Aktualności

Aktualności ze zdjęciami

Jak załatwić sprawy w Wydz. Komunikacji i Transportu

26-03-2020
W związku z obecną sytuacja epidemiologiczną zawieszona została bezpośrednia obsługa interesantów w Starostwie Powiatowym w Świebodzinie. Jak załatwić sprawy w Wydziale Komunikacji? Można to zrobić na kilka...
czytaj dalej
Ilustracja do informacji: Jak załatwić sprawy w Wydz. Komunikacji i Transportu

Dokumenty do pobrania - Wydz. Geodezji i Kartografii

18-03-2020
​Wzory dokumentów do Wydziału Geodezji i Kartografii: GK.1 Obsługa zgłoszeń prac geodezyjnych i prac kartograficznych GK.2 Uwierzytelnianie dokumentów opracowanych przez wykonawców prac geodezyjnych lub...
czytaj dalej
Ilustracja do informacji: Dokumenty do pobrania - Wydz. Geodezji i Kartografii

Informacja Starosty dla mieszkańców

16-03-2020
Szanowni Państwo. Rozpoczął się zasadniczy okres ograniczenia rozwoju pandemii koronawirusa na terenie Polski, a co za tym idzie także w Powiecie Świebodzińskim. Dopóki nie wynaleziono skutecznego lekarstwa na tę chorobę ...
czytaj dalej
Ilustracja do informacji: Informacja Starosty dla mieszkańców

Wydział Organizacyjny

 • 23-07-2008
 • Autor: Tomasz Olesiak

Naczelnik Wydziału

Naczelnik Wydziału
Anna Krajewska
                                                                                          
                                                                              
 
