
 • Opracowywanie i aktualizowanie dokumentacji związanej z organizacją i funkcjonowaniem stałego dyżuru w starostwie powiatowym, a także nadzorowanie tych spraw w gminach;
 • Współdziałanie z inspekcjami strażami i inspekcjami w zakresie spraw związanych z bezpieczeństwem publicznym.
 • Wydawanie decyzji o przeprowadzeniu zbiórki publicznej na obszarze Powiatu, jeżeli ma być ona przeprowadzona na obszarze Powiatu lub jego części obejmującej więcej niż jedną gminę i sprawowanie kontroli nad jej przebiegiem.
 • Załatwianie spraw związanych z organizacją imprez masowych.
 • Organizacja świąt państwowych.
 • Nadzór nad działalnością organizacji kombatanckich.
ul. Kolejowa 2, piętro II - pokój nr 19, tel. 0684755323
Informatyk - Marcin Lewandowski;  e-mail
 •  Wykonywanie zadań Administratora Systemów Informatycznych.
 • Zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych i ochronie danych osobowych.
 • Przechowywanie dokumentacji systemów, oprogramowania.
 • Wdrażanie i nadzór nad pracami związanymi z informatyzacją w Starostwie.
 • Administrowanie siecią komputerową Starostwa Powiatowego.
 • Prowadzenie ewidencji licencji oprogramowania użytkowanego w Starostwie
 • Zabezpieczanie serwisu pogwarancyjnego sprzętu komputerowego i oprogramowania.
 • Odbieranie wiadomości przekazanych w formie elektronicznej.
 • Prowadzenie ewidencji licencji na oprogramowanie użytkowane w Starostwie.
 • Prowadzenie ewidencji sprzętu komputerowego Starostwa i monitorowanie potrzeb w tym zakresie oraz jego właściwe wykorzystanie.
 • Uzgadnianie i przygotowywanie projektów postanowień Zarządu Powiatu, umów użyczenia lub darowizny dotyczących zbędnego dla Starostwa sprzętu komputerowego i wyposażenia;
 • Techniczna obsługa strony internetowej;
 • Nadzór techniczny nad Biuletynem Informacji Publicznej.
 • Prowadzenie spraw związanych z naprawami oraz konserwacją sprzętu i wyposażenia Starostwa.
 • Prowadzenie spraw związanych z zaopatrzeniem w sprzęt i wyposażenie.

ul. Kolejowa 2, piętro I - pokój nr 7, tel. 0684755308
Inspektor - Małgorzata Wojciechowicz; e-mail
 • Obsługa telefoniczna i telefaksowa Starostwa.
 • Przygotowanie bilingów rozmów telefonicznych i terminowe sporządzanie not obciążeniowych za rozmowy prywatne pracowników Starostwa.
 • Comiesięczne rozliczanie rozmów z aparatów komórkowych i sporządzanie not obciążeniowych za rozmowy prywatne pracowników.
 • Prowadzenie spraw związanych z obsługą telefoniczną – Centrex, telefonii komórkowej w tym współpraca z przedstawicielami operatorów.
 • Ewidencja wszelkich przesyłek, listów poleconych, listów zwykłych wychodzących ze Starostwa.
 • Ewidencja korespondencji przekazanej gońcowi.
 • Rozliczanie należności z tytułu opłat pocztowych.
 • Prowadzenie rejestru wpływających faktur i rachunków.
 • Prowadzenie księgi ewidencji ilościowej wyposażenia.
 • Prowadzenie zbioru umów i zleceń wychodzących z wydziału ORG.
 • Rozliczanie wyjść prywatnych pracowników Starostwa.
 • Prowadzenie ewidencji szkoleń pracowników.
 • Baner: Okolice Najbliższe
 • Baner: Dzień za dniem
 • Baner: Związek Powiatów Polskich
 • Baner: Lubuskie
 • Baner: Policja Świebodzin
 • Baner: burza
 • Baner: Lubuskiej Niebieskiej Tarczy Wobec Przemocy
 • Baner: siSMS
 • Baner: Lubuskie Bony Rozwojowe
 • Baner: Nieodpłatna pomoc prawna

Kontakt - stopka

Starostwo Powiatowe
Ulica Kolejowa 2
66-200 Świebodzin
 
Skrzynka EPUAP: /o4ij429fmn/SkrytkaESP
Godziny pracy Starostwa: 
Poniedziałek:         7:30-17:00
Wtorek-Czwartek:     7:30-15:30
Piątek:              7:30-14:00
Starosta Świebodziński
Zbigniew Szumski
przyjmuje mieszkańców we wszystkich sprawach, również skarg 
i wniosków w poniedziałki w godzinach 8:00 - 15:00
 
Starostwo Powiatowe
Ulica Kolejowa 2
66-200 Świebodzin
BUDYNEK "A"
Gabinet nr 6 (I piętro)
 
68 475 53 08