Starostwo Powiatowe; Ulica Kolejowa 2 
66-200 Świebodzin
BUDYNEK "A"
pokój nr 16 (II piętro)
tel.: 0 684755362
e-mail: e-mail
 • Kontrola merytoryczna i funkcjonalna wykonywania zadań przez podległych pracowników oraz organizacja pracy Wydziału.
 • Współpraca z organami powiatu przy opracowywaniu projektu Statutu Powiatu i jego nowelizacji.
 • Opracowywanie projektu Regulaminu Organizacyjnego Starostwa, Regulaminu Pracy.
 • Nadzorowanie stosowania instrukcji kancelaryjnej, archiwalnej i jednolitego, rzeczowego wykazu akt.
 • Przygotowywanie projektów upoważnień i pełnomocnictw do załatwiania spraw w imieniu Starosty i Zarządu, w tym do wydawania decyzji administracyjnych dla pracowników Starostwa i jednostek organizacyjnych Powiatu oraz prowadzenie rejestru tych upoważnień.
 • Prowadzenie rejestru porozumień zawieranych z organami administracji rządowej, samorządowej i innymi jednostkami organizacyjnymi oraz tych porozumień.
 • Opracowywanie projektów i prowadzenie rejestru zarządzeń Starosty, innych aktów i dokumentów wewnętrznych.
 • Wykonywanie zadań Pełnomocnika ds. Informacji Niejawnych.
 • Prowadzenie spraw związanych z zadaniami Administratora Bezpieczeństwa Informacji w Starostwie.
 • Prowadzenie akt i spraw osobowych pracowników Starostwa, dyrektorów jednostek organizacyjnych powiatu, Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz Powiatowego Inspektora Sanitarnego.
 • Prowadzenie spraw związanych z nawiązaniem, rozwiązaniem stosunku pracy oraz ruchem wewnętrznym.
 • Organizacja oraz przeprowadzanie procedury naboru na wolne stanowiska pracy w Urzędzie.
 • Prowadzenie spraw związanych z kompletowaniem oświadczeń majątkowych osób zobowiązanych do ich składania.
 • Sporządzanie sprawozdań miesięcznych, kwartalnych i rocznych dotyczących zatrudnienia i czasu pracy oraz innych ocen, analiz, zestawień z zakresu wykonywanych zadań.
 • Nadzór nad wykonaniem i analiza budżetu Starostwa.
 • Przygotowanie projektu i zmian planu finansowego
 • Koordynowanie realizacji zadań rzeczowych, remontowych i inwestycyjnych.
 • Prowadzenie spraw związanych z wyborami.
ul. Kolejowa 2, piętro II - pokój nr 18, tel. 0684755313
Inspektor - Daniela Kędzierska - Łapszynska; e-mail
 • Prowadzenie archiwum zakładowego.
 • Prowadzenie spraw dotyczących gospodarowania budynkami nieprzekazanymi w trwały zarząd jednostkom powiatowym w tym spraw związanych z wynajmem, dzierżawa.
 • Prowadzenie spraw dotyczących administrowania budynkami administracyjnymi, gospodarczymi w tym spraw związanych z wynajmem, dzierżawą.
 • Realizowanie zadań rzeczowych, remontowych i inwestycyjnych.
 • Prowadzenie spraw związanych z ewidencją faktur i rachunków w tym wnikliwe i szczegółowe opisywanie faktur i rachunków.
 • Wprowadzanie umów i zleceń do sytemu finansowego.
 • Wystawianie faktur VAT.
 • Dokonywanie niezbędnych zakupów na potrzeby Wydziałów Starostwa, Rady Powiatu i Zarządu Powiatu.
 • Prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem mienia Powiatu a w szczególności Starostwa Powiatowego.
 • Nadzór nad ewidencja wydanych kluczy do drzwi głównych w budynkach Starostwa i drzwi w pomieszczeniach biurowych w tym prowadzenie rejestru haseł dostępu.
 • Prowadzenie spraw związanych z przyjmowaniem i dysponowaniem sprzętu otrzymanego w ramach darowizny.
 • Prowadzenie spraw związanych z art.130a Ustawy – Prawo o ruchu drogowym.
 • Obsługa kancelaryjna i prowadzenie dokumentacji Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
 • Gospodarowanie pieczęciami i tablicami urzędowymi, w tym prowadzenie rejestru pieczęci urzędowych.
 • Przygotowywanie projektów planów urlopów wypoczynkowych pracowników Starostwa
 • Prowadzenie rejestru umów zawieranych przez Wydział Organizacyjny.
 • Nadzorowanie i współpraca z firmą sprzątającą w budynkach Starostwa.
ul. Kolejowa 2, piętro II - pokój nr 19, tel. 0684755361
Inspektor - Andrzej Bartoszewicz; e-mail
 • Prowadzenie Biura Reczy Znalezionych.
 • Prowadzenie Kancelarii Tajnej.
 • Organizowanie i przeprowadzanie kwalifikacji wojskowej na terenie powiatu.
 • Organizowanie akcji kurierskiej i współpraca z Wojskową Komendą Uzupełnień oraz Urzędami Gmin w zakresie mobilizacyjnego uzupełnienia Sił Zbrojnych.
 • Opracowywanie i aktualizowanie dokumentacji związanej z organizacją i funkcjonowaniem stałego dyżuru w starostwie powiatowym, a także nadzorowanie tych spraw w gminach;
 • Współdziałanie z inspekcjami strażami i inspekcjami w zakresie spraw związanych z bezpieczeństwem publicznym.
 • Wydawanie decyzji o przeprowadzeniu zbiórki publicznej na obszarze Powiatu, jeżeli ma być ona przeprowadzona na obszarze Powiatu lub jego części obejmującej więcej niż jedną gminę i sprawowanie kontroli nad jej przebiegiem.
 • Załatwianie spraw związanych z organizacją imprez masowych.
 • Organizacja świąt państwowych.
 • Nadzór nad działalnością organizacji kombatanckich.
ul. Kolejowa 2, piętro II - pokój nr 19, tel. 0684755323
Informatyk - Marcin Lewandowski;  e-mail
 •  Wykonywanie zadań Administratora Systemów Informatycznych.
 • Zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych i ochronie danych osobowych.
 • Przechowywanie dokumentacji systemów, oprogramowania.
 • Wdrażanie i nadzór nad pracami związanymi z informatyzacją w Starostwie.
 • Administrowanie siecią komputerową Starostwa Powiatowego.
 • Prowadzenie ewidencji licencji oprogramowania użytkowanego w Starostwie
 • Zabezpieczanie serwisu pogwarancyjnego sprzętu komputerowego i oprogramowania.
 • Odbieranie wiadomości przekazanych w formie elektronicznej.
 • Prowadzenie ewidencji licencji na oprogramowanie użytkowane w Starostwie.
 • Prowadzenie ewidencji sprzętu komputerowego Starostwa i monitorowanie potrzeb w tym zakresie oraz jego właściwe wykorzystanie.
 • Uzgadnianie i przygotowywanie projektów postanowień Zarządu Powiatu, umów użyczenia lub darowizny dotyczących zbędnego dla Starostwa sprzętu komputerowego i wyposażenia;
 • Techniczna obsługa strony internetowej;
 • Nadzór techniczny nad Biuletynem Informacji Publicznej.
 • Prowadzenie spraw związanych z naprawami oraz konserwacją sprzętu i wyposażenia Starostwa.
 • Prowadzenie spraw związanych z zaopatrzeniem w sprzęt i wyposażenie.

ul. Kolejowa 2, piętro I - pokój nr 7, tel. 0684755308
Inspektor - Małgorzata Wojciechowicz; e-mail
 • Obsługa telefoniczna i telefaksowa Starostwa.
 • Przygotowanie bilingów rozmów telefonicznych i terminowe sporządzanie not obciążeniowych za rozmowy prywatne pracowników Starostwa.
 • Comiesięczne rozliczanie rozmów z aparatów komórkowych i sporządzanie not obciążeniowych za rozmowy prywatne pracowników.
 • Prowadzenie spraw związanych z obsługą telefoniczną – Centrex, telefonii komórkowej w tym współpraca z przedstawicielami operatorów.
 • Ewidencja wszelkich przesyłek, listów poleconych, listów zwykłych wychodzących ze Starostwa.
 • Ewidencja korespondencji przekazanej gońcowi.
 • Rozliczanie należności z tytułu opłat pocztowych.
 • Prowadzenie rejestru wpływających faktur i rachunków.
 • Prowadzenie księgi ewidencji ilościowej wyposażenia.
 • Prowadzenie zbioru umów i zleceń wychodzących z wydziału ORG.
 • Rozliczanie wyjść prywatnych pracowników Starostwa.
 • Prowadzenie ewidencji szkoleń pracowników.
 • Baner: Okolice Najbliższe
 • Baner: Dzień za dniem
 • Baner: Związek Powiatów Polskich
 • Baner: Lubuskie
 • Baner: Policja Świebodzin
 • Baner: burza
 • Baner: Lubuskiej Niebieskiej Tarczy Wobec Przemocy
 • Baner: siSMS
 • Baner: Lubuskie Bony Rozwojowe
 • Baner: Nieodpłatna pomoc prawna

Kontakt - stopka

Starostwo Powiatowe
Ulica Kolejowa 2
66-200 Świebodzin
 
Skrzynka EPUAP: /o4ij429fmn/SkrytkaESP
Godziny pracy Starostwa: 
Poniedziałek:         7:30-17:00
Wtorek-Czwartek:     7:30-15:30
Piątek:              7:30-14:00
Starosta Świebodziński
Zbigniew Szumski
przyjmuje mieszkańców we wszystkich sprawach, również skarg 
i wniosków w poniedziałki w godzinach 8:00 - 15:00
 
Starostwo Powiatowe
Ulica Kolejowa 2
66-200 Świebodzin
BUDYNEK "A"
Gabinet nr 6 (I piętro)
 
68 475 53 08